Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. februar 2011)

Klima- og energiministeren (Lykke Friis) :

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

(Lovforslag nr. L 140).

Lovforslaget gennemfører det omarbejdede energimærkningsdirektiv.

Lovforslaget har til formål at fremme energibesparelser ved at tydeliggøre produkters energiforbrug for forbrugerne og dermed give forbrugerne mulighed for at vælge de mere energieffektive produkter.

Energimærkningsdirektivet omhandler krav om mærkning og information om energirelaterede produkters energiforbrug til slutbrugerne. Udformningen af energimærket er baseret på den kendte A-G skala med pile i farverne fra grøn til rød. Skalaen kan suppleres med klasse betegnelserne A+, A++ og A+++. Farveskalaen indeholder maksimalt 7 forskellige farver, og den højeste klasse er mørkegrøn. Energimærkets præcise udformning og anvendelse af klasserne A+, A++ og A+++ fastlægges i den delegerede retsakt (forordning) for det specifikke produkt.

Lovforslaget giver ministeren de fornødne hjemler til at blandt andet at fastsætte regler om markedsovervågning, tilsyn og kontrol og mærkning af produkter m.v.

Lovforslaget finder anvendelse på produkter, for hvilke der i EU er vedtaget delegerede retsakter (forordninger) i medfør af energimærkningsdirektivet. De delegerede retsakter sikrer en samtidig ikrafttrædelse i EU’s medlemslande og medvirker dermed til en for producenterne og forbrugerne hensigtsmæssig udmøntning af energimærkningsdirektivet.

Lovforslaget indeholder ikke herudover EU-retlige problemstillinger.

Herudover foreslås nogle mindre præciseringer af bestemmelser i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (eco-designloven), så det er klart, hvem der er ansvarlig for produkter som er omfattet af eco-designkravene.

I den udstrækning det har været muligt, følger lovforslaget samme struktur som eco-designloven. De to love har samme anvendelsesområde. Energimærkningen, i henhold til lovforslaget, tilskynder forbrugerne til at anskaffe energieffektive produkter, mens eco-designloven og det bagvedliggende direktiv sætter en minimumsgrænse for det enkelte produkts energieffektivitet. Produkter, som ikke lever op til denne minimumsgrænse må ikke markedsføres i EU.

Lovforslaget vurderes at medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser i meget begrænset omfang. Energimærkningen vil komme til at omfatte flere end de otte produktkategorier, som i dag er omfattet af energimærkningsreglerne. Få danskproducerede produkter, som i dag ikke er energimærkede, forventes at blive omfattet af mærkningsreglerne. Der vil være tale om et begrænset antal produkter fra en begrænset kreds af danske producenter.

Lovforslaget har positive miljømæssige konsekvenser.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger, anbefales lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.