Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg (BL 3-6 Udgave 3)

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 3922/1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart, som ændret senest ved Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008 af 20. august 2008, i det følgende benævnt EU-OPS.

1.2 BL 3-5, Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg, seneste udgave.

1.3 Guidelines for Aviation Fuel Quality Control & Operating Procedures for Joint Into-Plane Fuelling Services, JIG 1, JIG 2 og JIG 4.

1.4 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

1.5 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.2, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk. Dokumentet kan endvidere fås ved henvendelse til

Trafikstyrelsen, Luftfartshuset
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.:
3618 6000
Fax:
3618 6001
E-post:
dcaa@slv.dk

1.6 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3, kan købes hos

SAI Global
Index House
Ascot, SL5 7EU
England
Tel.:
+44 (0)1344 636 300
Fax:
+44 (0)1344 291 194
Web:
www.ili.co.uk
E-post:
standards@saiglobal.com

2. Definitioner

APU (Auxillary Power Unit):

Særligt hjælpeaggregat installeret i visse luftfartøjer for produktion af elektricitet og trykluft.

Brændstofkontrolsystem:

Et system, som omfatter faste procedurer for håndtering af brændstof, drift af anlæg, udtagning af brændstofprøver specificerede steder på et tankningsanlæg med henblik på check af brændstoffets kvalitet, sammensætning og renhed.

Brændstofspild:

Spild af flybrændstof på terræn omkring et fly på en mængde af 5 liter eller derover.

Dispenser (Dispenser):

Tankningskøretøj til overførsel af brændstof fra hydrantanlæg eller tankvogn til luftfartøj.

Ejer/bruger af et tankningsanlæg:

Ejer/bruger af et tankningsanlæg er den juridiske person, der har ansvaret for anlægget, dvs. den person, organisation eller selskab, der enten ejer eller driver anlægget.

Anm.: Betegnelsen »bruger« er i denne sammenhæng ikke den person, der benytter et luftfartøj og modtager brændstof til luftfartøjet.

GPU (Ground Power Unit):

Særligt hjælpeaggregat, der forsyner luftfartøjet med elektricitet på en standplads.

Hydrantanlæg (Hydrant plant):

Tankningsanlæg bestående af pumpesystem, rørsystem under jorden samt system for udtag af brændstof på en/et eller flere flyparkeringsplads(er)/tankningssted(er).

Lagertank:

En lagertank på en flyveplads er en tank, der enten er placeret over terræn eller under jorden (jordtank) i forbindelse med faste kabinetter, hydrantanlæg eller i forbindelse med tanke beregnet for påfyldning af tankvogne. En lagertank kan også være selve tanken på en tankvogn eller trailer.

Manuel pistoltankning:

Tankning, der foregår ved, at brændstoffet fyldes i luftfartøjets tanke via en påfyldningsstuds.

Tankning (Fuelling):

Påfyldning eller tømning helt eller delvis af luftfartøjstanke samt afprøvning af luftfartøjers tankningssystem, når prøven foregår i forbindelse med tankning fra tankningskøretøj eller hydrantanlæg.

Tankningsanlæg:

Et tankningsanlæg er en fællesbetegnelse for følgende:

a) En stander inklusive en jordtank eller en tank over terræn efterfølgende benævnt som ”fast kabinet”.

b) En tankvogn.

c) En kombination af to eller flere af følgende enheder: Lagertank, tankvogn, hydrantanlæg og dispenser.

d) En tromle med pumpe.

Tankningsanlæg type A:

Tankningsanlæg, der består af en stander med tank under eller over terræn ”faste kabinetter” eller en enkelt tankvogn eller trailer med tank, som er fast stationeret på en flyveplads. Tankningsanlæg af type A omfatter kun anlæg beregnet for flybenzin (Avgas) eller autobenzin.

Tankningsanlæg type B:

Tankningsanlæg, der består af

a) en kombination af lagertank - tankvogn,

b) en kombination af lagertank - hydrantanlæg - dispenser eller

c) anden vilkårlig kombination af ovennævnte enheder.

Anm.: Tankningsanlæg for jetbrændstof og dieselbrændstof er altid kategoriseret som type B anlæg. Det samme gælder komplicerede anlæg, der anvendes til flybenzin (Avgas) eller autobenzin.

Tankningskøretøj (Fuelling vehicle):

Køretøj, der anvendes i forbindelse med tankning af luftfartøj (tankvogn/dispenser).

Tankningsområde (Fuelling area):

Område, inden for hvilket der er risiko for antændelse af brændstofdampe.

Tankningstjeneste:

En tjeneste på en flyveplads, der forestår tankning af luftfartøjer.

Tankvogn:

Tankningskøretøj med brændstofbeholder til overførsel af brændstof til luftfartøj.

Tryktankning:

Tankning, hvor brændstofslanger med kobling er tilsluttet luftfartøjets brændstoftanke og tankningen udføres under tryk.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om tankning af luftfartøjer, om tankningspersonale/tankningstjeneste og om tankningsanlæg på offentlige eller godkendte flyvepladser, herunder helikopterflyvepladser på dansk område samt på helikopterdæk omfattet af BL 3-5.

Anm.: En godkendt flyveplads er en flyveplads, der af Trafikstyrelsen er godkendt til en særlig aktivitet. Flyvepladser godkendt af andre offentlige myndigheder eller private organisationer er, hvis de ikke er åbne for offentligheden, således ikke omfattet.

3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2 og pkt. 7.1, hvorefter tankningsanlæg skal have driftstilladelse fra Trafikstyrelsen, gælder ikke for eksisterende tankningsanlæg, etableret før 1. januar 2011.

4. Generelt

4.1 Ved etablering af et tankningsanlæg på en flyveplads eller et helikopterdæk er ejeren/brugeren af det pågældende tankningsanlæg ansvarlig for, at bestemmelserne i denne BL til enhver tid er opfyldt.

4.1.1 Etablering af et tankningsanlæg på en flyveplads eller et helikopterdæk kræver tilladelse fra koncessionshaveren eller flyvepladsens ejer.

Anm.: Koncessionshaveren er den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads, herunder helikopterflyveplads.

4.1.2 Det skal fremgå af flyvepladshåndbogen/helikopterdækmanualen, hvem der er ejer/bruger af de tankningsanlæg, der er etableret på flyvepladsen.

4.1.3 Ejer/bruger af et tankningsanlæg skal til enhver tid kunne dokumentere over for flyvepladschefen, at bestemmelserne i denne BL er opfyldt.

4.2 Når tankning foregår uden medvirken af tankningspersonale, er luftfartøjschefen ansvarlig for, at tankningen udføres i henhold til bestemmelserne i afsnit 10-16.

5. Dokumentation for den tekniske indretning af et tankningsanlæg

5.1 Ejer/bruger af et tankningsanlæg skal sørge for, at der til enhver tid forefindes følgende dokumentation:

a) En teknisk beskrivelse med tegninger af tankningsanlægget, som det er udført.

b) Dokumentation for, at tankningsanlæggets tekniske indretning har udgangspunkt i det grundlag, som er beskrevet i Guidelines for Aviation Fuel Quality Control & Operating Procedures for Joint Into-Plane Fuelling Services, JIG 1, JIG 2 eller JIG 4 eller tilsvarende, afhængig af anlægstype.

c) Dokumentation for, at tankningsanlægget er teknisk indrettet på en sådan måde, at det i praksis er muligt at føre kontrol af brændstofkvaliteten i henhold til det brændstofkvalitetssystem, som påtænkes anvendt.

d) Dokumentation for, at der på flyvepladsen er anskaffet de rekvisitter og det udstyr, der er nødvendigt for at udføre brændstofkontrol i henhold til det brændstofkvalitetssystem, som påtænkes anvendt.

e) En erklæring fra brændstofleverandøren eller anden rådgiver med tilsvarende kompetence, der bekræfter, at pkt. a. - d. er opfyldt.

Anm.: Denne BL fritager ikke for indhentning af andre myndigheders godkendelse, herunder miljø- og brandmyndigheder.

6. Tankningsanlæg type A

6.1 Type A anlæg kan kun anvendes til flybenzin (Avgas) eller autobenzin.

6.2 Inden et tankningsanlæg af type A tages i brug, skal den tekniske dokumentation, jf. afsnit 5, være forelagt Trafikstyrelsen, og Trafikstyrelsen skal have udstedt en driftstilladelse, jf. dog pkt. 6.10.

6.3 For at opnå en driftstilladelse skal betingelserne i pkt. 6.4 - 6.9 være opfyldt.

6.4 Der skal foreligge dokumentation for, at brændstoffet opfylder de derfor gældende specifikationer. For Avgas skal brændstofleverandører, der ikke er producenter, vedlægge et certifikat for brændstofleverancen, der mindst indeholder de specifikationer, der er anført i JIG 2, Appendix A2-1, recertificering af Avgas.

6.5 Der skal være udpeget fast personale, som skal varetage vedligehold og udføre daglig brændstofkontrol på anlægget, jf. dog driftsinstruksen, bilag 4.

6.6 Driften af tankningsanlægget skal foregå i overensstemmelse med de instrukser, der er anført i bilag 4 til denne BL. En kopi af driftsinstruktionen skal være bilag til flyvepladshåndbogen. Alternativt kan et tankningsanlæg type A drives efter reglerne under afsnit 7.

6.7 Der skal være tilknyttet tankningspersonale, som skal være uddannet og trænet til efterlevelse af alle gældende instrukser.

6.8 Der skal være etableret et system for opbevaring af data (logbog) vedrørende kvalitetskontrol og vedligeholdelse. Logbogen skal opbevares i mindst 5 år.

6.9 Der skal være placeret mindst to stk. 9 kg pulverslukkere ved anlægget.

6.10 Der kræves ingen driftstilladelse til tankning fra tromle af flybenzin (Avgas) eller autobenzin.

Anm.: Der gælder dog særlige operative bestemmelser om tankning fra tromle, jf. afsnit 11.

7. Tankningsanlæg type B

7.1 Inden et tankningsanlæg af type B tages i brug, skal den tekniske dokumentation, jf. afsnit 5, være forelagt Trafikstyrelsen, og Trafikstyrelsen skal have udstedt en driftstilladelse, jf. dog pkt. 7.10.

7.2 For at opnå en driftstilladelse skal betingelserne i pkt. 7.3 til 7.9 være opfyldt.

7.3 Der skal foreligge dokumentation for, at brændstoffet opfylder de derfor gældende specifikationer. For Jet A1 skal brændstofleverandører, der ikke er producenter, vedlægge et certifikat for brændstofleverancen, der mindst indeholder de specifikationer, der er anført i JIG 2, Appendix A2-2, recertificering af Jet A1.

7.4 Der skal være etableret en tankningstjeneste med personale, som er uddannet i henhold til afsnit 8.

7.5 Der skal være indgået en skriftlig aftale, der sikrer et drifts- og vedligeholdelsesprogram for anlægget, herunder etablering af et brændstofkvalitetssystem, eftersynsprogram samt et egenkontrolsystem med årlig audit. Aftalen kan indgås med en brændstofleverandør eller anden rådgiver med tilsvarende kompetence.

7.6 Der skal være etableret procedurer for vedligehold, brændstofkvalitetssystem og egenkontrolsystem gældende for tankningstjenesten. Procedurerne skal derudover implementere de operative bestemmelser i afsnit 10 - 16 i denne BL.

7.7 Drift og vedligeholdelse af tankningsanlægget, herunder kvalitetsstyringssystemet, skal tage udgangspunkt i Guidelines for Aviation Fuel Quality Control & Operating Procedures for Joint Into-Plane Fuelling Services, JIG 1, JIG 2 eller JIG 4, eller tilsvarende afhængig af anlægstype.

7.8 Der skal være etableret et system for opbevaring af data (fx en logbog) vedrørende kvalitetskontrol og vedligeholdelse. Logbogen skal opbevares i mindst 5 år.

7.9 Der skal være placeret mindst to stk. 9 kg pulverslukkere ved anlægget samt på hvert tankningskøretøj.

7.10 Der kræves ingen driftstilladelse til tankning fra tromle af jetbrændstof eller dieselbrændstof.

Anm.: Der gælder dog særlige operative bestemmelser om tankning fra tromle, jf. afsnit 11.

