Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register

I medfør af § 4 i lov nr. 347 af 14. maj 2008 om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register (Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.) fastsættes, at § 1, stk. 1, nr. 1, i lov nr. 1434 af 22. december 2004 om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, som affattet ved § 1, nr. 1, i lov nr. 347 af 14. maj 2008, samt § 1, nr. 2-10, 13-23, 28-29 og § 3, nr. 1, i lov nr. 347 af 14. maj 2008, træder i kraft den 19. januar 2011.

Justitsministeriet, den 14. januar 2011

Lars Barfoed

/ Anette Arnsted