Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0091
 
32005L0036
 
32006L0123
 
32010L0031
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde, definitioner m.v.

Kapitel 2   Udarbejdelse og udlevering af energimærkning

Kapitel 3   Gyldighedsperioden af energimærkning

Kapitel 4   Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 5   Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger

Kapitel 6   Energimærkning og registrering af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger

Kapitel 7   Energimærkning og registrering af energiforbrug m.v. i større privatejede bygninger

Kapitel 8   Certificerede energimærkningsfirmaer

Kapitel 9   Akkrediterede certificerende organer

Kapitel 10   Midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsudøvelse som uvildig ekspert

Kapitel 11   De certificerede energimærkningsfirmaers forpligtelser i deres virksomhed

Kapitel 12   Tilsyn m.v.

Kapitel 13   Klageadgang

Kapitel 14   Pålæg, påtale og offentliggørelse

Kapitel 15   Straf

Kapitel 16   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger1)

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 6, § 4, stk. 1-4, § 5, stk. 2, § 7, stk. 4, § 10, stk. 2, § 11, stk. 3, §§ 12, 14 og 15, § 20, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, § 24, stk. 1-4, § 25, stk. 1, § 28, stk. 3, § 28 a, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, § 30, § 31, stk. 2, § 32, stk. 2, og § 35, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, som ændret ved lov nr. 308 af 30. april 2008, lov nr. 1400 af 27. december 2008 og lov nr. 541 af 26. maj 2010, og § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler energimærkning af bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Stk. 2. Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes efter reglerne i §§ 15-17, 21 og 24, medmindre de er undtaget efter §§ 3-5.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Bygning: En enkeltstående konstruktion med vægge og tag, der i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er angivet som en bygning. Ved helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse med lodret skel (række-, kæde- eller dobbelthuse 130) skal hver enhed energimærkes, som var det én bygning.

2) Certificeret energimærkningsfirma: En virksomhed, som er certificeret til at foretage energimærkning af bygninger efter § 26.

3) Certificerende organ: En virksomhed, som er akkrediteret til at foretage certificering af energimærkningsfirmaer efter § 31.

4) Ejer: En ejer af en bygning eller, for så vidt angår ejerlejligheder, en ejerforening eller, for så vidt angår boligfællesskaber, en andelsboligforening, et boliganpartsselskab eller et boligaktieselskab, jf. dog § 12, hvor ejerbegrebet tillige kan omfatte en ejer af ejerlejlighed eller en overdrager af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab og § 15, stk. 2 om projektsalg.

5) Energikonsulent: En person, der i et certificeret energimærkningsfirma er ansvarlig for udarbejdelsen af energimærkningen.

6) Samlet etageareal: Summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer, som defineret i BBR, for en bygning. Ved beregningen af det samlede etageareal fradrages arealer, som i BBR er registreret under de anvendelser, der er nævnt i §§ 3 og 4.

7) SEEB: Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, der er et sekretariat etableret af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende energimærkningsordningen, jf. § 40, stk. 2, herefter benævnt SEEB.

8) Kvalitetssikring: Den proces, hvor en virksomhed eller sagkyndig institution bemyndiget af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende kvalitetssikring af energimærkningsordningen, jf. § 40, stk. 3.

9) Uvildig ekspert: En uvildig ekspert til attestering (energimærkning) af bygninger i et andet EU-land i medfør af national lovgivning eller administrative bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevnes artikel 10, som omarbejdet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010, artikel 17.

Stk. 2. Anvendelseskode i BBR er anført i parentes i denne bekendtgørelse.

§ 3. Bygninger, der ifølge registrering i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv, er undtaget fra krav om energimærkning:

1) Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign. (210), herunder blandt andet husdyrbrug, fjerkræavl, pelsdyrfarm, stutteri, kennel, gartneri, frugtavl, planteskole, dambrug, sten-, grus-, tørve- og brunkulsudvinding. Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning uanset 1. pkt. og stk. 2.

2) Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted og lign.) (220). Herved forstås bygninger, der benyttes til fremstillingsvirksomhed og forarbejdning samt lagervirksomhed i forbindelse hermed, herunder blandt andet bryggerivirksomhed (tappehal og lign.) garveri-, trykkeri- , jernstøberi- og slagterivirksomhed, sko-, tobak-, tekstil-, papir- og brødfabrikation, fotolaboratorium og lign.

3) El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230).

4) Anden bygning til landbrug, industri m.v. (290).