8. Uddannelse af personale til en tankningstjeneste

Det personale, der skal indgå i tankningstjenesten, jf. pkt. 7.4, skal have gennemført uddannelse i følgende:

a) Løbende mindre vedligeholdelsesarbejder af tankningsanlæg og udførelse af brændstofkvalitetskontrol på det pågældende anlæg, jf. pkt. 7.7.

b) Anvendelse af de operative bestemmelser, jf. afsnit 10 - 16.

9. Tankningsområdet

9.1 Der skal i forbindelse med tankning etableres et sikkerhedsområde omkring et luftfartøj, som benævnes tankningsområde.

Anm.: Tankningsområdernes udformning er afhængig af, om der er tale om tryktankning eller manuel pistoltankning, jf. bilag 1 og 2.

9.2 Under tankning af et luftfartøj må kun de personer, der har tjenstligt ærinde i forbindelse med servicering af luftfartøjet, opholde sig i luftfartøjet og i tankningsområdet, jf. dog afsnit 12 om tankning med passagerer om bord.

9.3 I tankningsområdet er kørsel og parkering kun tilladt for køretøjer og serviceudstyr, der er nødvendigt for tankningen.

9.4 I tankningsområdet er brug af åben ild forbudt, herunder tobaksrygning samt arbejde, der kan forårsage gnistdannelser. Forbuddet skal markeres tydeligt ved skiltning. Brug af elektronisk udstyr er ligeledes forbudt.

9.5 Tankningsområdet skal fremgå ved skiltning jf. bilag 1 når tankning foregår uden medvirken af tankningspersonale, jf. pkt. 4.2

10. Generelle operative bestemmelser for tankningspersonale/ tankningstjeneste

10.1 Tankningspersonalet/tankningstje-nesten skal til enhver tid følge de procedurer og tilhørende instrukser, som er nævnt i henholdsvis afsnit 6 og 7, samt de anvisninger, der måtte blive givet af luftfartøjschefen.

10.2 Tankningspersonalet/tankningstje-nesten skal kunne betjene det brandslukningsudstyr, der er til rådighed.

10.3 Tankningspersonalet/tankningstje-nesten skal kunne alarmere brand- og redningstjenesten i tilfælde af uheld.

10.4 Ejer/bruger af et tankningsanlæg skal foranledige, at der på tankningsanlæg, som anvendes til selvbetjening, opsættes tydelige opslag med udførlige instruktioner, for gennemførelse af tankning.

11. Operative bestemmelser om tankning af flybrændstof fra tromle

11.1 Brændstof fra beskadigede brændstoftromler må ikke påfyldes luftfartøjer.

11.2 Før brændstof fra en tromle må påfyldes et luftfartøj, skal der foretages en vanddetektorprøve, der viser, at der ikke er vand i brændstoffet.

11.3 Ved overførsel af brændstof fra tromle til luftfartøj skal der anvendes udstyr i form af en pumpe med et sugerør, der når ned til tromlens bund. Sugerøret skal være forsynet med et hul placeret mindst 40 mm over tromlens bund, således at der bliver en mindre mængde brændstof tilbage i tromlen. Dette brændstof må ikke anvendes. Pumpen skal være forsynet med et godkendt filter.

11.4. Der må kun foretages én tankning fra tromle til luftfartøj, efter at tromlen er åbnet første gang, dog må der overføres brændstof til flere luftfartøjer i umiddelbar sammenhæng i forbindelse med den påbegyndte tankning fra tromlen.

12. Operative bestemmelser om tankning med passagerer ombord på flyvemaskiner

Kun flyvemaskiner, der anvender jetbrændstof (Jet A1), må tankes med passagerer om bord og kun på følgende betingelser:

a) Procedure for tankning med passagerer ombord skal være beskrevet i flyvepladshåndbogen.

Anm.: Tankning med passagerer ombord er omfattet af EU’s bestemmelser, EU-OPS 1.305.

b) Der skal foreligge tilladelse fra flyvepladschefen på den pågældende flyveplads.

c) Ejeren eller brugeren af flyvemaskinen har ansvaret for, at såvel luftfartøjspersonale som tankningspersonale er bekendt med de sikkerhedsinstruktioner, der indgår i Operational Manual til flyvemaskinen.

d) Ejeren eller brugeren af flyvemaskinen har ansvaret for, at passagerer følger tankningspersonalets anvisninger.

e) Flyvemaskinen skal rømmes for passagerer i tilfælde af brændstofspild.

