Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1221
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Registreringsorgan

Kapitel 3   Ansøgning om EMAS-registrering

Kapitel 4   Gebyrer

Kapitel 5   Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

Kapitel 6   Overholdelse af lovbestemte miljøkrav

Kapitel 7   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)1)

I medfør af § 89 a, stk. 1 og 2, og § 89 b i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved organisationers deltagelse i den frivillige fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), jf. EMAS-forordningen.

Stk. 2. Såvel organisationer med anlægsområder inden for den Europæiske Union som organisationer, hvis anlægsområder er placeret i tredjelande, kan registreres efter EMAS-forordningen i Danmark.

Kapitel 2

Registreringsorgan

§ 2. Miljøstyrelsen er det ansvarlige registreringsorgan i Danmark og udfører forordningens opgaver, herunder især opgaverne omkring ansøgning, registrering, førelse af lister og tilsyn. Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med ikke-registrerede organisationers uretmæssige brug af EMAS-logoet i Danmark.

Kapitel 3

Ansøgning om EMAS-registrering

§ 3. Organisationer, der ønsker at blive EMAS-registreret, indsender ansøgning herom til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om registrering skal indeholde de oplysninger, der fremgår af Miljøstyrelsens anmeldelsesformular, de i forordningens artikel 5 beskrevne elementer samt en erklæring fra tilsynsmyndigheden om, at lovbestemte miljøkrav er overholdt. Erklæringer kan ske på blanketten i bilag 1 og skal foreligge på dansk eller engelsk, evt. som autoriseret oversættelse fra det originale sprog.

Stk. 3. Registreringen skal løbende fornys i henhold til forordningens artikel 6 og 7. Ansøgningen om fornyelse skal indeholde oplysning om eventuelle ændringer i de oplysninger, der er afgivet i Miljøstyrelsens anmeldelsesformular samt de i forordningens artikel 6 beskrevne elementer. For organisationer med anlægsområder placeret uden for EU gælder kravet om indsendelse af erklæring fra tilsynsmyndigheden også ved fornyelse af EMAS-registreringen.

Kapitel 4

Gebyrer

§ 4. I forbindelse med organisationens ansøgning om registrering opkræver Miljøstyrelsen et registreringsgebyr og et deltagergebyr.

Stk. 2. I forbindelse med organisationens ansøgning om fornyelse af registreringen opkræver Miljøstyrelsen et deltagergebyr.

Stk. 3. Størrelsen af gebyrer for organisationens registrering og deltagelse fremgår af bekendtgørelsens bilag 2. Bilag 2 kan ændres af Miljøstyrelsen.

Kapitel 5

Tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

§ 5. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at EMAS-logoet ikke bruges i strid med EMAS-forordningen.

Kapitel 6

Overholdelse af lovbestemte miljøkrav

§ 6. Hvis en EMAS-registreret organisation ikke overholder miljøkrav i lovgivningen, underretter tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen herom hurtigst muligt og senest en måned efter, at en manglende overholdelse er konstateret.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden underretter Miljøstyrelsen om evt. nye tiltag i sagen, jf. bilag 3, samt om sagens afslutning.

Stk. 3. Underretning efter stk. 1 og 2, kan ske på blanketten i bilag 3 og sendes til Miljøstyrelsen.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 896 af 10. oktober 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

Miljøministeriet, den 4. februar 2011

Karen Ellemann

/ Michel Schilling


Bilag 1

Organisationens dokumentation for overholdelse af miljølovgivningen til brug for ansøgning om EMAS registrering. (Blanketten kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside og virk.dk)

Virksomhedens navn og adresse
 
Tilsynsmyndighed
(navn og adresse, e-mail)
Det bekræftes hermed, at
– der ikke er udstedt påbud/indskærpelse efter miljølovgivningen, som virksomheden ikke har opfyldt
– der ikke er igangværende sager om overtrædelse af miljølovgivningen mod virksomheden
(dd.mm.aa, navn på ansvarlig sagsbehandler, samt dennes underskrift)


Bilag 2

Takstblad for organisationers registrering og deltagelse i den frivillige fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

1.
Registreringsgebyr:
       
 
a)
1-3 anlægsområder
: 1.000,- kr.
       
 
b)
4 anlægsområder
: 2.000,- kr.
       
2.
Deltagergebyr:
       
 
a)
1-3 anlægsområder
: 1.000,- kr.
       
 
b)
4 anlægsområder
: 2.000,- kr.


Bilag 3

Skema til tilsynsmyndighedens indberetning til Miljøstyrelsen om miljøsag på EMAS-registreret virksomhed.

(Blanketten fremsendes i delvis udfyldt form af Miljøstyrelsen til danske tilsynsmyndigheder i forbindelse med registrering og kan desuden hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside og virk.dk)

Indberetning til Miljøstyrelsen om påbegyndelse af miljøsagen

Virksomhedens navn og adresse
 
EMAS-registreringsnummer
 
Tilsynsmyndighed
(navn og adresse, e-mail)
Indhold af klage og forventet sagsbehandlingstid
 
Påbud efter miljøbeskyttelsesloven med begrundelse
(vedlæg kopi af afgørelse)
Indskærpelse af gældende regler med begrundelse
(vedlæg kopi af afgørelse)

Indberetning til Miljøstyrelsen om evt. politianmeldelse i verserende miljøsag

Tilsynsmyndigheden har konstateret, at virksomheden ikke har efterkommet de forhold, der blev givet påbud eller indskærpelse om
(dd.mm.år og vedlagt relevante oplysninger)
Tilsynsmyndigheden har politianmeldt virksomheden på grund af manglende efterlevelse af påbud/indskærpelse
(dd.mm.år og vedlagt relevante oplysninger)

Indberetning til Miljøstyrelsen om afslutning af miljøsagen

Tilsynsmyndigheden har konstateret, at virksomheden har rettet de forhold, der blev klaget over eller at klagen ikke gav anledning til at foretage yderligere
(dd.mm.år og vedlagt tilsynsrapport)
Tilsynsmyndigheden har konstateret, at påbud/indskærpelse er efterkommet
(dd.mm.år, vedlagt tilsynsrapport)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF.