Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/31

Resumé

Klager – en person – klagede over nyhedsindslaget ”Juletræsbranchen undersøges” på TV 2/FYN.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klagen er indgivet af [Klager]. Spørgsmålet, om straffeloven er tilsidesat, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter det oplyste lægges til grund, at det af skiltningen ved indkørslerne til [Navn på ejendom] fremgik, at ejendommen er privat område. Repræsentanten fra TV 2/FYN indfandt sig på ejendommen uden forudgående aftale. [Klager] var dog bekendt med, at hun talte med pressefolk og lod sig optage under samtalen med politiker Emilie Turunen.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt klager over for TV 2/FYN gjorde opmærksom på de områder, hvor på ejendommen hun ikke ønskede, at de filmede. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis, kan Pressenævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige. Under disse omstændigheder, og da klager i øvrigt ved sin adfærd accepterede pressens tilstedeværelse, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2/FYN har krænket klagers privatliv ved offentliggørelsen af billedmaterialet.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag på TV 2/FYN den 29. november 2010, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 10-70/21, [Klager] mod Fyns Amts Avis og sag nr. 10-70/25, [Klager] mod Fyens Stiftstidende.

1 Sagsfremstilling

TV 2/FYN bragte den 29. november 2010 kl. 19.30 nyhedsindslaget ”Juletræsbranchen undersøges”. Indslaget blev indledt med optagelser, dels af medarbejdere i færd med at læsse grantræer på en lastbil, dels billeder af en gruppe medarbejdere siddende i et frokostrum.

Speak: Men så sker der noget uventet. Ejeren af stedet kommer tilfældigvis forbi, og efter nogen forvirring starter en diskussion om ret og rimelighed i at benytte sig af billig østeuropæisk arbejdskraft.

[Klager], juletræsproducent, [Bynavn]: De kommer til tiden, går til tiden, sygedage kender de ikke til, og når vi er i den branche her, så hjælper det jo ikke, at der kommer nogen, som er syge hele tiden, for så er der ingen juletræer til den 24. december. Arbejde og arbejde. Og de er endda taget udenlands og går i sådan en kulde her og arbejder, og de gør det med smil på læben. Passer deres arbejde.

Emilie Turunen, medl., Europa-Parlamentet (SF): Men er du slet ikke bekymret for, at vi har så mange arbejdsløse 3F’ere, der for eksempel ville være klar til at tage skovarbejde?

[Klager]: Nej, det ville de ikke, fordi de bliver syge.

Emilie Turunen: 3F siger, at de aldrig har fået en henvendelse fra arbejdsgiverne med efterspørgsel.

[Klager]: Der er mange problemer med at have dansk arbejdskraft ansat, og derfor er jeg meget, meget glad for de polske ansatte, jeg har her.

Speak: Det uanmeldte besøg på [Bynavn] er slut. Spørgsmålet er nu, om nogen fik noget ud af dagens aktion.

Emilie Turunen: Jeg synes, jeg fik et billede af, hvad hendes interesser var. Og hun er sådan set fuldstændig ligeglad med danske løn- og arbejdsvilkår.

Flemming Sørensen, faglig sekretær, 3F Sydfyn: Umiddelbart så kunne det godt tyde på, at der var noget at komme efter, men jeg har ikke belæg for at sige, at der hverken bliver snydt med løn eller noget, for jeg har ikke set nogen lønsedler eller noget, så det kan jeg ikke sige.

[Klager]: Det er et polsk firma, har et dansk SE- nummer, har en dansk bankforbindelse. Vi får en regning, når det hele er overstået, med moms.”

Indslaget blev samme dag gjort tilgængelig på tv2fyn.dk.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at en medarbejder fra TV 2/FYN ved middagstid den 29. november 2010 uden forudgående tilladelse befandt sig i klagers maskinhus og interviewede og fotograferede de ansatte. TV 2/FYNs medarbejder var ulovligt trængt ind på klagers ejendom og bar ikke synlig skiltning af, at han kom fra TV 2/FYN.

