Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1433 af 6. december 2009 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »By- og Landskabsstyrelsen« til »Naturstyrelsen«.

2. I § 3 indsættes som stk. 1 - 3:

»§ 3. Naturstyrelsen opretter overvågningssystemer med det formål at vurdere værdierne for de biologiske kvalitetselementer, der er specificeret for hver kategori overfladevand eller for stærkt modificerede og kunstige overfladevandområder, jf. § 15 i loven. Ved anvendelse af den nedenfor anførte procedure på stærkt modificerede eller kunstige vandområder, opfattes udtrykket »økologisk tilstand« som »økologisk potentiale«. Disse systemer kan anvende særlige arter eller grupper af arter, der er repræsentative for kvalitetselementet som helhed.

Stk. 2. For hver kategori overfladevand inddeler Naturstyrelsen skalaen for den økologiske kvalitetsratio i dets overvågningssystem i fem klasser gående fra høj til dårlig økologisk tilstand, som defineret i bilag 2 A-F, idet hver af grænselinjerne mellem klasserne tildeles en talværdi. Værdien for grænselinjen mellem klasserne høj og god tilstand og værdien for grænselinjen mellem god og moderat tilstand fastsættes ved den interkalibrering af grænselinjerne, der skal foretages som defineret i stk. 3.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal ved sammenligning af resultaterne af overvågningssystemet i § 6 med andre EU-medlemslandes resultater af deres overvågningssystemer anvende overvågningssystemet i § 6 på de lokaliteter, der indgår i EU-Kommissionens register over lokaliteter, der udgør et interkalibreringsnetværk, og som både befinder sig i økoregionen og er af samme type overfladevand. Resultaterne af denne anvendelse benyttes til fastsættelse af talværdierne i bilag 5 for de relevante grænselinjer mellem klasserne i overvågningssystemet. Arbejdet indgår i EU-fællesskabets og Kommissionens interkalibreringsarbejde.«

Stk. 1-4 bliver herefter til stk. 4-7.

3. I § 3, stk. 4 som bliver stk. 7 ændres »stk. 1« til: »stk. 3« og »stk. 3« til: »stk. 6«

4. I § 3 indsættes som nyt stk. 8-9:

»Stk. 8. I forbindelse med interkalibreringen skal Naturstyrelsen i samarbejde med EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater deltage i informationsudveksling, der skal føre til identifikation af en række lokaliteter i hver økoregion i Fællesskabet; disse lokaliteter skal udgøre et interkalibreringsnetværk. Netværket skal bestå af lokaliteter udvalgt blandt en række overfladevandområdetyper, der findes inden for hver økoregion. For hver udvalgt type overfladevandområde skal netværket bestå af mindst to lokaliteter svarende til grænselinjen mellem de normgivende definitioner af høj og god tilstand og mindst to lokaliteter svarende til grænselinjen mellem de normgivende definitioner af god og moderat tilstand. Lokaliteterne udvælges ved ekspertvurderinger på grundlag af fælles inspektioner og anden til rådighed værende information.

Stk. 9. Resultaterne af interkalibreringsarbejdet og de værdier, der fastsættes for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer, offentliggøres af Kommissionen inden seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen.«

5. I bilag 2 A-F ændres i alle overskrifter »§ 3, stk. 3« til: »§ 3, stk. 6«.

6. I bilag 3 ændres i overskriften »§ 3, stk. 2« til: »§ 3, stk. 5«.

7. I bilag 5 ændres i overskriften »§ 3, stk. 1« til: »§ 3, stk. 4«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. januar 2011.

Miljøministeriet, den 19. januar 2011

Karen Ellemann

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-tidende 2000 nr. L 327, side 1.