Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
om
ikrafttræden af lov om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med Finland, Sverige og Østrig)

I medfør af § 2 i lov nr. 229 af 27. marts 1996 om ændring af lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) (Udvidelse med Finland, Sverige og Østrig) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. maj 1999. Som bilag til denne bekendtgørelse er optaget Konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Skatteministeriet, den 29. juni 1999

Ole Stavad

/Ivar Nordland


Bilag

KONVENTION
om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige ved deres medlemskab af Unionen har forpligtet sig til at tiltræde konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, åbnet for undertegnelse i Bruxelles den 23. juli 1990,

HAR VEDTAGET at indgå denne konvention og har med henblik herpå som befuldmægtigede udpeget:

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE:

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING:

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK:

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN:

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND;

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG:

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN Østrig:

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK:

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND:

HANS MAJESTÆT SVERIGES KONGE:

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

SOM, forsamlet i De Faste Repræsentanters Komité ved Den Europæiske Union, og efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

ARTIKEL 1

Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige tiltræder herved konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, åbnet for undertegnelse i Bruxelles den 23. juli 1990.

ARTIKEL 2

I konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 2:

a) litra k) bliver til litra l);

b) som litra k) indsættes følgende efter litra j):

»k) i Østrig:

Einkommensteuer;

Körperschaftsteuer;«

c) litra 1) bliver til litra o);

d) som litra m) og n) indsættes følgende efter litra l):

»m) i Finland:

valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna;

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund;

kunnallisvero/kommunalskatten;

kirkollisvero/kyrkoskatten;

korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst;

rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

n) i Sverige:

statliga inkomstskatten;

kupongskatten;

kommunala inkomstskatten;

lagen om expansionsmedel.«.

2) Artikel 3, stk. l, suppleres med følgende tekst:

» i Østrig:
Der Bundesminister für Finanzen eller en befuldmægtiget repræsentant;

i Finland:
Valtiovarainministeriö eller en befuldmægtiget repræsentant;
Finansministeriet eller en befuldmægtiget repræsentant;

i Sverige:
Finansministern eller en befuldmægtiget repræsentant.«.

ARTIKEL 3

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union sender regeringerne for Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige en bekræftet genpart af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Teksten til konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, udfærdiget på finsk og svensk, er knyttet som bilag I og II til nærværende konvention. Teksten udfærdiget på finsk og svensk har gyldighed på samme betingelser som de øvrige tekster til konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

ARTIKEL 4

Denne konvention skal ratificeres af de kontraherende stater. Ratifikationsdokumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

ARTIKEL 5

I forholdet mellem de stater, der har ratificeret denne konvention, træder den i kraft den første dag i den tredje måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument fra Republikken Østrig, Republikken Finland eller Kongeriget Sverige og en af de stater, som har ratificeret konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

For hver kontraherende stat, der ratificerer konventionen på et senere tidspunkt, træder den i kraft på den første dag i den tredje måned, der følger efter deponeringen af denne stats ratifikationsdokument.

ARTIKEL 6

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union giver de kontraherende stater meddelelse om:

a) deponeringen af hvert enkelt ratifikationsdokument;

b) datoerne for denne konventions ikrafttræden.

ARTIKEL 7

Denne konvention, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke 12 tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren sender en bekræftet genpart til hver af de kontraherende staters regeringer.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.


Bilag

Bilag I og 11 med den finske henholdsvis den svenske tekst af voldgiftskonventionen af 23 juli 1990 udelades her


Bilag

PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN
om konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

De befuldmægtigede for Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har den 21. december 1995 i Bruxelles undertegnet konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongerigets Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Ved denne lejlighed tog de følgende ensidede erklæringer vedrørende artikel 8 og 16 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, til efterretning:

Erklæring fra Republikken Østrig:

Ved handlinger, som kan medføre alvorlig straf, forstås enhver forsætlig eller uagtsom afgiftsunddragelse, som er strafbar i henhold til straffelovens bestemmelser om finansielle anliggender.

Erklæring fra Republikken Finland:

Udtrykket »alvorlig straf« omfatter de strafferetlige sanktioner og administrative sanktioner, som finder anvendelse på overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen.

Erklæring fra Kongeriget Sverige:

Som »alvorlig straf« betragtes frihedsstraf og bødestraf, herunder også administrativt pålagte bøder, for overtrædelse af skattelovgivningen.

Denne protokol vil blive offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende.