Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/22

Resumé

Klager – en person – klagede over indslaget ”45-årig mistænkt i flere sager” i Nyhederne på TV 2.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Da klagen angår TV 2’s offentliggørelse af optagelser og omtale af ejendommen ”[husnavn]” beliggende på [adresse], hvor klager bor, har [Klager] en sådan retlig interesse i, at klagen behandles. Klagen realitetsbehandles derfor.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det lægges til grund, at billederne af ejendommen i 2010 er indhentet fra offentlig vej og bragt uden [Klager]s samtykke.

Klagers ejendom var gerningssted for voldtægtsforbrydelserne i 1995, og TV 2 har bragt billeder af ejendommen i 2010, da sagen på ny er blevet aktuel. Af indslaget fremgik det, at ofrene var unge piger, og at politiet overvejede, om gerningsmanden kunne være den 45-årige mand, der nu er tiltalt for drab og to andre voldtægter. Det er således klart for seeren, at hverken klagers familie eller bed and breakfast-firmaet har forbindelse til forbrydelserne.

Tre medlemmer udtaler videre:

Uanset billederne af husets nuværende udseende er af begrænset offentlig interesse, finder vi ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at bringe optagelserne.

Ét medlem udtaler:

Jeg finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved at bringe billeder af husets nuværende udseende, herunder vej- og husnavn, hvilket var unødvendigt for at få indslagets budskab frem. Omtalen kan desuden være krænkende og skadelig for klager og klagers familie.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og nævnet udtaler ikke sin kritik af TV 2 .

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag bragt på TV 2 den 14. november 2010, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 14. november 2010 kl. 19.00 i Nyhederne indslaget ”45-årig mistænkt i flere sager”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

Studievært: Politiet er i fuld gang med at undersøge, om den 45-årige mand, der er sigtet for drab og to voldtægter på Amager, har flere forbrydelser på samvittigheden. Uopklarede sager fra fortiden bliver genåbnet, blandt andet en 15 år gammel voldtægtssag.

[Af skærmbilledet fremgår optagelser fra en vej. Et gult hus kan ses på afstand.]

Speak: En af de sager, der ligger øverst i bunken af uafklarede forbrydelser, som kan være relateret til sexsagen fra Amager, er en meget hård voldtægtssag, også fra Amager.

[Af skærmbilledet fremgår et nærbillede af et gult hus, hvor der står ”[HUSNAVN]” på gavlen. Herefter vises optagelser af huset fra 1995, hvor det var gråt.]

Speak: I dette hus på Ingolfs Allé gennemlevede fire unge kvinder en oktobermorgen i 1995 et mareridt, da de på skift blev misbrugt seksuelt af en gerningsmand, som aldrig blev fundet.

Speak: Ofrene var to piger på 14 år, en på 15 og en på 23. Der blev også stjålet for omkring 60.000 kroner smykker, og politiet bad også den gang borgerne om hjælp, blandt andet søgte naboerne efter beviser, fortæller de i dag.

[Af skærmbilledet ses igen klip af det gule hus fra forskellige vinkler.]”

[Klager] klagede til TV 2 over indslaget. Mediet afviste ved e-mail af 16. december 2010 klagen, men tilbød at lægge restriktioner på billedmaterialet, så der ikke fremover ville blive vist næroptagelser af huset.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hun og hendes familie købte huset på [adresse] i 1997 og bor i det idag. Det er krænkende at se sin private bolig eksponeret i forbindelse med en så voldsom forbrydelse, og klager ønsker ikke, at TV 2 genudsender billedmaterialet, uanset om husnavnet bortredigeres. Boligen var gerningsstedet for en voldsom forbrydelse, hvor fire piger angiveligt blev voldtaget i oktober 1995. Huset er vist fra flere forskellige vinkler og i Nyhederne i den bedste sendetid. Det har haft store konsekvenser for klager og hendes familie. Forud for udsendelsen gjorde [Klager] TV 2’s journalist opmærksom på at hun ikke ønskede billeder bragt af huset.

Klager har udtrykt forståelse for, at der blev bragt billeder af huset, som det så ud i 1995. Det har imidlertid ikke nogen relevans at bringe billeder af husets nuværende udseende, der er meget forskelligt fra dengang. Klager er bekendt med, at gadenummeret ikke bliver nævnt i udsendelsen, men da husets navn ”[HUSNAVN]” tydelig fremgår af det offentliggjorte billedmateriale, kan man identificere huset.