Klager har ikke inviteret dem, og andre har ikke adkomst til at invitere fremmede ind på hendes ejendom, [Navn på ejendom]. Mens TV 2/FYN fotograferede de ansatte i frokostrummet, befandt klager sig til møde med medarbejderne fra Skat nogle hundrede meter derfra. På tidspunktet for disse optagelser var klager endnu ikke kommet til stede.

TV 2/FYN har ikke oplyst, hvem der havde inviteret pressen. Offentliggørelsen af optagelserne er en krænkelse af privatlivets fred. Hverken fagforeninger, politikere eller pressen har carte blanche til uden videre at trænge ind på privat ejendom. Når pressefolkene alligevel var trængt ind på privat område, kunne klager ikke drømme om at bortvise dem, for skaden var sket.

Klager kan ikke genkende TV 2/FYNs forklaring om, at hun skulle have sagt, at fotografen var ”velkommen” til at optage. Derimod nedlagde klager forbud mod at filme de ansatte, herunder i deres frokostrum. Det har øvrige pressefolk også bekræftet, mere forvirring var der ikke.

Ved indkørslen til [Navn på ejendom] angiver et skilt, at dette er en gang- og cykelsti, men at kørsel til beboerne er tilladt. TV 2/FYN har ignoreret de opsatte skilte, idet det ikke var beboerne, man havde tænkt sig at besøge.

[Klager] har herudover anført, at straffelovens kapitel 27 om freds- og ærekrænkelser er overtrådt.

2.2 TV 2/FYNs synspunkter

TV 2/FYN har afvist, at der er tale om ulovlig indtrængen på privat ejendom eller krænkelse af privatlivets fred. TV 2/FYN fulgte den pågældende dag – ligesom andre fynske medier – med på en rundtur, hvor fagforeningen 3F sammen med et medlem af Europa-Parlamentet kom på uanmeldt besøg.

TV 2/FYNs journalist spurgte klager om lov til at optage. Klager svarede, at fotografen var velkommen, men var overrasket over, at TV 2/FYNs besøg faldt sammen med et uanmeldt besøg fra skattevæsenet. Sammenfaldet var et tilfælde.

TV 2/FYNs medarbejder havde ikke fået besked om, at der ikke måtte optages billeder i frokoststuen. Danmarks Radio og Fyens Stiftstidende var også til stede. Opbuddet af skatte- og mediefolk havde skabt lidt forvirring. En eventuel besked om ikke at filme visse lokaler kan være givet til nogle fotografer og ikke til andre. TV 2/FYN ville have undladt at filme, hvis man havde fået besked herom.

TV 2/FYN foreslog at optage en samtale mellem klager og EU-politikeren til tv. Alle optagelser blev gennemført efter aftale med klager, hvilket understreges af, at klager indvilligede i at medvirke i samtalen. Afsluttende spurgte klager, om der var optaget tilstrækkeligt, eller om journalisten havde brug for mere.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klagen er indgivet af [Klager]. Spørgsmålet, om straffeloven er tilsidesat, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter det oplyste lægges til grund, at det af skiltningen ved indkørslerne til [Navn på ejendom] fremgik, at ejendommen er privat område. Repræsentanten fra TV 2/FYN indfandt sig på ejendommen uden forudgående aftale. [Klager] var dog bekendt med, at hun talte med pressefolk og lod sig optage under samtalen med politiker Emilie Turunen.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt klager over for TV 2/FYN gjorde opmærksom på de områder, hvor på ejendommen hun ikke ønskede, at de filmede. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis, kan Pressenævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige. Under disse omstændigheder, og da klager i øvrigt ved sin adfærd accepterede pressens tilstedeværelse, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2/FYN har krænket klagers privatliv ved offentliggørelsen af billedmaterialet.

Afgjort den 19. januar 2011