13. Operative bestemmelser ved tankning af luftfartøj med APU i drift

Tankning af luftfartøj, hvor APU er installeret på luftfartøjet således, at APU’en befinder sig uden for tankningsområdet, må finde sted, og APU’en må startes og stoppes, imens der foregår tankning. APU’en skal dog under alle omstændigheder straks stoppes i tilfælde af brændstofspild. APU’en skal forblive stoppet, indtil brændstofspildet er fjernet.

13.2 Tankning af et luftfartøj, hvor APU er installeret på luftfartøjet således, at APU’en befinder sig inden for tankningsområdet, må kun finde sted, når følgende betingelser er opfyldt:

a) APU’en skal være startet, inden dæksler til brændstofforbindelser, hydrant dæksler mv. fjernes, samt inden der etableres forbindelser for levering af brændstof.

b) Hvis APU’en har udstødning på den ene side af luftfartøjet, skal tankningskøretøjet placeres på den modsatte side. Hvis dette ikke er muligt, skal tankningskøretøjet placeres i så stor afstand som muligt fra udstødningsåbningen.

c) Hvis APU’en stoppes under tankning, må denne ikke startes igen, mens tankningen foregår.

d) APU’en skal straks stoppes i tilfælde af brændstofspild. Enheden skal forblive stoppet indtil tankningen er afsluttet og brændstofspildet er fjernet.

e) Hvis APU’ens udstødning går hen over oversiden af en vinge, må manuel pistoltankning ikke foregå med APU’en i drift.

14. Operative bestemmelser om tankning af luftfartøj tilsluttet en GPU i drift

Tankning af et luftfartøj, hvor en GPU er tilsluttet og i drift, må kun finde sted, når følgende betingelser er opfyldt:

a) GPU’en skal være placeret mindst 6 m fra tankningskøretøjet og være fri af tankventilationsåbninger og uden for tankningsområdet.

b) GPU’en skal være sat i drift, før tankningen påbegyndes, og må ikke afbrydes under tankningsprocessen.

c) GPU’en stoppes i tilfælde af brændstofspild og forbliver stoppet, indtil brændstofspildet er fjernet.

15. Operative bestemmelser om tankning af luftfartøj tilsluttet airconditionanlæg i drift

Airconditionanlæg kan være tilsluttet luftfartøj under tankning. Anlægget skal slukkes i tilfælde af brændstofspild. Anlægget skal forblive slukket, indtil brændstofspildet er fjernet.

16. Operative bestemmelser om tankning af luftfartøj med motor i drift

16.1 Tankning af luftfartøj må ikke ske med mere end én motor i drift, jf. dog pkt. 16.3 og 16.4.

16.2 Tankning af en flyvemaskine med én motor i drift må kun ske som tryktankning, og i øvrigt på følgende betingelser:

a) Der skal foreligge en situation, hvor genstart af flymotoren ikke kan foretages på grund af manglende GPU- eller APU-facilitet.

b) Ejeren eller brugeren af flyvemaskinen skal tilkendegive skriftlig over for flyvepladschefen, at han påtager sig det fulde ansvar for tankningsprocessen.

c) Tankningen skal under hele forløbet være under ledelse af en repræsentant fra ejer eller operatør af luftfartøjet.

d) Proceduren vedrørende tankning skal foregå i henhold til Operation Manual for flyvemaskinen.

e) Luftfartøjet skal være placeret mindst 50 m fra terminalbygninger, herunder passagerudgange til fly.

f) Luftfartøjet skal placeres med cockpit mod vindretningen.

g) Tankningen skal udføres af mindst 2 kvalificerede personer.

h) Passagerer og alt andet personale end det, der er beskæftiget med tankningen, skal opholde sig mindst 50 m fra flyvemaskinen.

i) Under tankningen skal en skumtender fra brand- og redningstjenesten være klar til indsats i umiddelbar nærhed af flyvemaskinen.

j) Tankning må ikke foregå på den side af flyvemaskinen, hvor der er en motor i drift.

16.3 Tankning af helikoptere, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart, kan foregå med flere motorer i drift samt rotor i drift, når dette er godkendt af Trafikstyrelsen.

