Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om stempelafgift1)  2)  3)

 

Herved bekendtgøres lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 591 af 11. august 1998, med de ændringer, der følger af lov nr. 1035 af 23. december 1998, lov nr. 383 af 2. juni 1999 og lov nr. 944 af 20. december 1999.

Afsnit I

Almindelige bestemmelser

Kapitel 1

Stempelpligten

§ 1.3) Der svares stempelafgift til statskassen, såfremt dokumentet er omfattet af en af følgende numre:

1) Skadeforsikringsdokumenter, der oprettes her i landet.

2) Forsikringsdokumenter vedrørende direkte tegnede forsikringer i skadeforsikringsselskaber, for hvilken risikoen er placeret her i landet, uanset hvor de oprettes.

3) Forsikringsdokumenter vedrørende direkte tegnede forsikringer i skadeforsikringsselskaber, når parterne er hjemmehørende her i landet, og dokumentet er underskrevet her i landet, medmindre ingen del af præmien skal betales her i landet.

Stk. 2. Såfremt risikoen efter stk. 1 er placeret i en anden stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er dokumentet ikke stempelpligtigt her i landet, uanset hvor det oprettes.

Stk. 3. Indtræder et andet forsikringsselskab eller indtræder en ny forsikringstager i forsikringsforholdet, stemples dokumentet herom efter reglerne for stiftelse af et nyt retsforhold.

§ 2.3) Stempelpligten for en skadeforsikringspolice indtræder på tidspunktet for policens udstedelse, jf. dog § 64, stk. 2.

§§ 3-43) (Ophævet)

§ 5. Påtegninger på tidligere oprettede dokumenter er stempelpligtige efter samme regler som selvstændige dokumenter.

§ 6.3) (Ophævet)

§ 7. Tilbud er ikke stempelpligtige. Skriftlig accept af et tilbud er stempelpligtig, hvad enten tilbuddet er afgivet skriftligt eller ej.

    Stk. 2. En parts skriftlige bekræftelse af en mundtlig aftale er stempelpligtig.

    Stk. 3. Telegrafiske meddelelser og fjernskrivermeddelelser betragtes ikke som skriftlige.

§ 8. Et dokument er stempelpligtigt, selv om den aftale, det vedrører, er betinget. Stempelpligten bortfalder ikke, fordi aftalen ophæves eller ikke opfyldes.

§ 9. Afgørende for et dokuments stempelpligt er det retsforhold, som dokumentet vedrører, og dokumentets betegnelse og form er for så vidt uden betydning.

    Stk. 2. Vedrører et dokument flere selvstændige retsforhold, der hver for sig medfører stempelafgift, svares afgift for hvert retsforhold.

§ 10. Opretter parterne i et retsforhold samtidig flere dokumenter vedrørende dette, skal kun et af dokumenterne stemples. Stempelafgiften beregnes efter samme regler, som hvis samtlige bestemmelser havde været optaget i ét dokument.

    Stk. 2. Opretter parterne i et retsforhold senere et nyt dokument vedrørende dette, er det nye dokument stempelfrit, hvis de bestemmelser, som det indeholder, kunne have været optaget i det første dokument, uden at stemplet for dette skulle være forhøjet. I øvrigt skal det nye dokument stemples med det beløb, hvormed stemplet for det første dokument skulle være forhøjet.

    Stk. 3. Oprettes det nye dokument, inden det første er stemplet og inden udløbet af dets stemplingsfrist, skal kun det nye dokument stemples. Stempelafgiften beregnes på grundlag af retsforholdet efter oprettelsen af det nye dokument, men skal dog mindst udgøre det beløb, som det første dokument skulle være stemplet med.

§ 11. Et dokument, der ikke stemples eller stemples med nedsat afgift, fordi det slutter sig til et andet dokument, skal indeholde oplysning om stemplet til dette.

    Stk. 2. Bekræftede genparter af stempelpligtige dokumenter skal forsynes med påtegning om det stempel, der er anvendt til dokumentet. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse med hensyn til ubekræftede genparter, der fremlægges for en ret eller vedlægges en ansøgning til en offentlig myndighed.

Kapitel 2

Stempelafgiftens beregning

§ 12.3) (Ophævet)

§ 13.3) Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i fremmed valuta, skal der ved afgiftens beregning ske en omregning til danske kroner. Ved omregningen skal benyttes den af Nationalbanken fastsatte officielle middelkurs på tidspunktet for policens udstedelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er det beløb, der skal betales afgift af, angivet i euro, skal den afgiftspligtige ved omregningen anvende valutakursen på tidspunktet for policens udstedelse eller den toldkurs (periodekurs), der gælder for dette tidspunkt, jf. artikel 18 i Rådets forordning 2913/92 af 12. oktober 1992 for indførelse af en EF-toldkodeks. Forsikringsselskabets valg mellem de i stk. 1 og 1. pkt. nævnte omregningskurser er bindende for en periode på mindst 2 år.

