Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse1)

 

Herved bekendtgøres lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 4. september 1995 med de ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, § 35 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 19 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, § 1 i lov nr. 252 af 28. april 1999 og § 2 i lov nr. 285 af 12. maj 1999.

§ 1. Omdannes en personligt ejet virksomhed til et aktieselskab eller anpartsselskab, der registreres her i landet, har ejeren (ejerne) adgang til at anvende reglerne i denne lov i stedet for skattelovgivningens almindelige regler.

    Stk. 2.2)  Hvis omdannelsen sker ved overdragelse til et selskab, der allerede er registreret, er det en betingelse, at selskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen, at selskabet ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele dets egenkapital fra stiftelsen har henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut. Ejeren af den personligt ejede virksomhed skal på overdragelsestidspunktet eje hele aktiekapitalen i selskabet. Er der tale om en virksomhed med flere ejere, skal ejerne på overdragelsestidspunktet eje aktiekapitalen i samme forhold som deres andele i den personligt ejede virksomhed.

Stk. 3. Lovens regler finder ikke anvendelse på omdannelse af virksomheder som nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13.

§ 2.2) 3) Lovens regler kan anvendes, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

1) Ejeren er undergivet fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2.

2) Alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet. Ejeren kan bestemme, om en ejendom, der helt eller delvis anvendes i virksomheden, skal overdrages til selskabet, eller om ejendommen skal holdes uden for omdannelsen. Tilsvarende kan ejeren af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen bestemme, om beløb hensat til senere faktisk hævning og beløb på mellemregningskontoen skal holdes uden for omdannelsen eller indgå i selskabets egenkapital. Beløb som nævnt i 3. pkt., der holdes uden for omdannelsen, kan medtages som et passiv i den åbningsbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, men skal være udlignet ved udbetaling til ejeren, inden omdannelsen finder sted.

3) Hele vederlaget for virksomheden ydes i form af aktier eller anparter eller ved, at værdien af aktierne eller anparterne i et bestående selskab, jf. § 1, stk. 2, forøges som følge af omdannelsen.

4) Pålydendet af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, svarer til den samlede aktie- eller anpartskapital, jf. dog § 1, stk. 2.

5) Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2-4, er ikke negativ, jf. dog 2. pkt., og en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen, jf. virksomhedsskattelovens § 16, stk. 2, og § 16 a, stk. 4. Har ejeren anvendt virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen, kan lovens regler anvendes på trods af en negativ anskaffelsessum. Driver ejeren flere virksomheder i virksomhedsordningen, er det dog en betingelse for at kunne anvende lovens regler på trods af en negativ anskaffelsessum, at ejeren samlet omdanner de af denne drevne virksomheder.

6)4) Omdannelsen finder sted senest 6 måneder efter den i § 3 anførte dato, og at ejeren senest 1 måned efter omdannelsen indsender genpart til den skatteansættende myndighed af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse hermed, den i § 2, stk. 3, nævnte opgørelse, en opgørelse over anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne opgjort efter § 4, stk. 2 og 3, samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede registreret selskab har fundet sted, jf. § 1, stk. 2.

7) I den åbningsbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, hensættes uanset bestemmelserne i årsregnskabsloven enhver skat, som forventes afregnet ved fremtidig udligning af forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi. Almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger finder anvendelse ved indregning og opgørelse heraf.

Stk. 2.5)  For en virksomhed med flere ejere er anvendelse af lovens regler yderligere betinget af, at alle ejerne

1) anvender reglerne i denne lov,

2) har anvendt samme regnskabsperiode og

3) vederlægges i forhold til deres andele i den personligt ejede virksomhed, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Omdannes en virksomhed med flere ejere, skal der udarbejdes en opgørelse over, hvorledes den beregnede skat af den samlede skattepligtige fortjeneste, som ville være konstateret ved et sædvanligt salg, jf. § 4, stk. 2, 3. pkt., kan henføres til de enkelte ejere. Fordeler den beregnede skat sig ikke på ejerne i samme forhold som deres andele af den personligt ejede virksomhed, skal ejerne udligne dette ved indbetaling til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Et således indbetalt beløb tillægges anskaffelsessummen opgjort efter § 4 for de aktier eller anparter, som den pågældende ejer erhverver ved omdannelsen.

§ 3. Datoen for den i forbindelse med omdannelsen udarbejdede åbningsstatus anses i skattemæssig henseende for omdannelsesdatoen. Omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdatoen for sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed.

    Stk. 2. Selskabets første regnskabsperiode løber fra omdannelsesdatoen og skal udgøre 12 måneder.

    Stk. 3.6) Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan selskabets første regnskabsperiode med skatteministerens tilladelse omfatte en anden periode end nævnt i stk. 2.

§ 4. Anvender ejeren reglerne i denne lov, indgår fortjeneste eller tab i forbindelse med omdannelsen ikke i den skattepligtiges indkomst.

    Stk. 2.2) Aktier eller anparter, som ejeren erhverver ved omdannelsen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Den ifølge § 2, stk. 1, nr. 7, hensatte skat indgår dog ikke i opgørelsen af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum. Den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver opgøres til det kontante beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag af skattepligtig fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden.

    Stk. 3. Hvis omdannelsen sker ved overdragelse til et i § 1, stk. 2, omhandlet selskab, medregnes endvidere til aktiernes eller anparternes anskaffelsessum den oprindelige anskaffelsessum for de pågældende aktier eller anparter. Sådanne aktier anses i skattemæssig henseende først for erhvervet på det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted.

