Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om afskaffelse af løbende anmodninger om opkrævning af børne- og ægtefællebidrag

(Til samtlige kommuner og restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT))

Det følger af Familiestyrelsens vejledning nr. 10108 af 21. december 2006 om opkrævning og inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag punkt 2.5.2, at en anmodning om opkrævning og inddrivelse af et børne- og ægtefællebidrag først kan fremsættes, når bidraget ikke er betalt til forfaldstid.

Det har på denne baggrund været praksis i kommunerne, at en bidragsmodtager i forbindelse med nyt forfald af et løbende bidrag (månedsvist eller halvårsvist) skulle indsende en anmodning om, at kommunerne opkrævede bidraget.

Familiestyrelsen finder ikke behov for at opretholde denne ordning.

Det er således Familiestyrelsens opfattelse, at kommunerne kan fortsætte opkrævningen af de efterfølgende bidrag på baggrund af den første anmodning om opkrævning af et forfaldent bidrag, så længe dette følger af bidragsafgørelsen og den bagvedliggende lovgivning. Kommunerne bør således ikke stille krav om, at bidragsmodtageren løbende skal fremsætte nye anmodninger om opkrævning.

Dette er dog ikke til hinder for, at kommunen kan stille krav om dokumentation for bidragskravets fortsatte beståen, hvis der opstår tvivl herom i et konkret tilfælde.

Familiestyrelsen har herved kun reguleret forholdet mellem borgeren og opkrævningsafdelingen i kommunen. Der er ikke derved taget stilling til overgangen af fordringen mellem kommunerne og restanceinddrivelsesmyndigheden.

Ved løbende bidrag skal kommunerne derfor forsat overdrage nye, forfaldne fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, hver gang et bidrag (månedsvist eller halvårsvist) ikke er betalt til forfaldstid.

Endelig skal styrelsen opfordre kommunerne til at overdrage fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden så hurtigt som muligt, når det konstateres, at der ikke er udsigt til, at fordringen betales frivilligt.

Familiestyrelsen, den 8. marts 2011

Lars Thøgersen

/ Julie Sinkbæk Juuel