Kun klagers allernærmeste familie er bekendt med historien i huset. Det er derfor meget generende, at venner og arbejdskollegaer nu kan associere klager med et gerningssted for en så kynisk forbrydelse. Udsendelsen har også haft store konsekvenser for klagers 16-årige søn, der ikke tidligere har været vidende om den forbrydelse, der er sket i huset. Han er meget berørt af medieomtalen og de spørgsmål fra venner og bekendte, som indslaget har affødt. Han er ikke længere tryg ved at være alene hjemme.

[Klager] driver et lille privat bed and breakfast ”Bed & Breakfast – Hos [Klager]”, der som sit varemærke på hjemmesiden [bed and breakfast-virksomhedens hjemmeside] har et billede af huset set fra gaden. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige, om koblingen mellem huset og en efterhånden landskendt voldtægtsforbrydelse vil afholde klagers nuværende gæster fra at komme igen eller nye gæster fra at afprøve stedet. Indslaget kan imidlertid få økonomiske konsekvenser.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at klageren ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, hvorfor klager mangler retlig interesse i at klage til Pressenævnet. Klagen bør afvises. TV 2 har henvist til Pressenævnets formandskendelser sager af 27. november 2008 i sag nr. 2008-6-0773 og sag nr. 2008-6-0774.

TV 2 har anført, atindslaget blev bragt i forbindelse med dækningen af en verserende sag om drab og to voldtægter på Amager. I indslaget blev vist billeder af klagers hus, der var gerningssted for en uopklaret forbrydelse, som politiet mener, kan være begået af samme gerningsmand, som er tiltalt for førnævnte drab og voldtægter.

Efter at TV 2’s journalister havde talt med nogle af klagers naboer, som ligeledes boede på vejen, da forbrydelsen fandt sted, tog TV 2’s journalist forud for udsendelsen kontakt til klager for at sikre sig, at beboerne, der var flyttet ind efter forbrydelsen, kendte til den gamle sag. Klager bekræftede, at familien var bekendt med sagen. Da klager imidlertid ikke var særlig glad for, at billederne af huset skulle i tv, valgte TV 2 at billedbehandle optagelserne, så husnummeret ikke kunne ses.

Det fremgår tydeligt af indslaget, at der er tale om en gammel sag, og der er således ikke nogen relation mellem forbrydelsen og klager, der skal have erhvervet ejendommen ca. to år efter forbrydelsen. Forbrydelsen på Ingolfs Allé har i øvrigt allerede været genstand for mediedækning både dengang og nu i forbindelse med den aktuelle sag.

De billeder, som TV 2 har bragt, er optaget på lovlig vis. Af samme grund vil TV 2 heller ikke garantere fremtidig ikke at vise billeder af specifikke lokaliteter, ej heller af [adresse]. TV 2 har over for klager beklaget, hvis sagen har ført til ubehageligheder.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Da klagen angår TV 2’s offentliggørelse af optagelser og omtale af ejendommen ”[husnavn]” beliggende på [adresse], hvor klager bor, har [Klager] en sådan retlig interesse i, at klagen behandles. Klagen realitetsbehandles derfor.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det lægges til grund, at billederne af ejendommen i 2010 er indhentet fra offentlig vej og bragt uden [Klager]s samtykke.

Klagers ejendom var gerningssted for voldtægtsforbrydelserne i 1995, og TV 2 har bragt billeder af ejendommen i 2010, da sagen på ny er blevet aktuel. Af indslaget fremgik det, at ofrene var unge piger, og at politiet overvejede, om gerningsmanden kunne være den 45-årige mand, der nu er tiltalt for drab og to andre voldtægter. Det er således klart for seeren, at hverken klagers familie eller bed and breakfast-firmaet har forbindelse til forbrydelserne.

Tre medlemmer – Axel Kierkegaard, Inger Bach og Ulrik Holmstrup – udtaler videre:

Uanset billederne af husets nuværende udseende er af begrænset offentlig interesse, finder vi ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at bringe optagelserne.

Ét medlem – Marianne Druedahl – udtaler:

Jeg finder, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved at bringe billeder af husets nuværende udseende, herunder vej- og husnavn, hvilket var unødvendigt for at få indslagets budskab frem. Omtalen kan desuden være krænkende og skadelig for klager og klagers familie.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og nævnet udtaler ikke sin kritik af TV 2.

Afgjort den 19. januar 2011