§ 14.3) (Ophævet)

§ 15.3) (Ophævet)

§ 16. Såfremt værdien af de ydelser, hvoraf stempelafgiften skal beregnes, ikke fremgår umiddelbart af dokumentet, skal parterne angive værdien efter bedste skøn.

    Stk. 2. Har parterne forsømt den foreskrevne værdiangivelse, er parterne ikke enige om værdiangivelsen, eller er parternes angivelse af værdien efter stempelmyndighedens skøn for lav, skal værdien om fornødent fastsættes af vurderingsmænd udmeldt af retten. Parterne hæfter solidarisk for omkostningerne ved vurderingen. Skyldes vurderingen, at parternes angivelse af værdien efter stempelmyndighedens skøn har været for lav, bæres omkostningerne dog af statskassen, medmindre vurderingsmændenes værdiansættelse ligger mere end 10 pct. over parternes.

§ 17.3) (Ophævet)

§ 18.3) (Ophævet)

§ 19.3) (Ophævet)

Kapitel 3

Stempelafgiftens berigtigelse

§ 20. Det påhviler parterne i et retsforhold, hvorom der er oprettet et stempelpligtigt dokument, at sørge for, at dokumentet inden stemplingsfristens udløb, stemples efter reglerne i § 21, eller at dokumentet eller en bekræftet genpart af dette inden samme frist indleveres til stempelmyndigheden til afgørelse af stempelspørgsmålet. Er en part ikke i besiddelse af dokumentet eller en genpart af dette, kan han i stedet give stempelmyndigheden meddelelse om dokumentets oprettelse.

Stk. 2.3) Er dokumentet inden stemplingsfristens udløb indleveret til en anholdelsespligtig myndighed, jf. § 32, er det tilstrækkeligt, at dokumentet inden udleveringen stemples efter reglerne i § 21.

Stk. 3.3) Stemplingsfristen er 4 uger eller, hvis dokumentet ikke er oprettet her i landet, 8 uger fra stempelpligtens indtræden. Fristen kan forlænges af stempelmyndigheden, når omstændighederne taler derfor.

§ 21. Stempling uden medvirken af en stempelmyndighed kan foretages af de i § 22 nævnte myndigheder og særlige stempelmærkeforhandlere og af de anholdelsespligtige myndigheder, jf. § 32. Beregningen af afgiften påhviler parterne.

    Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at visse arter af dokumenter samt dokumenter, for hvilke afgiften ikke overstiger et vist beløb, skal kunne stemples af parterne selv eller af andre på deres vegne.

    Stk. 3.3) Skatteministeren kan give forsikringsselskaber tilladelse til selv at stemple forsikringsdokumenter. Bestemmelserne i stk. 5 og 6 om renter og gebyrer ved for sen indbetaling af afgiftstilsvaret gælder, såvel når forsikringsselskaber stempler efter 1. pkt., som når de stempler efter §§ 70 og 70 A.

    Stk. 4. Stempling uden medvirken af en stempelmyndighed sker ved benyttelse af stempelmærker eller på anden måde efter skatteministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 5.2) Betales afgiftsbeløbet ikke rettidigt af de i stk. 1 nævnte særlige stempelmærkeforhandlere eller af de i stk. 3 nævnte virksomheder, der har tilladelse til selv at stemple dokumenter, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr.

Stk. 6.2) Der skal betales gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

§ 22. Stempelmærker kan købes på tinglysningskontorerne og i Skibsregistret samt efter skatteministerens bestemmelse på andre offentlige kontorer og hos særlige stempelmærkeforhandlere. De særlige forhandlere vederlægges efter regler fastsat af skatteministeren.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for forvaltningen af stempelmærker, herunder for de i stk. 1 nævnte myndigheders og særlige stempelmærkeforhandleres virksomhed.

§ 23.3) Afgiftsmyndigheden (stempelmyndigheden) er de statslige told- og skattemyndigheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for de statslige told- og skattemyndigheders adgang til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne uden for området af § 26, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler for, hvorledes de af afgiftsmyndigheden beregnede afgifter skal berigtiges.

