Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

I medfør af § 73, stk. 3, og § 83, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, og § 54, stk. 3, og § 66, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyns-, henholdsvis godkendelsesmyndighed årligt indsende en beretning til Miljøstyrelsen om

1) det pågældende års miljøtilsyn udført efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse og kapitel 5 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og

2) miljøgodkendelser meddelt efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og tilladelser og godkendelser meddelt efter kapitel 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Beretningen afgives for et kalenderår ad gangen. Den skal indsendes senest 1. april det følgende år og offentliggøres senest samtidig hermed.

§ 2. Beretningen efter § 1 skal indeholde følgende oplysninger:

1) Antal bestående virksomheder og husdyrbrug m.v., som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med.

2) Antal tilsyn, samlede tilsyn og antallet af besøgte virksomheder m.v. og husdyrbrug m.v.

3) Det samlede antal virksomheder, anlæg og indretninger, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse og tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

4) Antal miljøgodkendelser meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, antal tilladelser meddelt efter § 10, og antal godkendelser meddelt efter §11, § 12 og § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i det pågældende år.

5) Det samlede antal afgørelser vedrørende (i)-mærkede virksomheder, anlæg eller indretninger, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, og husdyrbrug, omfattet af § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fordelt på:

a) afgørelser om, at en udvidelse eller ændring af virksomheden eller husdyrbruget ikke er godkendelsespligtig,

b) påbud og forbud efter § 41 i lov om miljøbeskyttelse eller § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og

c) revurderinger efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

6) Antal myndighedsreaktioner i det pågældende år, fordelt på de forskellige reaktionstyper.

7) Brugerbetaling opkrævet for det pågældende år for godkendelser og tilsyn.

Stk. 2. Beretningen efter § 1 skal tillige for husdyrbrug indeholde oplysninger om forhold vedrørende husdyrbrugets indretning, drift m.v. som konstateres under tilsynet og eventuelle myndighedsreaktioner vedrørende disse forhold.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal opdele sin beretning efter stk. 1 og 2 efter forskellige virksomhedstyper og husdyrbrug m.v.

Stk. 4. Beretningen efter stk. 1 og 2 skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til de meddelte oplysninger.

§ 3. Indberetningen af de i § 2 nævnte oplysninger skal ske elektronisk på et af Miljøstyrelsen udarbejdet skema, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

§ 4. Miljøstyrelsen udarbejder i overensstemmelse med §§ 1-3 en årlig beretning om sin indsats som tilsyns- og godkendelsesmyndighed, jf. §§ 40 og 66 i lov om miljøbeskyttelse. Beretningen indeholder tillige styrelsens vurdering af og bemærkninger til sin tilsyns - og godkendelsesindsats.

Stk. 2. Miljøstyrelsen offentliggør på baggrund af kommunalbestyrelsernes beretninger og beretningen efter stk. 1 årligt en landsdækkende oversigt over miljøtilsynet m.v. i det foregående år.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2011. Den finder første gang anvendelse for beretningerne for kalenderåret 2010, som skal indsendes senest den 1. april 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 99 af 20. februar 2008 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser ophæves.

Miljøministeriet, den 11. februar 2011

Karen Ellemann

/ Michel Schilling