Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget

I medfør af § 8, stk. 5, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2009, fastsætter indenrigs- og sundhedsministeren følgende:

§ 1. Fortegnelsen over Folketingets valgkredse ændres for så vidt angår 4. kreds, Århus Øst, Østjyllands Storkreds, og præciseres for så vidt angår 5. kreds, Silkeborg Nord, Vestjyllands Storkreds, som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 3. januar 2011

Bertel Haarder

/ Nicoline Nyholm Miller


Bilag 1

Fortegnelse over Folketingets valgkredse

Ændringer pr. 1. februar 2011

C. Midtjylland-Nordjylland
8. Østjyllands Storkreds
4. Århus Østkredsen
Den del af Århus Kommunes bykerne, som mod nord begrænses af en linje løbende mod vest fra Århus Bugt syd for Trøjborgvej og Katrinebjergvej til Langelandsgade, drejende mod syd langs Langelandsgades vestside, nord om Møllevejen, videre mod syd langs Mønsgades og Thorvaldsensgades vestside til Århus Å, følgende denne til Åby Sogns grænseskæring ved Viby og Langenæs Sogne, fortsættende i nordøstlig retning langs banelinjen til Absalonsgade og derfra videre ad Absalonsgade, Frederiks Allé, Ole Rømers gade, Brammersgade, Marselisborg Allé og Jægergårdsgade til Århus Bugt. Endvidere den del af Århus Kommune, der omfatter Egå sogn - dog afviges Egå Sogns nordvestgrænse, hvor denne sydvestfra møder Djurslandmotorvejen; herfra følges motorvejen i nordøstlig retning til Mejlbyvej, hvorefter den følger vejen nordpå til skæringspunktet med Egå Sogns nordøstgrænse - samt Ellevang, Hjortshøj, Risskov, Skelager, Skødsstrup og Vejlby Sogne.
9. Vestjyllands Storkreds
5. Silkeborg Nordkredsen
Den del af Silkeborg Kommune, der omfatter Dallerup, Voel, Svostrup, Tvilum, Skorup, Gjern og Skannerup Sogne. Endvidere Grønbæk, Levring, Sjørslev, Vium, Thorning, Vinderslev, Hørup og Hinge Sogne. Endvidere Funder Sogn, dog i sydøst følgende en linje langs det vestlige skel af matr. nr. 9d Funder by, Funder, det nordlige skel af matr. nr. 29bø Funder by, Funder, det østlige skel af matr. nr. 29 b Funder by, Funder til Vestre Ringvej og mod nord langs sognegrænsen, men tillige omfattende Kongshedevej 9 og 16. Endvidere Kragelund og Sinding Sogne. Endvidere Sejling Sogn med undtagelse af ejendomme beliggende i ejerlavsområderne Ø. Bording by, Balle og Balle by, Balle. Endvidere Lemming Sogn. Endvidere Gødvad Sogn, dog fra vest følgende en linje langs det østlige skel af matr. nr. 1565fæ Silkeborg Markjorder videre mod syd langs Søholtbæk, mod øst langs det sydlige skel af matr. nr. 1566 Silkeborg Markjorder, mod syd langs det vestlige skel af matr.nr. 1565cc Silkeborg Markjorder, mod øst langs ejerlavsgrænsen mellem Silkeborg markjorder og Ø. Kejlstrup, Gødvad, mod syd langs ejerlavsgrænsen mellem Silkeborg markjorder og Gødvad by, Gødvad, til Østre Ringvej og Østre Ringvej (begge sider) til Gudenåen. Endvidere Linå og Sejs-Svejbæk Sogne.