Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0079
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering1)

(Ændring af bilag 3)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1073 af 27. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF, EU-Tidende 2004 nr. L 143, s. 87, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008, EU-Tidende 2008 nr. L 345, s. 68, og Kommissionens direktiv 2010/79/EU af 19. november 2010, EU-Tidende 2010 nr. L 304, s. 18.«

2. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011.

Miljøministeriet, den 2. februar 2011

Karen Ellemann

/ Michel Schilling


Bilag 1

»Bilag 3

Metoder omhandlet i § 3, stk. 2.

Tilladt metode for produkter med et VOC-indhold på under 15 vægtprocent, når reaktive fortyndere ikke er til stede

     
Parameter
Enhed
Prøvning
   
Metode
Offentliggørelsesdato
VOC-indhold
g/l
ISO 11890-2
2006
       

Tilladte metoder for produkter med et VOC-indhold lig med eller over 15 vægtprocent, når reaktive fortyndere ikke er til stede

     
Parameter
Enhed
Prøvning
   
Metode
Offentliggørelsesdato
VOC-indhold
g/l
ISO 11890-1
2007
VOC-indhold
g/l
ISO 11890-2
2006
       

Tilladt metode for produkter med VOC-indhold, når reaktive fortyndere er til stede

     
Parameter
Enhed
Prøvning
   
Metode
Offentliggørelsesdato
VOC-indhold
g/l
ASTMD 2369
2003
«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2010/79/EU af 19. november 2010, EU-Tidende 2010 nr. L 304, s. 18.