    Stk. 4.2) Udgør den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne opgjort efter stk. 2 og 3 et negativt beløb, medregnes det negative beløb ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af disse. Afstås aktierne eller anparterne til det selskab, der har udstedt disse, jf. ligningslovens § 16 B, og finder aktieavancebeskatningslovens regler om opgørelse af fortjeneste og tab ikke anvendelse, medregnes en eventuel afståelsessum samt en til den afståede del af aktie- eller anpartskapitalen svarende del af det negative beløb i ejerens skattepligtige indkomst. Nedsættes aktie- eller anpartskapitalen, jf. ligningslovens § 16 A, og finder aktieavancebeskatningslovens regler om opgørelse af fortjeneste og tab ikke anvendelse, medregnes en eventuel udlodning samt en til nedsættelsen af aktie- eller anpartskapitalen svarende del af det negative beløb på samme måde i ejerens skattepligtige indkomst.

    Stk. 5.2) Den skatteansættende myndighed påser, at betingelserne for at anvende lovens regler er opfyldt, og foretager ansættelse af anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne opgjort efter stk. 2-4. Indebærer denne ansættelse eller skatteansættelsen af ejeren i øvrigt sådanne ændringer, at betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt, kan lovens regler uanset dette anvendes, såfremt ejeren udligner den negative anskaffelsessum eller et negativt indestående på indskudskontoen ved betaling til selskabet senest 1 måned efter den skatteansættende myndigheds meddelelse om, at § 2, stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt.

    Stk. 6. Skattelovgivningens almindelige regler om selvangivelse, skatteansættelse, klageadgang og revision m.m. gælder også for ligningsmyndighedernes ansættelser og afgørelser efter denne lov. Skatteministeren kan fastsætte særlige frister for ligningsmyndighedernes ansættelser og afgørelser efter loven.

§ 5. (Ophævet).

§ 6.2) Aktiver og passiver, der overtages i forbindelse med omdannelsen, behandles ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af den hidtidige ejer, og for de anskaffelsessummer, hvortil aktiverne og passiverne er erhvervet af denne. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som den hidtidige ejer har foretaget, anses for foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår. Fordringer og gæld, som ved afhændelse eller indfrielse til kursværdi på omdannelsestidspunktet ikke ville have udløst beskatning henholdsvis fradrag hos den hidtidige ejer, anses uanset 1. pkt. for erhvervet henholdsvis påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til kursværdien på dette tidspunkt.

    Stk. 2.2) Har den hidtidige ejer af virksomheden erhvervet et af virksomhedens aktiver eller passiver i spekulationshensigt eller som led i næring, beskattes selskabet ved afståelse af dette efter de regler, der gælder, når erhvervelsen er sket på den nævnte måde.

    Stk. 3. Har den hidtidige ejer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnet urealiseret fortjeneste eller tab på fordringer og gæld, skal der forholdes på tilsvarende måde ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

§ 7. (Ophævet).

§ 8. Foreligger der på statusdatoen for sidste årsregnskab et underskud, kan dette ikke bringes til fradrag ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Foreligger der på statusdagen for sidste årsregnskab uudnyttede fradragsberettigede tab, kan disse uanset reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 5, ikke fremføres af selskabet.

§ 8 a.6) Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1983. På omdannelser, der finder sted med udgangen af indkomståret 1982 eller senere, er der adgang til at anvende reglerne i denne lov.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

 

Skatteministeriet, den 12. oktober 1999

Ole Stavad

/K.-H. Ludolph

 

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 1995-1996 til 1998-1999. Bemærkninger om tidligere ændringer af lov om skattefri virksomhedsomdannelse er ikke medtaget, og der henvises herom til lovbekendtgørelse nr. 727 af 4. september 1995.

2) Bestemmelserne i § 1, stk. 2, § 2, bortset fra stk. 1, nr. 5, (som tidligere ændret ved lov nr. 1219 og nr. 1223 af 27. december 1996, jf. note 3 og 5), § 4, stk. 2 og 5, og § 6, stk. 1 og 2, i de her anførte affattelser samt indsættelsen af § 1, stk. 3, og § 8, stk. 2, har virkning for omdannelser, der finder sted den 1. januar 1999 eller senere, eller hvor omdannelsesdatoen er den 1. januar 1999 eller senere, jf. § 5, stk. 1, i lov nr. 252 af 28. april 1999. Bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 5, har i den her anførte affattelse virkning for omdannelser, der finder sted den 1. juli 1999 eller senere, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 252 af 28. april 1999. Bestemmelsen i § 4, stk. 4, har i den her anførte affattelse virkning for afståelser og kapitalnedsættelser, der finder sted den 1. juli 1999 eller senere, jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 252 af 28. april 1999.

3) Ændringen af § 2, stk. 1, (som senere ændret ved lov nr. 252 af 28. april 1999, jf. note 2) trådte i kraft den 1. januar 1997, jf. § 37 i lov nr. 1223 af 27. december 1996.

4) Bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 6, har i den her anførte affattelse virkning for omdannelser, der finder sted den 1. juli 1999 eller senere, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 285 af 12. maj 1999.

5) Ændringen af § 2, stk. 2, (som senere ændret ved lov nr. 252 af 28. april 1999, jf. note 2) har virkning fra og med indkomståret 1997, jf. § 27 i lov nr. 1219 af 27. december 1996.

6) Bestemmelsen i § 3, stk. 3, i den her anførte affattelse samt indsættelsen af § 8 a træder i kraft den 1. januar 2000, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 166 af 24. marts 1999. Ansøgning, der inden den 1. januar 2000 er indgivet til Ligningsrådet, hvorfra kompetencen flyttes til en anden myndighed, færdigbehandles af Ligningsrådet. De regler, der i øvrigt gælder for den modtagende myndigheds tilladelser og afgørelser af den omhandlende art, finder tilsvarende anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2000.