Den fulde tekst
L 109
Forslag til lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. (Pligt til forsikring for søretlige krav, gennemførelse af konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 12/1 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 12/1 11 Tillæg A
1.beh 27/1 11 FF
Betænkning 3/3 11 Tillæg B
2.beh 15/3 11 FF
3.beh 22/3 11 FF
Lovf som vedt 22/3 11 Tillæg C
Lov nr 251 af 30. marts 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Niels Sindal (S), Colette L. Brix (DF), Carina Christensen (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører to EU-direktiver og konventionen om arbejdsforhold i fiskerisektoren (FN's Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 188 fra 2007).
EU-direktivet om forsikring for søretlige krav beskytter skadelidte ved at kræve en ansvarsforsikring for skibe med en bruttotonnage på 300 t eller derover, der enten fører flag fra et EU-land eller er skibe fra et tredjeland, og som anløber en EU-havn. Det ændrede havnestatskontroldirektiv indebærer bl.a., at havnene kan pålægges at samarbejde med Søfartsstyrelsen om at sikre en passende havneplads til skibe, som tilbageholdes ved en havnestatskontrol.
Fiskerikonventionen opstiller internationale minimumsstandarder for arbejdsforholdene i fiskerisektoren. Det gælder f.eks. krav om mindstealder for fiskere og regler om hviletid og arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af ulykker.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget