Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 171)

I medfør af § 19 b, stk. 6, og § 71, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, og § 17, stk. 5, § 43 og § 46, stk. 2, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, fastsættes:

§ 1. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 1, skal der i internationale naturbeskyttelsesområder inden iværksættelse af de aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til naturbeskyttelsesloven, bortset fra de i naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 3, nævnte tilfælde, gives skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen med henblik på, at kommunalbestyrelsen foretager en vurdering af aktivitetens virkning på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

Stk. 2. Tilsvarende skal der i medfør af skovlovens § 17, stk. 1, i internationale naturbeskyttelsesområder gives skriftlig meddelelse til Naturstyrelsen inden iværksættelse af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1 i skovloven, bortset fra de i § 17, stk. 2, nævnte tilfælde, med henblik på, at Naturstyrelsen foretager en konsekvensvurdering af aktivitetens virkning på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

§ 2. Inden myndigheden beslutter om, der skal reageres på den modtagne meddelelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og skovlovens § 17, stk. 3, skal myndigheden foretage en vurdering af, om aktiviteten i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at den anmeldte aktivitet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af aktivitetens virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Stk. 3. I perioden indtil endeligt vedtagne statslige Natura 2000-planer og vandplaner foreligger, skal myndigheden i sin vurdering efter stk. 2 af en anmeldt ændring af driften af et areal lægge til grund, at den ændrede arealdrifts eventuelle bidrag til den diffuse og indirekte nitratudvaskning til et nedstrøms liggende Natura 2000-vandområde opvejes af den generelle reduktion i nitratudvaskning, som følger af anden lovgivning og af konkrete projekter. Ved bidrag til en diffus og indirekte nitratudvaskning forstås, at udvaskningen fra arealet ikke i sig selv vil kunne medføre en målbar effekt i det pågældende Natura 2000-område.

Stk. 4. Når der foreligger endeligt vedtagne statslige Natura 2000-planer og vandplaner, skal myndigheden i sin vurdering efter stk. 2 af en anmeldt ændring af driften af et areal lægge til grund, at den ændrede arealdrifts eventuelle bidrag til den diffuse og indirekte nitratudvaskning til et nedstrøms liggende Natura 2000-vandområde opvejes af den reduktion i nitratudvaskning, som følger af indsatsen efter Natura 2000-planerne og vandplanerne, samt anden lovgivning og konkrete projekter. Ved bidrag til en diffus og indirekte nitratudvaskning forstås, at udvaskningen fra arealet ikke i sig selv vil kunne medføre en målbar effekt i det pågældende Natura 2000-område.

Stk. 5. Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for at foretage en nærmere vurdering af aktiviteten, herunder at indhente yderligere oplysninger, inden myndigheden nærmere kan konsekvensvurdere den anmeldte aktivitet, træffer myndigheden afgørelse herom inden udløbet af den fastsatte 4 ugers frist, jf. naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og skovlovens § 17, stk. 3.

§ 3. Viser myndighedens nærmere konsekvensvurdering, at det ikke kan udelukkes, at aktiviteten kan skade det internationale naturbeskyttelsesområde, skal myndigheden inden udløbet af fristen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 4, og skovlovens § 17, stk. 3, bringe henholdsvis naturbeskyttelseslovens §§ 19 c - 19 f og skovlovens §§ 18 - 21 i anvendelse med henblik på at afbøde skaden.

Stk. 2. Aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til naturbeskyttelsesloven og bilag 1 til skovloven, kan ikke anses for at være begrundet i bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. februar 2011.

Stk. 2. Verserende sager i 1. instans behandles af kommunalbestyrelserne efter reglerne i denne bekendtgørelse. Klage over kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne bekendtgørelse samt verserende sager ved Naturklagenævnet eller Natur- og Miljøklagenævnet behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1744 af 14. december 2006 om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17 ophæves.

Miljøministeriet, den 11. februar 2011

Karen Ellemann

/ Agnete Thomsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368.