Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven

(Begrænsningsregel for andre end pensionister m.fl. og indfasning af indkomstregulering)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 721 af 14. september 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »§ 9« til: »§§ 9 eller 9 a«.

2. I § 9, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1 og §§ 5-8« til: »§§ 5-8 og begrænset efter stk. 1 eller § 9 a, stk. 1,«.

3. I § 9, stk. 2, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»Nedsættelsen bortfalder ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller.«

4. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a . Den beregnede ejendomsværdiskat begrænses efter reglerne i stk. 2-4 for skattepligtige, der ikke er omfattet af begrænsningsreglen i § 9.

    Stk. 2. Er ejendomsværdiskatten steget med mere end 2.400 kr. i forhold til ejendomsværdiskatten beregnet efter §§ 5-7 og begrænset efter stk. 1 for det forudgående indkomstår for samme ejendom, nedsættes ejendomsværdiskatten med det overskydende beløb, jf. dog stk. 3 og 4. Nedsættelse kan dog højst ske til et beløb svarende til ejendomsværdiskatten beregnet efter §§ 5-7 og begrænset efter stk. 1 for det forudgående indkomstår forhøjet med 20 pct. Beregningen af nedsættelsen sker uden hensyn til §§ 11 og 12. Såfremt den skattepligtige i det forudgående indkomstår var omfattet af § 9, udgør sammenligningsgrundlaget ejendomsværdiskatten for dette år beregnet efter §§ 5-7 og begrænset efter § 9, stk. 1.

    Stk. 3. Nedsættelsen bortfalder ved ejerskifte. Dette gælder dog ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller.

    Stk. 4. Ved anvendelsen af stk. 1 finder § 9, stk. 4-6, tilsvarende anvendelse.«

5. I § 10 ændres i 1. pkt. »reduceres med 6 pct. af« til: »reduceres med den i § 17, stk. 4, angivne procent af et beløb, som opgøres som«, i 2. pkt. ændres »reduceres nedslaget dog med 6 pct. af« til: »reduceres nedslaget med den i § 17, stk. 4, angivne procent af et beløb, som opgøres som« og i 1. og 2. pkt. ændres »aktieindkomst« til: »positiv aktieindkomst«.

6. I § 17, stk. 3, 4. pkt., ændres »Fylder den skattepligtige eller dennes ægtefælle 67 år« til: »Omfattes den skattepligtige af § 8«.

7. I § 17 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. For indkomståret 2000 udgør den i § 10, 1. og 2. pkt., nævnte procent 3. For indkomståret 2001 udgør procenten 4. For indkomståret 2002 udgør procenten 5. For indkomståret 2003 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 6.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Ved anvendelsen af ejendomsværdiskattelovens § 9 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, for indkomståret 2000 gælder 2.-5. pkt. Er ejendomsværdiskatten for indkomståret 2000 steget mere end 2.400 kr. i forhold til et beløb svarende til 40 pct. af helårslejeværdien for ejendommen i indkomståret 1999 som beregnet efter ligningslovens §§ 15 E, stk. 1 og 3, med fradrag af 40 pct. af eventuelt standardfradrag efter ligningslovens § 15 J, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 119 af 20. februar 1998, nedsættes ejendomsværdiskatten med det overskydende beløb, jf. dog stk. 3. Nedsættelse kan dog højst ske til et beløb svarende til sammenligningsgrundlaget efter 2. pkt. forhøjet med 20 pct. Beregningen af nedsættelsen sker uden hensyn til ejendomsværdiskattelovens §§ 11 og 12.

    Stk. 3. Er den skattepligtige ikke omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 6, anvendes ved anvendelsen af ejendomsværdiskattelovens § 9 a som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, for indkomståret 2000 som sammenligningsgrundlag 50 pct. af helårslejeværdien for ejendommen i indkomståret 1999 som beregnet efter ligningslovens § 15 E, stk. 1 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 119 af 20. februar 1998.

Givet på Amalienborg, den 15. oktober 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad