Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

(Ændret ansøgningsfrist og fastsættelse af tilskudsmaksimum pr. bolig)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Velfærdsministeriet« til: »Socialministeriet«.

2. § 5, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ansøgning kan indsendes løbende.«

3. § 5, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

4. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Tilskuddet gives som et engangsbeløb pr. bolig og udgør højest 400.000 kr.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2011 og har virkning fra 1. januar 2011.

Socialministeriet, den 6. januar 2011

Benedikte Kiær

/ Jakob Krogh