Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 278 af 24. april 2008 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1380 af 19. december 2008, og bekendtgørelse nr. 1420 af 17. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »2010« til: »2011«.

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2011 og har virkning for finansåret 2011.

Undervisningsministeriet, den 4. januar 2011

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Susan Parwini


Bilag 1

Oversigt over finanslovskonti og undtagelser herfra der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Følgende finanslovkonti med de anførte undtagelser er omfattet af denne bekendtgørelse:

§ 20.11.74. Tilskud mv. i forbindelse med kommunalreformen.

§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen, undtagen underkonto § 20.29.01.20. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang, underkonto § 20.29.01.30. Evaluering i folkeskolen og underkonto § 20.29.01.35. Tilskud til forsøg med rummelighed i grundskolen.

§ 20.29.04. Diverse tilskud, undtagen underkonto § 20.29.04.20. Europæisk udviklingscenter.

§ 20.29.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen.

§ 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser, undtagen underkonto § 20.39.01.16 Modernisering af EGU, underkonto § 20.39.01.17. Handlingsplaner og indsatsaftaler, underkonto § 20.39.01.25. Tilskud til mentorordning på erhvervsskoler, underkonto § 20.39.01.55 Kvalitets- og institutionsudvikling på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, underkonto § 20.39.01.56 Kvalitetsudviklingspulje, underkonto § 20.39.01.65. Udvikling af nye erhvervsuddannelser, underkonto § 20.39.01.70. Nye initiativer på de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, og underkonto § 20.39.01.80. Forbedret pædagogik m.v. på EUD.

§ 20.39.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

§ 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser, undtagen underkonto § 20.49.01.20. Undervisning i udlandet.

§ 20.49.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser.

§ 20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser, undtagen underkonto § 20.59.01.30. Igangsættelsestilskud til udslusning.

§ 20.59.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser.

§ 20.68.05. Særlige bevillinger, undtagen underkonto § 20.68.05.10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner, underkonto § 20.68.05.30. Medie- og Journalisthøjskolen/Center for Journalistisk Efteruddannelse, underkonto § 20.68.05.35. Småfagstilskud, underkonto § 20.68.05.40 Administration af udlandsstipendieordninger, underkonto § 20.68.05.50. Grundtilskud til selvejende institutioner m.v., underkonto § 20.68.05.55. Overgangsordning for sygeplejerskeuddannelsen og underkonto § 20.68.05.60. Særlige kompetenceudvidende forløb.

§ 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser, undtagen underkonto § 20.69.01.13. Uddannelsesinitiativer på Bornholm, underkonto § 20.69.01.20. Efteruddannelse af praktikvejledning og lærere på de videregående uddannelser, underkonto § 20.69.01.30 Professionshøjskolerne, underkonto § 20.69.01.31. Erhvervsakademierne, underkonto § 20.69.01.32. Udvikling af fællesuddannelser, underkonto § 20.69.01.55. Styrkelse af lærernes grunduddannelse, underkonto § 20.69.01.60. Flere sygeplejersker, underkonto § 20.69.01.80. Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn, underkonto § 20.69.01.81. Etablering af videncenter for udsatte børn og unge og underkonto § 20.69.01.82. Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende.

§ 20.69.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.

§ 20.71.41. Diverse tilskud, undtagen underkonto § 20.71.41.40. Oplysning om den europæiske union, underkonto § 20.71.41.50., underkonto § 20.71.41.50. Tilskud til deltagelse på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande, underkonto § 20.71.41.55. Tilskud til vikarudgifter, underkonto § 20.71.41.60. Tilskud til højskoleophold i Norden og underkonto § 20.71.41.70 Pulje til opsøgende FVU-arbejde.

§ 20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse., undtagen underkonto § 20.79.01.25. Efteruddannelse af folkeskolelærere og skoleledere, underkonto § 20.79.01.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, underkonto § 20. 79.01.50. Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse, underkonto § 20.79.01.70 Netværksinitiativ for læsesvage personer, underkonto § 20.79.01.75. Bedre rådgivning og vejledning, underkonto § 20.79.01.80. Praksisnær lederuddannelse og underkonto § 20.79.01.85. Kombinationsforløb for unge uden en ungdomsuddannelse – samarbejde mellem folkehøjskoler og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

§ 20.79.05. Puljer under EVE, undtagen underkonto § 20.79.05.25. PIAAC – international måling af voksnes kompetencer, underkonto § 20.79.05.35. Institutionstilskud til VEU-Centre.

§ 20.79.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse.

§ 20.84.21. Anden international virksomhed, undtagen underkonto § 20.84.21.25. Dansk-Islandsk samarbejde og underkonto § 20.84.21.40. Danske institutter i udlandet.

§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.

§ 20.89.10. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter.