Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32000R1760
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød1)

I medfør af § 16, §§ 49-50 og § 60, stk. 3 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes:

Obligatorisk mærkning af oksekød

§ 1. Oksekød skal mærkes med de obligatoriske oplysninger, der fremgår af artiklerne 13-15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 samt af artiklerne 5a-5c i Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007.

Supplerende obligatoriske bestemmelser om mærkning m.v. af kød fra kvæg på højst tolv måneder

§ 2. Omsætning af kød fra kvæg, som er højst tolv måneder gammelt, skal ske i overensstemmelse med artikel 113b i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 361/2008, samt i overensstemmelse med artiklerne 4-5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt.

§ 3. For uemballeret kød fra kvæg, som er højst tolv måneder gammelt, og som udstilles med henblik på salg til den endelige forbruger, angives varebetegnelse og slagtealder som

1) ”lyst kalvekød” og ”slagtealder: højst 8 måneder/mdr.”, for kød fra kvæg på højst otte måneder, eller

2) ”kalv/kalvekød” og ”slagtealder: 8-12 måneder/mdr.”, for kød fra kvæg på over otte måneder, men højst tolv måneder.

Stk. 2. Oplysning om slagtealder og varebetegnelse, jf. stk. 1, kan meddeles forbrugeren mundtligt på forespørgsel.

Frivillig mærkning af oksekød

§ 4. Mærkning af oksekød med oplysninger om visse karakteristika eller produktionsforhold vedrørende det mærkede kød eller det dyr, som kødet stammer fra, skal ske i overensstemmelse med artiklerne 16-18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97.

§ 5. Før frivillig mærkning anvendes, skal specifikation heraf indsendes til og godkendes af fødevareregionen.

Stk. 2. Specifikationen skal indeholde

1) oplysning om ansøgeren og de omsætningsled, som ønskes omfattet af specifikationen,

2) oplysning om den ønskede mærkning samt definition heraf,

3) oplysning om leverandør, såfremt mærkningen videreføres fra tidligere omsætningsled, samt dokumentation for, at leverandøren er godkendt til den frivillige mærkning, og

4) oplysning om det uvildige kontrolorgan eller den offentlige myndighed, som er ansvarlig for kontrollen i hvert af de omfattede omsætningsled.

Stk. 3. En virksomhed kan benytte en allerede godkendt specifikation, såfremt denne omfatter virksomhedens omsætningsled. Benyttelse af en allerede godkendt specifikation skal anmeldes til fødevareregionen, hvis godkendelsen ikke er foretaget i Danmark.

Stk. 4. Omsætning af kød, der er færdigpakket og mærket efter en godkendt specifikation i et tidligere led, kræver ingen godkendelse eller anmeldelse.

§ 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte offentlige specifikationer.

§ 7. Uvildige kontrolorganer skal kunne dokumentere opfyldelse af kriterierne i den europæiske standard EN 45011. Dette kan ske ved

1) akkreditering eller

2) bedømmelse foretaget af Dansk Akkreditering (DANAK) efter retningslinier fastsat af Fødevarestyrelsen.

§ 8. Konstaterer et uvildigt kontrolorgan, at en virksomhed ikke overholder en specifikation, skal kontrolorganet straks foretage indberetning til den fødevareregion, som har godkendt specifikationen.

§ 9. Et uvildigt kontrolorgan kan fratages retten til at udføre kontrol af specifikationer, såfremt kontrolorganet ikke opfylder

1) kriterierne i den europæiske standard EN 45011, jf. § 7,

2) forpligtelser i henhold til den i § 4 nævnte forordning,

3) forpligtelser i henhold til gennemførelsesbestemmelserne til den i § 4 nævnte forordning eller

4) bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straf, ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 1-2, § 3, stk. 1, § 4 eller § 5, stk. 1, eller

2) undlader at anmelde efter § 5, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 649 af 26. juni 2008 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød.

Fødevarestyrelsen, den 17. januar 2011

P.D.V.
Annelise Fenger

/ Tereza Gabriel

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007, Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 361/2008, samt Kommissionens forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra forordning (EF) nr. 1760/2000. Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.