Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Støtte til værktøj, værnemidler og lignende samt støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

Kapitel 2   Befordringstilskud

Kapitel 3   Tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever i skolepraktik og elever under erhvervsuddannelse plus (eud+)

Kapitel 4   Udenlandske elever

Kapitel 5   Udbetaling til eleverne

Kapitel 6    Udbetaling til de faglige udvalg

Kapitel 7   Udbetaling til skolerne

Kapitel 8   Forskellige bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion for elever i skolepraktik og erhvervsuddannelse plus

I medfør af § 67 a, stk. 3 og 4, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 1615 af 22. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Støtte til værktøj, værnemidler og lignende samt støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem

§ 1. Elever omfattet af lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) og kapitel 7 b (erhvervsuddannelse plus) har ret til økonomisk støtte til værktøj, værnemidler og lignende i hovedforløbet. Støtten kan ydes under skolepraktik, intensiv værkstedstræning og ordinære skoleophold.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse er berettiget til at modtage tilsvarende ydelser fra arbejdsgiveren i henhold til kollektiv overenskomst eller regler fastsat om praktikuddannelsen.

Stk. 3. Støtte til værktøj, værnemidler og lignende beregnes på grundlag af de afholdte udgifter. Skolen skal påse, at de afholdte udgifter er mindst mulige, og at de ikke overstiger det niveau, som følger af § 1, stk. 2.

§ 2. Der ydes støtte til erhvervelse af kørekort under praktikuddannelsen for elever omfattet af § 1, stk. 1, der ikke forud for uddannelsen har erhvervet relevant kørekort, og hvor uddannelsen ikke kan gennemføres uden kørekortet. Skolen vælger kørelærer og aftaler vederlaget for de ydelser, der berettiger til støtte.

Stk. 2. Støtte til køreundervisning, lægeattest og prøvegebyr ydes i samme omfang, som elever med uddannelsesaftale er berettiget til at modtage fra arbejdsgiveren, jf. § 1, stk. 2.

§ 3. Elever omfattet af § 1, stk. 1, har ret til økonomisk støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem i hovedforløbet. Støtten kan kun ydes under ordinære skoleophold.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af økonomisk støtte, at elever med uddannelsesaftale i den pågældende uddannelse i henhold til den kollektive overenskomst er berettiget til at modtage dækning for elevbetalingen eller et tilskud hertil fra arbejdsgiveren.

Stk. 3. Støtten kan ikke overstige det beløb, arbejdsgiveren er forpligtet til at betale til elever med uddannelsesaftale inden for det pågældende elevområde.

§ 4. Der ydes ikke tilskud til elever efter dette kapitel, for perioder hvor eleven er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Kapitel 2

Befordringstilskud

§ 5. Elever omfattet af lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik) og kapitel 7 b (erhvervsuddannelser plus) har ret til befordringstilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor eleven er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed.

§ 6. Der ydes befordringstilskud beregnet på grundlag af afholdte befordringsudgifter til elever under skolepraktik, intensiv værkstedstræning og ordinære skoleophold.

§ 7. Der ydes befordringstilskud for hele skolevejen i Danmark, når den samlede længde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted.

Stk. 2. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske‑ og juleferie, såfremt den i stk. 1 omtalte afstandsbetingelse i øvrigt er opfyldt.

§ 8. Tilskuddet beregnes på grundlag af afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler, jf. § 7.

Stk. 2. Befordringstilskuddet under skolepraktik udgør 90 % af de afholdte udgifter, dog højst 90 % af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Befordringstilskuddet under ordinære skoleophold udgør de afholdte udgifter, dog højst udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Kapitel 3

Tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever i skolepraktik og elever under erhvervsuddannelse plus (eud+)

§ 9. Ret til tilskud har faglige udvalg, som afholder svendeprøver for elever i skolepraktik og for elever under erhvervsuddannelse plus.

Stk. 2. Der ydes ikke tilskud til svendeprøveudgifter, hvis eleven på tidspunktet for svendeprøvens aflæggelse er omfattet af en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark.

§ 10. Tilskud ydes til det faglige udvalgs direkte merudgifter ved svendeprøver for disse elevgrupper, dvs. udgifter til skuemestre og udgifter til evt. udarbejdelse af opgaver ved svendeprøver.