§ 24. Stempelmyndigheden kan pålægge parterne inden en nærmere angiven frist at fremkomme med de oplysninger, som er fornødne for beregningen af stempelafgiften.

    Stk. 2. Har stempelmyndigheden fået et dokument i hænde, der ikke stemples eller stemples med nedsat afgift, fordi det slutter sig til et andet dokument, kan stempelmyndigheden pålægge den, der er i besiddelse af sidstnævnte dokument, at indsende dette inden en nærmere angiven frist. Det samme gælder, hvor stempelmyndigheden har fået en genpart af et dokument som nævnt i § 11, stk. 2, i hænde.

    Stk. 3.3) Er der i henhold til § 20, stk. 1, givet stempelmyndigheden meddelelse om et dokuments oprettelse, kan stempelmyndigheden pålægge den, der er i besiddelse af dokumentet, at indsende dette inden en nærmere angiven frist.

    Stk. 4. Fremkommer de i stk. 1 nævnte oplysninger eller de i stk. 2 og 3 nævnte dokumenter ikke inden den angivne frist, kan stempelmyndigheden pålægge den pågældende daglige bøder, indtil oplysningen eller dokumentet fremkommer.

§ 25. Stempelmyndigheden kan af egen drift ændre sin afgiftsberegning til fordel for parterne. Ændring af beregningen til skade for parterne kan kun ske, hvis beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra parterne eller deres befuldmægtigede.

§ 26.3) Landsskatteretten påkender klager over stempelmyndighedens afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgiftspligtens omfang.

2) Spørgsmål om, hvilket beløb afgiften skal beregnes af.

3) Spørgsmål om godtgørelse af afgiften.

Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitel 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten.

Stk. 3. Skatteministeren kan i øvrigt fastsætte regler om adgangen til klage over afgørelser efter denne lov.

Kapitel 4

Godtgørelse af stempelafgift

§ 27. Stempelmærker, som er anvendt til dokumenter, der ikke er underskrevet og ubenyttede stempelmærker, kan hos de i § 22 nævnte myndigheder og særlige stempelmærkeforhandlere ombyttes med andre stempelmærker til samme samlede pålydende.

    Stk. 2. I stedet for ombytning kan mærkernes pålydende værdi godtgøres efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler.

§ 28. Stempelmyndigheden godtgør på begæring

1. stempel, der er anvendt til et stempelfrit dokument,

2. beløb, hvormed det stempel, der er anvendt til et dokument, overstiger den fastsatte stempelafgift.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis godtgørelsen for et dokument er mindre end 50 kr.

§ 29.3) Der sker godtgørelse af stempelafgift på forsikringer, såfremt

1) en forsikringstager fortryder begæringen, før forsikringsselskabet har overtaget risikoen for forsikringsbegivenheden, eller

2) en forsikringstager gør brug af fortrydelsesretten efter lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

Stk. 2. Stempelafgift under 25 kr. godtgøres ikke efter nr. 1.

Stk. 3. Stempelmyndigheden kan betinge en godtgørelse af, at dokumentet afleveres til stempelmyndigheden.

§ 30.3) (Ophævet)

Kapitel 5

Hæftelses- og kontrolbestemmelser

§ 31. Enhver, der er part i det retsforhold, som et stempelpligtigt dokument vedrører, hæfter for betaling af stempelafgiften. Hvis en part ikke har fast ophold her i landet, og dokumentet på hans vegne er underskrevet af en herboende person, hæfter tillige denne for afgiften.

    Stk. 2. Den, der ved overdragelse eller på anden måde er indtrådt som berettiget efter et dokument, der ikke er tilstrækkeligt stemplet, skal inden 4 uger efter modtagelsen af dokumentet indsende dette eller en bekræftet genpart heraf til vedkommende stempelmyndighed, medmindre dokumentet er stemplet i henhold til en stempelmyndigheds afgørelse, eller dokumentet inden nævnte frist indleveres til en anholdelsespligtig myndighed. Det samme gælder den, der erhverver panteret i et dokument. Forsømmer han indsendelsen til stempelmyndigheden, og kan de afgiftspligtige, jf. stk. 1, åbenbart ikke betale den skyldige afgift, eller er deres opholdssted ubekendt, bliver han medansvarlig for betalingen.

    Stk. 3. Skyldig stempelafgift kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

§ 32. Følgende myndigheder er anholdelsespligtige:

1. Ministerierne.

2. Justitssekretærerne ved Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten med hensyn til de for retten fremlagte dokumenter, samt dommerne ved underretterne.