Stk. 2. Hvis over halvdelen af det samlede etageareal i en bygning anvendes til formål, som er nævnt i stk. 1, er bygningen som helhed undtaget fra krav om energimærkning.

§ 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning:

1) Bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål (410).

2) Sommerhus (510), medmindre der er tale om nyopførelse jf. § 17.

3) Kolonihavehus (540).

4) Garage med plads til et eller to køretøjer (910).

5) Carport (920).

6) Udhus (930).

§ 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR:

1) Fritliggende bygning med et samlet etageareal på under 60 m2.

2) Bygning, der sælges med henblik på nedrivning.

3) Bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m2.

4) Bygning, som er fredet efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

5) Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg eller klimaskærm.

Kapitel 2

Udarbejdelse og udlevering af energimærkning

§ 6. Energimærkning af bygninger udføres af certificerede energimærkningsfirmaer, jf. dog kapitel 10. Det certificerede energimærkningsfirma er ansvarligt for udarbejdelse og indberetning af energimærkningen.

§ 7. Det certificerede energimærkningsfirma skal udarbejde energimærkningen i overensstemmelse med de retningslinjer, som er fastsat i medfør af §§ 10 og 11 og på grundlag af en bygningsgennemgang, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Enfamiliehuse (110, 120 og 130), hvor færdigmelding af byggeriet er sket i kalenderåret 25 år før årstallet for energimærkningen eller senere kan energimærkes uden en bygningsgennemgang, jf. dog § 17, stk.1, 2. pkt.

Stk. 3. Energimærkning uden bygningsgennemgang efter stk. 2 er betinget af, at ejer garanterer i form af en erklæring, at der ikke er gennemført bygningsændringer, der væsentligt har forringet bygningens energimæssige ydeevne.

§ 8. Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Standardformularer for energimærkningsrapporter udarbejdes af Energistyrelsen og offentliggøres på SEEBs hjemmeside.

Stk. 2. Det certificerede energimærkningsfirma skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i en energimærkning til SEEB.

Stk. 3. En energimærkning får gyldighed, når det certificerede energimærkningsfirma efter stk. 2 har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen til SEEB og SEEB derefter har sendt energimærkningsrapporten med energimærkningsnummer til det certificerede energimærkningsfirma. SEEB kan afvise indberetningen og afslå tildeling af et energimærkningsnummer, hvis energimærkningen ikke opfylder Energistyrelsens retningslinjer, jf. §§ 10 og 11.

Stk. 4. Det certificerede energimærkningsfirma skal opbevare dokumentation for den gennemførte energimærkning i energimærkets gyldighedsperiode, dog minimum 7 år fra indberetningsdatoen. Forpligtelsen til at opbevare den nævnte dokumentation i energimærkets gyldighedsperiode, dog minimum 7 år fra indberetningsdatoen, ophører ikke, hvis firmaet ophører med at være certificeret energimærkningsfirma.

§ 9. Ejere, der har indgået aftale med et certificeret energimærkningsfirma om at få udarbejdet en energimærkning, skal give det certificerede energimærkningsfirma de oplysninger om bygningen, som er nødvendige for udarbejdelsen af energimærkningen. Ejeren skal herunder give det certificerede energimærkningsfirma adgang til at indhente oplysninger om de tidligere udførte energimærkninger og eftersyn af tekniske anlæg, der er indberettet i elektronisk form til SEEB.

Stk. 2. Ejers forpligtelse efter stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aftalen om udarbejdelse af en energimærkning indgås af andre, der er berettigede til at indgå en sådan aftale efter § 6, stk. 2, 3 og 5, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

§ 10. Energistyrelsen fastsætter i Håndbog for energikonsulenter retningslinjer for udformning og indhold af energimærkningen, for det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning og for dokumentation af energimærkningen. Styrelsen kan endvidere i håndbogen fastsætte krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen.

Stk. 2. Energistyrelsens retningslinjer, jf. stk. 1 og § 11, sendes til de certificerede energimærkningsfirmaer og offentliggøres på enten SEEBs eller Energistyrelsens hjemmeside.

§ 11. Energimærkning af bygninger skal baseres enten på det målte energiforbrug eller på bygningens beregnede energiforbrug, beregnet på grundlag af retningslinjer fastsat af Energistyrelsen, jf. § 10. Energimærkning på basis af målt energiforbrug forudsætter, at der foreligger månedlige aflæsninger af energiforbruget over mindst et år. Indholdet af den krævede måling skal omfatte samme elementer som beskrevet i §§ 22, stk. 1, nr. 1 og 2 og § 25, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Ved følgende bygninger eller tilfælde skal energimærkning dog altid baseres på det beregnede energiforbrug:

1) Nybyggeri.