16.4 Helikoptere, der opereres privat må ikke tankes hverken med én eller flere motorer i drift.

17. Tankning i hangar

17.1 Tankning i hangar må kun finde sted i forbindelse med en reparation af luftfartøjet og kun, når følgende betingelser er opfyldt:

a) Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra flyvepladschefen på den pågældende flyveplads.

b) Tankningsproceduren skal være forhåndsgodkendt af den lokale brandmyndighed, og hangaren skal være godkendt til dette formål.

c) Tankningskøretøjet skal være placeret uden for hangaren.

d) Kun de personer, der er nødvendige for gennemførelsen af tankningen, må opholde sig i hangaren.

e) GPU samt luftfartøjets motorer og APU skal være slukket.

18. Tilbagekaldelse

Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en meddelt driftstilladelse af et tankningsanlæg, hvis betingelserne for opnåelse af driftstilladelse ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Trafikstyrelsen.

19. Dispensation

Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når dette skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

20. Straf

20.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 5.1, 6.1, 6.2 og 7.1 samt afsnit 8 - 17 straffes med bøde.

20.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges ansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

21. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

21.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog pkt. 21.2.

21.2 For eksisterende tankningsanlæg, som er etableret før 1. januar 2011, træder BL’en i kraft den 1. juli 2011.

21.3 Samtidigt ophæves BL 3-6, 2. udgave af 15. juli 1978 med senere ændringer, jf. dog pkt. 21.2.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2010

Keld Ludvigsen

/ Per Veingberg


Bilag 1

Principskitse af tankningsområdets udstrækning når tankåbninger eller udluftningssteder er på oversiden af luftfartøjets vinger.

BL454_1_1.jpg Size: (433 X 545)


Bilag 2

Principskitse af tankningsområdets udstrækning med centrum i udluftningssteder ved tankning af Jet A1 brændstof.

BL454_1_2.jpg Size: (430 X 560)


Bilag 3

Principskitse af tankningsområde for helikopter med centrum i tankåbning ved tankning af Jet A1 brændstof.

BL454_1_3.jpg Size: (346 X 528)


Bilag 4

Driftsinstruks for tankningsanlæg type A

Opfyldning af lagertank

1. Dokumenter vedrørende brændstoffets kvalitet og mængde skal være til stede og følge transporten til flyvepladsen.

2. Der skal ske en kontrol af brændstofkvalitet/kvantum (dokumenter) ved levering.

3. Transportkøretøjets tank skal ved ankomst til flyvepladsen drænes for eventuelt vand, og brændstoffets farve, lugt og partikelforurening skal kontrolleres. Hvad angår partikler, skal der regnes med en ”sætningstid” på mindst 10 minutter.

4. Der skal foretages kontrol af brændstoffets massefylde (densitet) og temperatur.

5. Lagertanken på flyvepladsen skal pejles før påfyldning.

6. Der skal etableres jordforbindelse mellem lagertank og transportkøretøj.

7. Det skal under påfyldning af flyvepladsens lagertank sikres, at den rigtige tankpåfyldningsstuds/kobling anvendes.

8. Der skal under påfyldning af flyvepladsens lagertank være konstant tilsyn med påfyldningen.

9. Lagertanken på flyvepladsen skal pejles, efter påfyldningen er afsluttet, og det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem det kvantum, der er påfyldt, og det kvantum, der er anført i brændstoffets dokumenter.

10. Påfyldningsdato, tidspunkt, mængde og lagertanknummer indføres i det logbogssystem, der er etableret til tankningsanlægget.

11. De dokumenter, der hører til brændstoffet, skal opbevares på flyvepladsen i mindst 5 år.

12. Lagertanken skal holdes i ro i mindst 45 minutter for hver meter flybenzin i tanken, før der kan drænes for eventuelt vand.

Tankning af fly

1. Det skal kontrolleres, at mærkningen ved flyets tankstuds svarer til den flybenzin, der skal påfyldes flyet.

2. Der skal etableres jordforbindelse mellem fly og tankningsanlæg før tankning.

3. Ved manuel pistoltankning skal tankningspistolen berøre tankdækslet, før dette åbnes, og pistolens mundstykke skal berøre tankningsstudsen under hele tankningen.

