Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1334
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 115 af 23. februar 2006, bekendtgørelse nr. 829 af 20. juli 2006, bekendtgørelse nr. 1333 af 3. december 2007, bekendtgørelse nr. 416 af 29. maj 2008, bekendtgørelse nr. 1124 af 1. december 2009 og bekendtgørelse nr. 27 af 12. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 27 affattes således:

»§ 27. Færdigpakkede fødevarer, hvori der er anvendt én eller flere aromaer, skal mærkes med oplysninger herom i ingredienslisten ved angivelsen »aroma« eller en mere specifik betegnelse eller beskrivelse af aromaen, jf. artikel 3, stk. 2, litra b)-h) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i eller på fødevarer.

Stk. 2. Færdigpakkede fødevarer, hvori der er anvendt én eller flere røgaromaer, skal mærkes med oplysning herom i ingredienslisten ved angivelsen »røgaroma«, eller »røgaroma »fremstillet af« fødevare(r) eller fødevarekategori eller -kilde(r)« (f.eks. røgaromaer fremstillet af bøg), hvis den aromagivende bestanddel indeholder aromaer, som defineret i artikel 3, stk. 2, litra f) i forordning (EF) nr. 1334/2008 og giver fødevaren en røget duft og/eller smag.

Stk. 3. Uanset stk. 1 angives kinin og/eller koffein, der anvendes som aroma ved fremstilling eller tilberedning af en fødevarer, ved deres specifikke navn i ingredienslisten umiddelbart efter betegnelsen »aroma«.«

2. §§ 63-67 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2011.

Fødevarestyrelsen, den 18. januar 2011

P.V.A
Annelise Fenger

/ Louise Baad Rasmussen