Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af visse vejanlæg mv.1)

I medfør af § 109 og § 113, stk. 2, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, og § 66 a og § 67, stk. 2, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder ikke for vejanlæg mv., der er underlagt en vurdering af virkningerne for et Natura 2000-område efter anden lovgivning, herunder bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land, der er fastsat i medfør af naturbeskyttelsesloven.

Stk. 2. Vejanlæg mv. omfattet af denne bekendtgørelse må ikke udføres, før der er meddelt godkendelse efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Godkendelse af offentlige vejanlæg mv., der ikke ligger i åbent land

§ 2. Offentlige vejanlæg mv., som kommunalbestyrelsen beslutter efter lov om offentlige veje, og som kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område), skal godkendes efter bestemmelser i §§ 3 og 4 inden, der træffes foranstaltninger til vejanlægget mv., jf. dog § 1, stk.1. Dette gælder

1) anlæg af nye veje, jf. § 23 og kapitel 10 i lov om offentlige veje.

2) forlægninger af vej, hvorved der fremkommer nye linjeføringer, jf. kapitel 3 og 4 i lov om offentlige veje, og

3) andre ændringer af vejanlæg, jf. kapitel 6 i lov om offentlige veje, der kan få væsentlig indflydelse på landskabet efter nedenstående bestemmelser.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender vejanlæg mv. omfattet af stk. 1.

§ 3. Før der træffes afgørelse i medfør af § 2, stk. 2, skal der foretages en vurdering af, om anlægget mv. i sig selv, eller i forbindelse med andre anlæg, planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De anlæg mv., der omfattes af kravet om vurdering, er anlæg mv. som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at anlægget mv. kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere vurdering af dettes virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område (konsekvensvurdering). Viser vurderingen, at anlægget mv. vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles godkendelse, jf. dog § 4.

Stk. 3. Det påhviler den, der ønsker at gennemføre anlægget mv., at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen i stk. 1, og konsekvensvurderingen i stk. 2.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder det nødvendigt, skal konsekvensvurderingen gøres til genstand for høring af offentligheden, myndigheder og organisationer, før der træffes beslutning efter § 2, stk. 2.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan fravige § 3, stk. 2, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper og/eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse som nævnt i stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes.

Stk. 4. Beslutning om fravigelse efter stk. 1 træffes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra Transportministeriet.

Stk. 6. Transportministeriet forestår den i stk. 2 og stk. 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Godkendelse af private fællesveje på landet

§ 5. Udlæg af private fællesveje på landet, der skal godkendes efter lov om private fællesveje, og som kan påvirke et Natura 2000-område, skal godkendes efter bestemmelserne i § 6, jf. dog § 1, stk. 1.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender vejanlæg omfattet af stk. 1.

§ 6. Før der træffes afgørelse i medfør af § 5, stk. 2, skal der foretages en vurdering af, om udlægget i sig selv, eller i forbindelse med andre anlæg, planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De udlæg, der omfattes af kravet om vurdering, er udlæg som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at udlægget kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere vurdering af udlæggets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område (konsekvensvurdering). Viser vurderingen, at udlægget vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles godkendelse.

Stk. 3. Det påhviler den, der ønsker at gennemføre udlægget, at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen i stk. 1 og konsekvensvurderingen i stk. 2.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder det nødvendigt, skal konsekvensvurderingen gøres til genstand for høring af offentligheden, myndigheder og organisationer, før der træffes beslutning efter § 5, stk. 2.

Godkendelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder

§ 7. Skitseprojekter for udlæg af private fællesveje i byer og bymæssige områder, der skal godkendes efter lov om private fællesveje, og som kan påvirke et Natura 2000-område, skal godkendes efter bestemmelserne i § 8 inden, der træffes foranstaltninger til vejanlægget, jf. dog § 1, stk. 1.

Stk. 2. Forandringer, der skal godkendes efter § 43 i lov om private fællesveje, og som kan påvirke et Natura 2000-område, skal godkendes efter bestemmelserne i § 8, jf. dog § 1, stk. 1

Stk. 3. Overkørsler mv., der skal godkendes efter § 48 i lov om private fællesveje, og som kan påvirke et Natura 2000-område, skal godkendes efter bestemmelserne i § 8, jf. dog § 1, stk. 1

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen godkender skitseprojekter mv. omfattet af stk. 1-3.

§ 8. Før der træffes afgørelse i medfør af § 7, stk. 4, skal der foretages en vurdering af, om skitseprojektet mv. i sig selv, eller i forbindelse med andre anlæg, planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De skitseprojekter mv., der omfattes af kravet om vurdering, er skitseprojekter mv. som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at skitseprojektet mv. kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere vurdering af dettes virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område (konsekvensvurdering). Viser vurderingen, at skitseprojektet mv. vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles godkendelse.

Stk. 3. Det påhviler den, der ønsker at gennemføre skitseprojektet mv., at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen i stk. 1 og konsekvensvurderingen i stk. 4.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder det nødvendigt, skal konsekvensvurderingen gøres til genstand for høring af offentligheden, myndigheder og organisationer, før der træffes beslutning efter § 7, stk. 4.

Klager

§ 9. Kommunernes afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Straf

§ 10. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, hvor der er tale om manglende godkendelse af et anlæg af en offentlig vej straffes efter reglerne i § 113, stk. 2, i lov om offentlige veje med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, hvor der er tale om manglende godkendelse af et anlæg af en privat fællesvej straffes efter reglerne i § 67, stk. 2, i lov om private fællesveje med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 113, stk. 3, i lov om offentlige veje og § 67, stk. 3, i lov om private fællesveje.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2011.

Vejdirektoratet, den 18. maj 2011

Per Jacobsen

/ Helga Theil Thomsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7 og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368.