3. Kuratorer og eksekutorer.

4. Politi- og anklagemyndighederne.

5. Landsskatteretten og Told- og Skattestyrelsen.

    Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at også andre myndigheder end de i stk. 1 nævnte skal være anholdelsespligtige.

§ 33. De anholdelsespligtige myndigheder skal anholde stempelpligtige dokumenter, som efter stemplingsfristens udløb er kommet dem i hænde, når

1. dokumentet er ustemplet,

2. det anvendte stempel antages at være for lavt,

3. stemplingen først er sket efter udløbet af stemplingsfristen, medmindre stemplingen er foretaget af en anholdelsespligtig myndighed, jf. stk. 2,

4. stempling efter § 21 ikke er sket i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådan stempling.

    Stk. 2. Er et dokument som nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, kommet den anholdelsespligtige myndighed i hænde inden stemplingsfristens udløb, må dokumentet kun udleveres, såfremt stemplingen forinden er bragt i orden. Er dette ikke sket, skal dokumentet anholdes.

    Stk. 3. Endvidere skal dokumentet og genparter som nævnt i § 11 anholdes, når de ikke giver oplysning om stemplet til det dokument, hvortil de slutter sig, eller giver oplysning om et stempel, som må antages at være for lavt.

    Stk. 4. Det anholdte dokument eller den anholdte genpart fremsendes til stempelmyndigheden, når den myndighed, der har anholdt dokumentet (genparten), har afsluttet behandlingen af den sag, hvorunder dokumentet (genparten) er anholdt.

    Stk. 5. Et dokument, der alene indleveres til stempling, må ikke anholdes.

Afsnit II

De enkelte stempelpligtige dokumenter

Kapitlerne 6-83) (Ophævet)

 

Kapitel 9

Dokumenter om selskabsforhold

§ 52. (Ophævet).

§ 53.3) Dokumenter, der oprettes i anledning af omdannelse af forsikringsforeninger til aktieselskaber, jf. § 14 d i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v., er stempelfri.

Stk. 2. I forbindelse med fusion, fission eller omdannelse af selskaber m.v. eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber er udstedelse af ny forsikringspolice til det fortsættende selskab stempelfri, når forsikringsvilkårende i det hele svarer til de vilkår, der var gældende for den forsikringsaftale, som det ophørende selskab havde indgået.

§§ 54-55. (Ophævet).

Kapitlerne 10 og 113) (Ophævet)

Kapitel 12

Forsikringsdokumenter

§ 64.3) Forsikringspolicer og forsikringskontrakter stemples efter reglerne i §§ 66-70.

    Stk. 2. Er der ikke udfærdiget police eller kontrakt, stemples første præmiekvittering eller andet dokument vedrørende forsikringen.

§ 65.3) (Ophævet)

§ 66.3) Stempelafgiften for forsikringer tegnet i skadeforsikringsselskaber med undtagelse af de i § 69, stk. 1, nævnte forsikringer er enten 29 øre pr. 5.000 kr. forsikringssum eller del deraf eller 14 pct. af præmien. Vælges det at svare stempelafgift på grundlag af præmien, og er forsikringen tegnet på mere end 1 år, beregnes afgiften af præmien for 1 år. Afgiften afrundes opefter til det nærmeste med 25 delelige ørebeløb.

    Stk. 2. Stempelafgiften af lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven beregnes på grundlag af præmien. Afgiften kan dog ikke overstige 8 kr.

§ 67.3) Kontrakter, hvorved der træffes aftale om forsikring af risici af nærmere angiven art efter forudgående eller efterfølgende anmeldelse fra forsikringstageren, stemples med 5 kr. Endvidere svares der stempelafgift efter § 66 af de anmeldte forsikringer.

§ 68. Genforsikringskontrakter stemples med 50 kr.

§ 69. Stempelfri er

1. forsikringer, der tegnes af gensidige skadeforsikringsselskaber, der ikke er undergivet tilsyn,

2. forsikringer, der tegnes i medfør af lov om arbejdsskadeforsikring,

3. sø- og transportforsikring samt luftfartsforsikring,

4. kreditforsikringer og kautionsforsikringer,

5. dokumenter om overdragelse af erstatningskrav til det forsikringsselskab, der har dækket skaden,

6.3) andre forsikringer, når forsikringssummen ikke overstiger 12.000 kr.

    Stk. 2. Overdrager et forsikringsselskab sin forsikringsbestand eller en bestemt del af denne til et andet selskab efter godkendelse fra Finanstilsynet, er det andet forsikringsselskabs indtræden i de af overdragelsesaftalen omfattede forsikringskontrakter stempelfri.