4. Den ønskede brændstofmængde skal påfyldes. Kun hvis tanken ikke kan indeholde den bestilte mængde, må der afviges herfra.

5. Tankdækslet skal påsættes, leveringsslangen og jordforbindelsen fjernes.

Daglig kontrol af tankningsanlægget

1. Der skal udtages bundprøve fra lagertanken, og der skal kontrolleres for eventuel forekomst af vand. Prøvemængden skal være mindst rørvolumen plus en given mængde brændstof af en størrelsesorden, således at det klart fremgår, at den aktuelle prøvemængde stammer fra bunden af lagertanken og er fri for vand og urenheder. Hvis der forefindes vand eller urenheder i ovennævnte prøve, skal der tages ekstra prøver, indtil disse viser, at brændstoffet er rent.

2. Der skal foretages dræning af mikrofilter, filtervandseparator og filtermonitor på anlægget, jf. forebyggende instruktioner. Prøvemængden fra mikrofiltre, filtervandseparatorer eller filtermonitorer mv. skal være af en sådan størrelsesorden, at det klart fremgår, at den aktuelle prøvemængde er fri for vand og urenheder. Hvis der forefindes vand eller urenheder i ovennævnte prøver, skal der tages ekstra prøver, indtil disse viser, at brændstoffet er rent.

3. Hvis der ved de prøver og check, der skal gennemføres efter punkterne 1 og 2, ikke kan opnås rent brændstof, må brændstoffet ikke påfyldes luftfartøjer.

4. Det skal kontrolleres, at pulverslukkere er intakte, tryksatte og kontrollerede inden for de seneste 12 måneder.

5. Det skal kontrolleres, at jordledning er intakt.

6. Gennemførte prøver og check, dato samt underskrift fra den person, der har udført kontrollen, skal indføres i logbogen.

7. Hvis tankningsanlægget ikke benyttes hver dag, kan den daglige kontrol erstattes med en ugentlig kontrol omfattende ovennævnte punkter 1, 2, 3, 4, og 5. Tankning må kun gennemføres, hvis der inden for de sidste 24 timer er foretaget kontrol af tankningsanlægget. Dette krav skal tydeligt fremgå af den instruktion, der hører til selvbetjeningsvejledningen, jf. pkt. 10.4 i denne BL. Ved selvbetjeningsanlæg skal den aktuelle side i logbogen i kopiform være opslået ved siden af tankningsanlægget på en opslagstavle.

Ugentlig kontrol

1. Det skal kontrolleres, at jordledningens ledningsevne ikke overstiger den højst tilladte værdi på 25 ohm. Den målte værdi skal indføres i logbogen. Alternativt kan anvendes ”continuity tester”.

2. Lagertanken skal pejles. Målingen skal indføres i logbogen.

3. Hvis der forefindes differenstrykmåler i forbindelse med mikrofilter, vandseparator og filtermonitor, skal differenstrykket aflæses i forbindelse med en brændstofleverance eller ved rundpumpning. Det skal kontrolleres, at differenstrykket ikke er over maksimalværdien. Differenstrykket skal indføres i logbogen.

4. Tankningspistol og støvhætte skal inspiceres. Inspektionen skal indføres i logbogen.

Månedlig kontrol

1. Der skal ske kontrol af den flydende sugeledning i lagertanken, hvor dette system er monteret, dvs. om sugeledningen flyder, som den skal.

2. Der skal ske kontrol af filter i tankningspistoler (keglefilter) til manuel pistoltankning.

3. Brændstofslange kontrolleres visuelt med fuldt pumpetryk.

4. Ovennævnte inspektioner skal indføres i logbogen.

Øvrig kontrol

1. Der skal kontrolleres filterskiftterminer (mikrofilter hvert 3. år, filterseparator hvert 3. år, filtermonitor hvert år), flowmåler (hvert 2. år) og tankrengøringsterminer (mindst hvert 5. år, dog hvert 7. år for tanke med indvendig coatning).

2. Produktanalyse (brændstofanalyse) skal udføres i henhold til brændstofleverandørens/ raffinaderiets standarder/anvisninger eller bestemmelser fra anden lovgivning, herunder EU-lovgivning.