Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0087
 
32008L0101
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v.1)

I medfør af § 29, stk. 5, § 30, stk. 6, § 35 a, § 36, stk. 2 og § 37, stk. 2, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 37, stk. 1:

Akkreditering af verifikatorer

§ 1. En virksomhed kan kun udføre verifikationer omfattet af kvoteloven, hvis virksomheden er akkrediteret som verifikator af det danske nationale akkrediteringsorgan DANAK eller af et andet nationalt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale for det relevante område om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Nationale akkrediteringsorganer, som fortager akkreditering af virksomheder til verifikation, jf. stk. 1, skal oplyse Energistyrelsen om forhold, som indebærer, at akkrediteringsorganet ikke længere opfylder betingelserne i stk. 1.

§ 2. Akkreditering, jf. § 1, til verifikation af data fra produktionsenheder skal ske i henhold til »DS/EN 45011 om generelle kriterier for certificeringsorganer, der udfører produktcertificering« og »DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 16. Anvendelse af DS/EN 45011:1998 ved akkreditering til CO2-verifikation«.

Stk. 2. Akkreditering, jf. § 1, til verifikation af data fra luftfartsoperatører skal ske i henhold til »EA 6/03 EA Guidance for recognition of verification bodies under EU ETS Directive« og enten »DS/EN 45011 om generelle kriterier for certificeringsorganer, der udfører produktcertificering« eller »DS/ISO 14065 om drivhusgasser – Krav til validerings og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse«. Herudover kan akkreditering, jf. § 1, også ske efter »DANAK’s akkrediteringsbestemmelse AB 16. Anvendelse af DS/EN 45011:1998 ved akkreditering til CO2-verifikation«.

Stk.3. Disse tekniske specifikationer kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de pågældende tekniske specifikationer ligger til gennemsyn hos Energistyrelsen.

§ 3. Virksomheder, der er akkrediteret som verifikatorer efter § 1, skal anmelde sig til Energistyrelsen. I anmeldelsen vedlægges dokumentation for akkrediteringen og identifikationsoplysninger for den akkrediterede virksomhed.

Stk. 2. Oplysninger om, hvilke verifikatorer, der er akkrediteret til verifikation efter § 1, og hvilke områder akkrediteringen gælder, vil blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

§ 4. Verifikator skal oplyse Energistyrelsen om ændringer i eller bortfald af virksomhedens akkrediterede status og ændring af den akkrediterede virksomheds identifikationsoplysninger.

Rapportering og verifikation af CO2-udledning og tonkilometerdata

§ 5. En driftsleder eller en luftfartsoperatør, hvis produktionsenhed eller luftfartsaktiviteter er omfattet af kvoteloven, er ansvarlig for årligt senest den 31. marts at rapportere verificerede CO2-udledninger for det foregående år fra produktionsenheder eller luftfartsaktiviteter, som denne er ansvarlig for, jf. kvotelovens § 30, til Energistyrelsen.

Stk. 2. Rapportering til Energistyrelsen efter stk. 1 omfatter:

1) en udledningsrapport i medfør af kvotelovens § 30, stk. 2 eller 3,

2) en verifikationserklæring samt en redegørelse om verifikationen i medfør af kvotelovens § 29, stk. 3, og

3) en indberetning af CO2-udledning på produktionsenhedens eller luftfartsoperatørens konto i Kvoteregistret.

Stk. 3. Driftsleder eller luftfartsoperatør skal ikke foretage indberetning af CO2-udledningstal på deres konti i Kvoteregistret efter stk. 2, nr. 3, hvis verifikator foretager digital indberetning af verifikationserklæring og verifikationsredegørelse.

Stk. 4. Rapportering fra produktionsenheder, der har fået godkendt deres overvågningsplan efter Energistyrelsens særlige standardløsninger for visse virksomheder, skal ske på et standardskema, der findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Rapporteringen fra produktionsenheder, der ikke anvender eller kan anvende Energistyrelsens standardløsninger, skal ske efter Energistyrelsens tjekliste for individuel årlig rapportering, der findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 6. Rapportering fra luftfartsoperatører i medfør af kvotelovens § 30, stk. 3, skal ske på et standardskema og efter Europa-Kommissionens gældende retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger, der findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 7. Energistyrelsens formkrav til verifikators verifikationserklæring og verifikationsredegørelse vedrørende CO2-udledninger fra produktionsenheder udarbejdet i medfør af kvotelovens § 29, stk. 3, fremgår af AB 16, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 8. Energistyrelsens formkrav til verifikators verifikationserklæring og verifikationsredegørelse vedrørende CO2-udledninger fra luftfartsoperatører udarbejdet i medfør af kvotelovens § 29, stk. 3, fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 9. Energistyrelsen kan afvise rapporteringen efter stk. 1, hvis denne ikke opfylder de stillede krav til indsendelse af materiale, jf. stk. 2-8, eller hvis verifikator ikke opfyldte betingelserne for at være akkrediteret på tidspunktet for udstedelsen af verifikationserklæring og verifikationsredegørelse.

§ 6. Luftfartsoperatører, der rapporterer verificerede tonkilometerdata til brug for tildeling af gratis kvoter, jf. kvotelovens § 23 a, skal anvende et standardskema, og rapporteringen skal ske efter Europa-Kommissionens gældende retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger, der findes på Energistyrelsens hjemmeside. Det udfyldte standardskema vedlægges verifikationserklæring og en redegørelse om verifikationen udarbejdet i medfør af kvotelovens § 29, stk. 3.

Stk. 2. Energistyrelsens formkrav til verifikators verifikationserklæring og verifikationsredegørelse vedrørende tonkilometerdata, jf. kvotelovens § 29, stk. 3, fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Energistyrelsen kan afvise rapporteringen og verifikationen for tonkilometerdata, hvis disse ikke opfylder de stillede krav, jf. stk. 1 og 2, eller hvis verifikator ikke opfyldte betingelserne for at være akkrediteret på tidspunktet for udstedelsen af verifikationserklæring og verifikationsredegørelse.

Klage

§ 7. Energistyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 9, og § 6, stk. 3, kan påklages til Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om grundlaget for akkrediteringen,

2) ikke rapporterer rettidigt eller fyldestgørende efter denne bekendtgørelse, jf. § 5, stk. 1, eller

3) udsteder verifikationserklæring uden for de områder, som vedkommende er akkrediteret til efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regler i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1231 af 29. oktober 2010 om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v.

Energistyrelsen, den 20. januar 2011

Ib Larsen

/ Lars Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 275, side 32 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 8, side 3.