2) Enfamiliehuse (110, 120, 130 og 510).

3) Salg af en hel bygning med etageboliger, institutioner, bygninger til handel og service (140, 150, 160, 190, 310, 320, 330, 390, 410, 420, 430, 440, 490, 520, 530, 590).

4) Udleje af bygninger, der anvendes til kontor og administration (320) og hvor lejemålet udgør mindst 25 pct. af det samlede opvarmede etageareal i bygningen.

§ 12. Det certificerede energimærkningsfirma skal efter anmodning udlevere energimærkningsrapporten i papirversion til ejeren af bygningen. Denne forpligtelse gælder i minimum 7 år fra energimærkets indberetning jf. § 8, stk. 4.

Stk. 2. Ejeren kan udlevere energimærkningen i elektronisk form til den, der efter reglerne i §§ 6-8 a i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, er berettiget til at få energimærkningen udleveret.

Stk. 3. Via portalen boligejer.dk gøres energimærkningen tilgængelig for den til enhver tid værende ejer af en bygning.

Stk. 4. Energistyrelsen skal opbevare den indberettede dokumentation for den gennemførte energimærkning i energimærkets gyldighedsperiode, dog minimum i 7 år fra indberetningsdatoen. Den til enhver tid værende ejer af en bygning kan i perioden, hvor Energistyrelsen er forpligtet til at opbevare dokumentationen, få elektronisk adgang til oplysninger vedrørende det pågældende energimærke, som er indberettet til Energistyrelsen.

§ 13. Dokumenter kan indsendes til Energistyrelsen og SEEB i elektronisk form, jf. dog § 8, stk. 2. Dokumenter i elektronisk form skal være forsynet med en digital signatur, som udarbejdes i henhold til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service).

Stk. 2. Energistyrelsen kan bestemme, at certificerede energimærkningsfirmaer skal fremsende materiale til Energistyrelsen, SEEB og teknisk revisor i elektronisk form.

Kapitel 3

Gyldighedsperioden af energimærkning

§ 14. Energimærkninger har gyldighed i 10 år. Hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

Stk. 2. Gyldighedsperioden for en energimærkning regnes fra den dato, hvor SEEB har sendt energimærkningsrapporten med energimærkningsnummer til det certificerede energimærkningsfirma, jf. § 8, stk. 3.

Stk. 3. Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ombygninger, som omfattes af kravet i § 18, stk. 1, om udarbejdelse af ny energimærkning, eller i øvrigt udført ændringer, som i væsentligt omfang forringer bygningens energimæssige ydeevne, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig.

Kapitel 4

Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

§ 15. Ved salg, jf. § 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning for bygningen.

Stk. 2. Ved indgåelse af aftale om salg af en bygning eller af en lejlighed heri (herefter benævnt projektsalg), skal den, som er bygherre for bygningen, fremlægge energimærkning for køber inden ibrugtagningen, jf. § 17, stk. 1. Dette gælder ligeledes ved aftaler om salg indgået inden eller under opførelsen af bygningen, men med overtagelse efter færdiggørelsen.

§ 16. Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. §§ 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning for bygningen.

Stk. 2. Tidsbegrænset udlejning af højst 4 ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet i stk. 1.

Kapitel 5

Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger

§ 17. Inden ibrugtagning eller færdigmelding af en ny bygning skal ejeren lade udarbejde en energimærkning af bygningen, medmindre der er foretaget energimærkning ved projektsalg efter § 15, stk. 2. Energimærkning af nybyggeri foretages på grundlag af en bygningsgennemgang og energirammeberegning og baseres, jf. § 11, stk. 2, nr. 1, på det beregnede energiforbrug. Energirammeberegningen udleveres af bygherren til energikonsulenten.

Stk. 2. Tilbygninger er undtaget fra energimærkning af nye bygninger efter stk. 1.

§ 18. Ejeren skal endvidere lade udarbejde en energimærkning inden ibrugtagningen eller færdigmelding af en ombygning, som er omfattet af bestemmelser om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i bygningsreglementet om større ombygninger og andre energimæssige forandringer.

Stk. 2. Enfamiliehuse (110, 120 og 130) er undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 19. Energimærkning efter §§ 17 og 18 udarbejdes efter afslutningen af de nævnte byggearbejder. Ved byggeri, der afsluttes i etaper, udarbejdes energimærkningen efter hver etape.

