Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0852
 
32004R0853
 
32004R0854
 
32004R0882
 
32005R1688
 
32005R2073
 
32005R2074
 
32005R2075
 
32009R1162
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne

I medfør af § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes

§ 1. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2008 af 17. oktober 2008 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009

1) artikel 4, stk. 1-3,

2) artikel 5, stk. 1-4, eller

3) artikel 6.

§ 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2010 af 24. juni 2010

1) artikel 3,

2) artikel 4, stk. 1-4,

3) artikel 5,

4) artikel 6, stk. 1 og stk. 3-4,

5) artikel 7, stk. 1, eller

6) artikel 8, stk. 1-2.

§ 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg

1) artikel 1,

2) artikel 2,

3) artikel 3,

4) artikel 4,

5) artikel 5 eller

6) artikel 6.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, som senest ændret ved forordning (EF) nr. 365/2010 af 28. april 2010

1) artikel 3,

2) artikel 4,

3) artikel 5,

4) artikel 6, stk. 1,

5) artikel 7 eller

6) artikel 9.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004, som senest ændret ved forordning (EF) nr. 15/2011 af 10. januar 2011

1) artikel 1,

2) artikel 2,

3) artikel 3,

4) artikel 4,

5) artikel 6,

6) artikel 6a eller

7) artikel 6b.

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 2075/2005 af 5. december 2005 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød, som senest ændret ved forordning (EF) nr. 1245/2007 af 24. oktober 2007

1) artikel 2, stk. 2,

2) artikel 4,

3) artikel 9,

4) artikel 13 eller

5) artikel 15.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den fødevarevirksomhed, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004

1) artikel 3 eller

2) artikel 4, stk. 1-2.

§ 8. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 9. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1023 af 23. oktober 2008 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne.

Fødevarestyrelsen, den 21. januar 2011

Annelise Fenger

/ Ulrich Pinstrup