§ 11. Tilskuddet beregnes pr. elev og udgør det laveste svendeprøvegebyr, som det faglige udvalg opkræver hos en arbejdsgiver for en elev med uddannelsesaftale inden for samme speciale. Tilskuddet til en elevs svendeprøve kan dog maksimalt udgøre det beløb, som er fastsat efter stk. 2.

Stk. 2. For svendeprøver, der afholdes efter den 1. januar 2006, er det maksimale tilskud pr. elev fastsat til 2.500 kr.

Kapitel 4

Udenlandske elever

§ 12. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå ret til tilskud og økonomisk støtte efter denne bekendtgørelses kapitler 1-3, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og i § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 5

Udbetaling til eleverne

§ 13. Hvis eleven opfylder betingelserne i § 1, udbetaler skolen støtte til værktøj, værnemidler og lignende, jf. §§ 1-2, til eleven efter ansøgning.

Stk. 2. Hvis eleven opfylder betingelserne i § 3, jf. § 1, stk. 1, udbetaler skolen støtte til udgifter til kost og logi på skolehjem til eleven efter ansøgning.

Stk. 3. Hvis eleven opfylder betingelserne i §§ 5-7, udbetaler skolen befordringsudgifter til eleven efter ansøgning.

Kapitel 6

Udbetaling til de faglige udvalg

§ 14. Det faglige udvalg sender en regning for elevens svendeprøve til den skole, som eleven er tilknyttet. Det faglige udvalgs beregning af tilskuddet skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 11, og det laveste svendeprøvegebyr for elever med uddannelsesaftale inden for samme speciale skal fremgå af regningen. Skolen påser, at betingelserne i udbetalingsreglerne er opfyldt og udbetaler tilskuddet til det faglige udvalg.

Kapitel 7

Udbetaling til skolerne

§ 15. Arbejdsgivernes Elevrefusion udbetaler en gang om måneden til skolerne de beløb, der er udbetalt i henhold til § 13-14. Ved skolens anmodning om udbetaling af tilskuddet for skolepraktikelever og elever i eud + benyttes en blanket, der er fælles for de udgifter, skolen får refunderet direkte fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Blanketten rekvireres hos Arbejdsgivernes Elevrefusion, eller fra ATP’s hjemmeside, www.atp.dk.

Stk. 2. Til erhvervelse af kørekort, jf. § 2, kan skolen maksimalt modtage 9.000 kr. pr. erhvervelse af kørekort til motorcykel (kategori A), 12.500 kr. pr. erhvervelse af kørekort til personbil op til 3.500 kg. (kategori B) og 15.500 kr. pr. erhvervelse af kørekort til lastbil over 3.500 kg. (kategori C) og påhængsvogn over 750 kg. (kategori E).

Stk. 3. Udbetalingen finder normalt sted den 10. i hver måned og omfatter blanketter modtaget senest den 5. i samme måned.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 16. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Elevrefusion om udbetaling efter denne bekendtgørelse kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

§ 17. Ansøgning om udbetaling af støtte efter § 13 skal afleveres til skolen senest 4 måneder efter udgiften er afholdt. Ansøgning om udbetaling af tilskud efter § 14 skal indsendes til skolen senest 4 måneder efter, at svendeprøven er afholdt.

Stk. 2. Skolerne kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i stk. 1, 1. pkt. i op til 2 måneder.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2011 og har virkning for støtte og tilskud, der udbetales efter den 31. januar 2011. § 2 og § 15, stk. 2 har virkning for nye aftaler med en kørelærer, såfremt aftalerne er indgået efter den 31. januar 2011.

Stk. 2. § 13 finder anvendelse for ydelser med hensyn til elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse fra og med den 1. januar 2011, jf. § 4, stk. 2, 2. pkt. i lov nr. 1615 af 22. december 2010.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 998 af 20. december 2002 om udbetaling af støtte til værktøj, værnemidler og lignende fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, bekendtgørelse nr. 1034 af 26. november 2001 om udbetaling af befordringstilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til elever omfattet af skolepraktik, jf. lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a, bekendtgørelse nr. 1370 af 15. december 2005 om udbetaling af befordringstilskud og støtte til værktøj, værnemidler og lignende fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til elever i erhvervsuddannelse plus (eud+) og bekendtgørelse nr. 21 af 10. januar 2005 om udbetaling af statstilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion til dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for elever, der gennemfører en uddannelse med skolepraktik i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Undervisningsministeriet, den 25. januar 2011

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Nanna Hvass Jacobsen