Stk. 2. SEEB fremsender automatisk energimærkningen til den kommunale bygningsmyndighed med henblik på afslutningen af byggearbejdet.

§ 20. Den, der projekterer og udfører byggeri, som skal energimærkes efter §§ 17 og18, skal efter anmodning levere den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner til det certificerede energimærkningsfirma, der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af energimærkningen.

Kapitel 6

Energimærkning og registrering af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger

§ 21. Bygninger med et samlet etageareal på over 250 m2, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal have gyldigt energimærke.

Stk. 2. Energimærkning, jf. stk. 1, skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning ophører.

§ 22. I bygninger med et samlet etageareal på 1.000 m2 eller derover, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal ejeren sikre, at der foretages registreringer af

1) bygningens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand, og

2) de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.)

Stk. 2. Registreringerne foretages én gang månedligt og indsendes til det certificerede energimærkningsfirma forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen.

Stk. 3. Registreringspligten omfatter ikke:

1) Forbrug af energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, andelshavere og anpartshavere får leveret ved individuel forsyning.

2) Registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, som ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, andelshavere og anpartshavere, og hvis drift og vedligeholdelse alene påhviler disse.

§ 23. Energistyrelsen kan efter ansøgning undtage statslige institutioner, der har ganske særligt behov herfor, fra § 20 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energimærkning, jf. stk. 1, skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning ophører.

Kapitel 7

Energimærkning og registrering af energiforbrug m.v. i større privatejede bygninger

§ 24. Bygninger med et samlet etageareal på 1.000 m2 eller derover, som ejes af andre end offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal have gyldigt energimærke.

Stk. 2. Energimærkning, jf. stk. 1, skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning ophører.

§ 25. I bygninger omfattet af § 24, stk. 1 skal ejeren sikre, at der foretages registreringer af

1) bygningens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand, og

2) de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.)

Stk. 2. Registreringerne foretages én gang månedligt og indsendes til det certificerede energimærkningsfirma forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen.

Stk. 3. Registreringspligten omfatter ikke:

1) Forbrug af energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, andelshavere og anpartshavere får leveret ved individuel forsyning.

2) Registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, som ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, andelshavere og anpartshavere, og hvis drift og vedligeholdelse alene påhviler disse.

Kapitel 8

Certificerede energimærkningsfirmaer

§ 26. Virksomheder, der er certificeret som energimærkningsfirma af et certificerende organ, jf. § 31, kan udføre energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Certificering af energimærkningsfirmaer skal ske i henhold til »DS/EN ISO 9001 om kvalitetsstyringssystemer – systemkrav« og Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning. Energistyrelsens krav offentliggøres på styrelsens eller SEEBs hjemmeside. ISO standard »DS/EN ISO 9001« kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de pågældende tekniske specifikationer ligger til gennemsyn i Energistyrelsen.

§ 27. En virksomhed, som er blevet certificeret som energimærkningsfirma efter denne bekendtgørelse, skal med henblik på registrering indgive en anmeldelse til SEEB vedlagt dokumentation for certificeringen. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for registrering er opfyldt.

Stk. 2. Energistyrelsen fører et offentligt tilgængeligt register over certificerede energimærkningsfirmaer. Energimærkning kan udføres, når virksomheden har fået meddelelse fra SEEB om optagelse i registret.

§ 28. Energistyrelsen træffer afgørelse om registrering af det certificerede energimærkningsfirma senest 4 uger efter modtagelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 2. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor al dokumentation er fremsendt.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Energistyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til det certificerede energikonsulentfirma inden udløbet af fristen i stk. 1.

Stk. 3. Når SEEB har modtaget anmeldelse fra det certificerede energimærkningsfirma, sender SEEB hurtigst muligt en kvittering til det certificerede energikonsulentfirma med oplysning om:

1) sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2,

2) at den anmeldende certificerede virksomhed ikke må udføre opgaver som certificeret energikonsulentfirma efter denne bekendtgørelse, før den har fået meddelelse fra Energistyrelsen om optagelse i registret og

3) klageadgang.

Stk. 4. Hvis anmeldelsen er ufuldstændig, oplyses den anmeldende virksomhed hurtigst muligt herom og om, at der skal indgives yderligere dokumentation og om en eventuel indvirkning på sagsbehandlingsfristen, jf. stk. 1 og 2.

§ 29. Et certificeret energimærkningsfirma skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader, som firmaet kan pålægges ansvaret for som følge af dets rådgivning som certificeret energimærkningsfirma.

§ 30. Det certificerede energimærkningsfirma skal snarest muligt oplyse SEEB om ændringer i eller bortfald af en certificering og om forhold vedrørende det certificerende organ, som indebærer, at det certificerede energimærkningsfirma ikke længere opfylder betingelserne for at foretage energimærkning af bygninger, jf. § 26.

Stk. 2. Registreringen i Energistyrelsens register over certificerede energimærkningsfirmaer ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler SEEB, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret som certificeret energimærkningsfirma.

Kapitel 9

Akkrediterede certificerende organer

§ 31. En virksomhed kan kun foretage certificering af energimærkningsfirmaer efter denne bekendtgørelse, hvis virksomheden er akkrediteret som certificerende organ af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Det certificerende organ skal være akkrediteret til at certificere energimærkningsfirmaer efter denne bekendtgørelse i henhold til »DS/EN ISO/IEC 17021 om overensstemmelsesvurdering – krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer« og Energistyrelsens krav til akkreditering af certificerende organer. Energistyrelsens krav offentliggøres på styrelsens eller SEEBs hjemmeside. ISO standard »DS/EN ISO/IEC 17021« kundgøres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved, at de pågældende tekniske specifikationer ligger til gennemsyn i Energistyrelsen.

Kapitel 10

Midlertidig eller lejlighedsvis erhvervsudøvelse som uvildig ekspert

§ 32. Energistyrelsen fører et offentligt register over uvildige eksperter, som er lovligt etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom, med henblik på at udføre energimærkning af bygninger, og som har anmeldt til styrelsen, at de midlertidigt og lejlighedsvist agter at levere tjenesteydelsen som godkendt energikonsulent her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. I registret optages oplysning om personens navn, adresse og titel eller erhvervsmæssige kvalifikationer.

Stk. 2. Personer, som er omfattet af stk. 1, skal indgive skriftlig anmeldelse til Energistyrelsen, før de leverer tjenesteydelser som uvildige eksperter her i landet første gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

Stk. 3. Første gang tjenesteyderen ønsker at levere tjenesteydelse som uvildig ekspert her i landet, eller hvis væsentlige forhold ændrer sig for tjenesteyderen, skal følgende oplysninger anmeldes skriftligt til Energistyrelsen:

1) Dokumentation for tjenesteyderens nationalitet.

2) Attestation for at tjenesteyderen er lovlig etableret i en medlemsstat for dér at udøve virksomhed som uvildig ekspert, og at det på tidspunktet for udstedelse af attestationen ikke forbydes ham at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt.

3) Bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.

4) Hvilken som helst form for bevis på, at tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst 2 år i løbet af de sidste 10 år, hvis erhvervet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i den pågældendes hjemland.

Stk. 4. Anmeldelse til Energistyrelsen efter stk. 2, skal fornyes en gang om året, hvis anmelderen agter at opretholde muligheden for midlertidigt og lejlighedsvist at levere tjenesteydelsen som uvildig ekspert her i landet i løbet af det pågældende år.

§ 33. Uvildige eksperter optaget i registret efter § 32, stk. 1, skal udføre tjenesteydelser efter denne bekendtgørelse under den titel, der anvendes i etableringsstaten, når der i denne medlemsstat findes en lovreguleret titel for udarbejdning af energimærkninger for bygninger. Titlen anføres på etableringsmedlemsstatens officielle sprog eller et af dens officielle sprog. Hvis titlen ikke findes i etableringsmedlemsstaten, anfører den uvildige ekspert på et af denne stats officielle sprog, hvilket uddannelsesbevis den pågældende som uvildig ekspert har.

Stk. 2. Der stilles ikke krav om, at personer optaget i registeret efter § 32, stk. 1, skal være tilknyttet et energimærkningsfirma for at kunne udøve virksomhed som uvildig ekspert.

§ 34. Energistyrelsen kan udveksle oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom, om

1) virksomheder, der er etableret og registreret som certificerede energimærkningsfirmaer her i landet, jf. § 27, stk. 2, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom, og

2) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som uvildige eksperter i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser her i landet, jf. § 32.

Stk. 2. Med kompetent myndighed i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med herom, i stk. 1 menes i denne bekendtgørelse den myndighed, der administrerer erhvervet som uvildig ekspert i det pågældende land.

§ 35. Reglerne i denne bekendtgørelse om betingelserne for at udøve virksomhed som certificeret energimærkningsfirma finder, bortset fra kravet om certificering af virksomheden jf. kapitel 8 og §§ 41, 44 og 45, tilsvarende anvendelse på personer registreret efter § 32, stk. 1.