§ 70. Skatteministeren kan tillade danske forsikringsselskaber og udenlandske forsikringsselskabers repræsentanter her i landet at berigtige stempelafgiften for samtlige de i et regnskabsår tegnede forsikringer eller for visse arter heraf ved indbetaling af samlede beløb uden stempling af de enkelte forsikringsdokumenter. Denne tilladelse kan gives enten således, at stempelafgiften beregnes på sædvanlig måde af de enkelte forsikringer, eller således, at stempelafgiften beregnes under ét af summen af forsikringssummerne eller præmiebeløbene.

    Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan betinges af, at selskabet indbetaler aconto-beløb, og at selskabet underkaster sig de tilsyns- og kontrolbestemmelser, som skatteministeren skønner fornødne. Tilladelsen kan tilbagekaldes med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

§ 70 A. Ved udøvelse af forsikringsvirksomhed her i landet, der ikke er omfattet af § 70, stk. 1, skal den, der udøver virksomheden, over for de statslige told- og skattemyndigheder udpege en herboende repræsentant.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 70 finder anvendelse over for repræsentanten.

Kapitlerne 13 og 144)  (Ophævet)

Kapitel 15

Dokumenter om familie- og arveforhold

§ 74.3) (Ophævet)

§ 75.3) (Ophævet)

§ 76.3) (Ophævet)

§ 77.3) (Ophævet)

§ 78. Dokumenter, hvorved en afdøds ægtefælle eller arvinger, der har overtaget gældsansvaret efter ham, indtræder i den afdødes rettigheder og forpligtelser, er stempelfri.

Afsnit III

Fritagelse for stempelafgift

Kapitlerne 16 og17 A (Ophævet)

Afsnit IV

Straffebestemmelser

Kapitel 17

§ 88. Med bøde straffes den, der

1. overtræder § 20, stk. 1 og 2,

2. i et dokument giver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, der er af betydning for dokumentets stempling,

3. i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for

a) afgørelse af, om et dokument er stempelpligtigt,

b) beregning af stempelafgiften,

c) afgørelse om fritagelse for afgift eller om godtgørelse af afgift,

4. afgiver urigtig erklæring om ikke at være i besiddelse af et stempelpligtigt dokument i tilfælde, hvor stempelmyndigheden kræver dokumentet udleveret i henhold til § 24.

    Stk. 2. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 89. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Når sager om de i § 88 nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. De i lov om rettens pleje, kapitlerne 68, 69, 71 og 72, omhandlede retsmidler finder anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge.

Afsnit V

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 18

§ 90.3) Loven træder i kraft den 1. oktober 1969.

§ 91.3) (Ophævet)

§ 92. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 7. februar 2000

Ole Stavad

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder noter til de ændringer i stempelafgiftsloven, der er foretaget siden den 17. december 1997. Noter til tidligere ændringer af stempelafgiftsloven kan findes i lovbekendtgørelse nr. 591 af 11. august 1998.

2) Ved § 1 i lov nr. 1035 af 23. december 1998 er § 31 ændret (renter og gebyr ved for sen betaling af afgiftstilsvar. Endvidere er § 57 A ændret (forlængelse af den midlertidige forhøjelse af pantebrevsstempel for ejerboliger og fritidsejendomme). Herudover er § 77 ændret (konsekvensændring af skiftereformen). Loven trådte i kraft den 24. december 1998. Ændringerne i § 21 har virkning for afgifter, der forfalder den 1. januar 1998 eller senere. Ændringerne i § 57 A har virkning for dokumenter, hvis stempelafgift indtræder i perioden fra den 1. januar 1999 til den 1. december 1999. Ændringerne i § 77 har virkning fra den 1. januar 1997 for boer, der behandles efter dødsboskifteloven.

3) Ved § 1 i lov nr. 383 af 2. juni 1999 er stempelloven omlagt til en afgift på skadeforsikringer, og kun forsikringsrelevante bestemmelser videreføres, mens de øvrige bestemmelser er ophævet. Loven træder i kraft den 1. januar 2000. Ændringerne har virkning for dokumenter, hvis stempelpligtigt indtræder fra og med den 1. januar 2000.

4) Ved § 1, nr. 2 i lov nr. 944 af 20. december 1999 er det fastsat, at ophævelsen af stempellovens kapitel 13 om stempelafgift for lodsedler til klasselotterier alene har virkning for lodsedler, der er solgt efter den 1. januar 2000, og som vedrører lotterier, der er påbegyndt efter den 1. januar 2000.