Stk. 2. Den midlertidige tilladelse til erhvervsudøvelse som uvildig ekspert efter dette kapitel ophører umiddelbart, hvis den uvildige ekspert skriftligt meddeler SEEB, at vedkommende vil ophøre som uvildig ekspert.

Kapitel 11

De certificerede energimærkningsfirmaers forpligtelser i deres virksomhed

§ 36. De certificerede energimærkningsfirmaer skal udføre deres opgaver som certificerede energimærkningsfirmaer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen, jf. §§ 10 og 11.

Stk. 2. De certificerede energimærkningsfirmaer skal endvidere

1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet,

2) følge anvisninger fra Energistyrelsen og SEEB i forbindelse med behandlingen af sager om henholdsvis klager over energimærkning, kvalitetssikring og skrivebordskontrol og

3) betale skyldige gebyrer, som påhviler dem for kurser m.v.

Stk. 3. Hvis der påvises fejl eller mangler i en energimærkning jf. i § 41, stk. 1, kan Energistyrelsen, når særlige omstændigheder taler for det, pålægge det certificerede energimærkningsfirma at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet energimærkningen udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at lade et andet certificeret energimærkningsfirma udarbejde en ny energimærkning til bygningsejeren eller en anden berettiget.

§ 37. Det certificerede energimærkningsfirma skal være uvildigt i den enkelte sag, således at det certificerede energimærkningsfirma er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som certificeret energimærkningsfirma.

Stk. 2. Det certificerede energimærkningsfirma må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen af en ny bygning eller ombygning, hvor projekteringen er udført efter den 31. december 2005, og som herefter energimærkes efter §§ 17 og 18.

Stk. 3. Hvis energimærkning af en bygning udføres i forbindelse med andet arbejde, skal det certificerede energimærkningsfirma drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren klart fremgår, hvad omkostningerne til energimærkningen har været.

§ 38. Det certificerede energimærkningsfirmas virksomhed efter denne bekendtgørelse omfattes af de gældende Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR). De bestemmelser i ABR, hvorefter der kan træffes aftale mellem klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning, giver ikke adgang til at træffe aftale om disse forhold, således at klienten bliver stillet dårligere end, hvad der følger af bekendtgørelsen.

§ 39. Certificerede energikonsulentfirmaer skal oplyse dem, der anvender eller ønsker at anvende det certificerede energikonsulentfirma til udarbejdelse af energimærkning efter denne bekendtgørelse, om

1) eventuelle erhvervsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning og

2) kontaktoplysninger til Energistyrelsen.

Kapitel 12

Tilsyn m.v.

§ 40. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, SEEB, som efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende energimærkningsordningen, herunder:

1) Registrerer og fører lister over certificerede energimærkningsfirmaer og uvildige eksperter omfattet af kapitel 10.

2) Forbereder sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus, udtalelse og påtale, berigtigelse af energimærkning, klager over arbejde udført af certificerede energimærkningsfirmaer, kvalitetssikring samt henvendelser i øvrigt om energimærkningsordningen.

3) Opkræver gebyrer fastsat i medfør af § 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

4) Modtager og registrerer energimærkninger samt tildeler energimærkningsnumre.

5) Udarbejder statistik vedrørende energimærkningsordningen.

6) Gennemfører kvalitetssikring.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bemyndige virksomheder eller sagkyndige institutioner til at udtage til og udføre kvalitetssikring af gennemførte energimærkninger efter nærmere retningslinjer og anvisninger fra Energistyrelsen.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 41. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede energimærkningsfirmaer behandles af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten får ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering. Klage kan indbringes af

1) ejere, jf. § 2, nr. 4,

2) ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligfællesskab og

3) købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinjer, jf. § 26, stk. 2.

Stk. 4. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af klage, jf. stk. 3, kan påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse.

§ 42. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af uvildige eksperter omfattet af kapitel 10 behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten får ny ejer, skal klagen være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år fra energimærkningsrapportens datering. Klage kan indbringes af

1) ejere, jf. § 2, nr. 4,

2) ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligfællesskab og

3) købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

§ 43. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet:

1) Energistyrelsens afgørelse af klagesag, jf. § 41, stk. 4 og § 42.

2) Energistyrelsens påtale, jf. § 44, stk. 2, Energistyrelsens advarsel, jf. § 46, stk. 3 samt Energistyrelsens inddragelse, jf. § 47.

Stk. 2. Energiklagenævnet kan inddrage tidligere forhold i forbindelse med en klage fra et certificeret energimærkningsfirma over Energistyrelsens afgørelse om påtale.

Stk. 3. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 29, stk. 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Klager over de afgørelser, som er nævnt i stk. 2, skal indgives samtidig med, at klagen over den afgørelse, som Energistyrelsen har truffet efter stk. 1, nr. 2, indgives til Energiklagenævnet.

Stk. 4. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Pålæg, påtale og offentliggørelse

§ 44. Energistyrelsen kan i forbindelse med en klagesag efter § 41 og i sager om kvalitetssikring efter § 40 pålægge det certificerede energimærkningsfirma at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog § 36, stk. 3.

Stk. 2. Energistyrelsen kan udtale sig i klagesager efter § 41 og i sager om kvalitetssikring efter § 40 af energimærkninger udarbejdet af certificerede energimærkningsfirmaer efter § 40, stk. 3 og påtale alvorlige og gentagne fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som certificerede energimærkningsfirmaer udfører i deres egenskab af certificeret energimærkningsfirma samt energimærkningsfirmaets overtrædelse af forpligtelser efter kapitel 11. Energistyrelsens udtalelse eller påtale sendes til det certificerede energimærkningsfirma.

Stk. 3. Energistyrelsen kan foretage registreringer af afgørelser om pålæg i klagesager efter stk. 1, samt af udtalelser og påtaler efter stk. 2. Energistyrelsen kan udtage certificerede energimærkningsfirmaer til skærpet kontrol.

Stk. 4. Energistyrelsen sender sin afgørelse om påtale efter stk. 2 til videre foranstaltning hos det certificerende organ, som har certificeret det certificerede energimærkningsfirma, som sagen drejer sig om.

§ 45. Energistyrelsen offentliggør navne på certificerede energimærkningsfirmaer, der har fået påtale efter § 44, stk. 2. Offentliggørelsen sker på en liste på SEEBs hjemmeside, hvor datoen for meddelelsen af påtalen tillige anføres. Offentliggørelsen sker tidligst 4 uger efter, at Energistyrelsens afgørelse i sagen er meddelt den pågældende. Hvis afgørelsen indbringes for Energiklagenævnet, kan offentliggørelsen ikke ske, førend der foreligger endelig afgørelse i sagen. Navne på certificerede energimærkningsfirmaer slettes senest 1 år efter optagelsen på listen.

§ 46. Energistyrelsen kan pålægge en uvildig ekspert at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog § 36, stk. 3.

Stk. 2. Energistyrelsen kan over for uvildige eksperter omfattet af kapitel 10 påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som den uvildige ekspert udfører i sin egenskab af uvildig ekspert efter kapitel 10, samt den uvildige eksperts overtrædelse af forpligtelser efter §§ 36 og 37.

Stk. 3. Energistyrelsen kan tildele uvildige eksperter omfattet af kapitel 10 en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl, mangler og overtrædelser som nævnt i stk. 2. I en advarsel angives, under hvilke betingelser en registrering til midlertidig erhvervsudøvelse som uvildig ekspert efter kapitel 10 kan inddrages ved fortsatte overtrædelser.

Stk. 4. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 2 og 3 og § 47, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til den uvildige ekspert. Hvis afgørelsen om påtale eller advarsel er truffet af Energiklagenævnet, regnes fristen på 3 år fra nævnets afgørelse i sagen.

Stk. 5. Energistyrelsen kan foretage registreringer af påtaler og advarsler til uvildige eksperter. Energistyrelsen kan udtage uvildige eksperter til skærpet kontrol.

§ 47. Energistyrelsen kan inddrage en registrering med ret til midlertidig erhvervsudøvelse som uvildig ekspert efter kapitel 10, hvis vedkommende

1) begår grove eller gentagne alvorlige fejl i forbindelse med energimærkninger eller andre ydelser, som den uvildige ekspert udfører i sin egenskab af uvildig ekspert efter kapitel 10,

2) uanset en advarsel som nævnt i § 46, stk. 3, begår yderligere alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser, som er nævnt i § 46, stk. 2,

3) ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 10 for at være uvildig ekspert efter kapitel 10.

Stk. 2. Inddragelse af en tilladelse til midlertidig erhvervsudøvelse som uvildig ekspert efter kapitel 10 kan betinges af, at nærmere angivne forhold berigtiges inden en frist, som fastsættes af Energistyrelsen, herunder at den uvildige ekspert berigtiger fejl og mangler i en energimærkning som nævnt i § 46, stk. 1, forudsat at pågældende bygning har samme ejer som på gyldighedstidspunktet for mærkningen.

Kapitel 15

Straf

§ 48. Med bøde straffes den, der

1) overtræder kravet i § 24, stk. 1,

2) afgiver urigtige oplysninger om forhold efter denne bekendtgørelse, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger til Energistyrelsen eller SEEB, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 49. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2011 jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger, jf. dog stk. 6, 7 og 8.

Stk. 3. § 4, nr. 2 om sommerhusfritagelsen har virkning fra den 26. oktober 2010.

Stk. 4. § 11 har virkning fra den 1. juni 2011, idet energimærkning af bygninger til og med den 31. maj 2011 baseres på det beregnede forbrug.

Stk. 5. § 7, stk. 2 og 3 har virkning fra den 1. marts 2011.

Stk. 6. Følgende bestemmelser om personligt beskikkede energikonsulenter, om fast etablering som personligt beskikket energikonsulent og om registrerede energikonsulentfirmaer, finder anvendelse til og med den 30. april 2011:

1) § 1, stk. 2, nr. 4, 7 og 9, § 7, § 8, stk. 5, 1. pkt., § 15, § 20, §§ 30-32, §§ 38-42, § 43, stk. 1-3 og 5 og 6, §§ 44-46, § 47, stk. 1 og 2, §§ 48-49, § 51, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, nr. 2 og 3, § 54, § 55, stk. 2, § 58, § 59, stk. 2 og 3, og § 61 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger,

2) § 30, stk. 3, § 30 a, § 31, stk. 1, § 31 a og § 42 b i bekendtgørelse nr. 1332 af 15. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 7. Personligt beskikkede energikonsulenter og fast etablerede tjenesteydere, der i henhold til stk. 6, kan udføre energimærkninger til og med den 30. april 2011, skal udføre energimærkningen på grundlag af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 8. Klager i relation til energimærkninger, der er udført i henhold til stk. 6, jf. stk. 7, af personligt beskikkede energikonsulenter og tjenesteydere, der har været fast etablerede som personligt beskikkede energikonsulenter, færdigbehandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger.

Stk. 9. § 52 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger finder anvendelse indtil sager omfattet af denne bestemmelse vedrørende personlige beskikkede konsulenter, registrerede energikonsulentfirmaer og fast etablerede tjenesteydere er færdigbehandlede, idet SEEB overtager FEM-sekretariatets opgaver.

Stk. 10. Energistyrelsen offentliggør navne på og firmatilknytningsforhold for personligt beskikkede energikonsulenter, der har fået tildelt en advarsel efter § 43, stk. 2 i bekendtgørelse 228 af 7. april 2008, jf. stk. 2. Offentliggørelsen sker på en liste på SEEBs hjemmeside, hvor datoen for meddelelsen af advarslen tillige anføres. Offentliggørelsen sker tidligst 4 uger efter, at Energistyrelsens afgørelse i sagen er meddelt den pågældende. Hvis afgørelsen indbringes for Energiklagenævnet, kan offentliggørelsen ikke ske, førend der foreligger endelig afgørelse i sagen. Navne på personligt beskikkede energikonsulenter slettes 1 år efter optagelsen på listen.

Stk. 11. Energimærkninger udarbejdet i perioden den 1. september 2006 til den 31. januar 2011 er gyldige i 7 år.

§ 50. Personligt beskikkede energikonsulenter, der efter den 30. april 2011 fortsætter beskæftigelse i et certificeret energimærkningsfirma, bevarer deres beskikkelse og tilladelse til at indberette energimærkninger ved pålæg om berigtigelse af fejl og mangler i en energimærkning efter § 43, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008. I sådanne tilfælde udfører den personligt beskikkede energikonsulent energimærkningen efter reglerne i nærværende bekendtgørelse.

§ 51. Bygninger under 250 m2, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal være energimærket første gang i henhold til § 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.

§ 52. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter, uvildige eksperter eller af certificerede energimærkningsfirmaer samt sager om kvalitetssikring skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Alle øvrige forhold i sagerne behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Energistyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1 kan påklages til Energiklagenævnet efter § 43 i denne bekendtgørelse.

Klima- og Energiministeriet, den 27. januar 2011

Lykke Friis

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, EF-Tidende 2003, nr. L 1, side 65, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne, EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 13.