Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Undervisning og betingelser for deltagelse i undervisning

Kapitel 3   Udbud af undervisningen

Kapitel 4   Afholdelse af skriftlige prøver ved forberedende voksenundervisning

Kapitel 5   Koordinering m.v. af undervisningsudbuddet

Kapitel 6   Undervisning og prøver uden for voksenuddannelsescentrenes tilbud

Kapitel 7   Tilsyn

Kapitel 8   Finansiering af undervisningen m.v.

Kapitel 9   Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler og kvalitetskontrol m.v.

Kapitel 10   Klage

Kapitel 11   Andre bestemmelser

Kapitel 12   (Ophævet)

Kapitel 13   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Herved bekendtgøres lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005, med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, § 1 i lov nr. 1153 af 7. december 2005, § 18, stk. 1, nr. 5, i lov nr. 578 af 9. juni 2006, lov nr. 557 af 6. juni 2007 og § 4 i lov nr. 140 af 9. februar 2010.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

§ 1 a. Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.

Kapitel 2

Undervisning og betingelser for deltagelse i undervisning

§ 2. Alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af aldersbetingelsen i stk. 1.

§ 2 a. Alle med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisningen med udbytte, har efter undervisningspligtens ophør adgang til sådan undervisning, jf. § 4 a, stk. 4.

§ 3. Undervisning efter denne lov kan gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v. Undervisning, der gennemføres lokalt, kan forbeholdes en bestemt kreds af deltagere.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om undervisning efter stk. 1.

§ 4. Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de 2 fag:

1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Stk. 2. Undervisningen opdeles i trin.

Stk. 3. I forbindelse med undervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4. Ved afslutning af undervisningen på hvert trin tilbydes deltagelse i en skriftlig prøve. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om

1) undervisningen, herunder om adgangen til denne, om opdeling i trin, og om uddannelses- og erhvervsvejledning,

2) bevis for deltagelse i undervisningen samt betingelser herfor og

3) skriftlige prøver, herunder om deltagelse som selvstuderende samt om udstedelse af bevis for deltagelse.

§ 4 a. Der skal som led i ordblindeundervisningen tilbydes:

1) Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder.

2) Specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Der kan i tilknytning til den i stk. 1 nævnte ordblindeundervisning tilbydes undervisning i andre fag, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagerens ordblindhed (hensyntagende undervisning).

Stk. 3. I forbindelse med ordblindeundervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om ordblindeundervisningen, herunder om adgangen til denne, om undervisningens tilrettelæggelse, mål og indhold, samt om uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Kapitel 3

Udbud af undervisningen

§ 5. Alle, der opfylder kravene i § 2 og § 2 a, jf. regler om adgangen fastsat i medfør af § 4 a, stk. 4, skal inden for en rimelig geografisk afstand kunne modtage undervisning i henhold til denne lov. Undervisningen udbydes på voksenuddannelsescentrene og andre typer af uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 7, således at der inden for regionen gives et tilstrækkeligt tilbud på grundlag af undervisningsbehovet.

Stk. 2. Forberedende voksenundervisning udbydes åbent og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 3. Mindst fire gange om året udbydes forberedende voksenundervisning, jf. § 4, stk. 1 og 2, på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografiske områder.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om geografisk afstand i henhold til stk. 1 og om geografisk område i henhold til stk. 3.

§ 5 a. (Ophævet).

§ 6. (Ophævet).

§ 7. Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret kan undervisning efter denne lov udbydes af

1) institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

2) daghøjskoler,

3) produktionsskoler,

4) sprogcentre,

5) husholdningsskoler og håndarbejdsskoler,

6) folkeoplysende foreninger,

7) skoler, der udbyder social- og sundhedsuddannelser,

8) uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af § 12, stk. 2, i lov om almen

voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, og

9) regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne.

Stk. 2. Forinden voksenuddannelsescenteret indgår driftsoverenskomster, indhentes en udtalelse fra uddannelsesudvalget nedsat i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og regionsrådet høres.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om driftsoverenskomster og kan herunder bestemme, at voksenuddannelsescenteret kan indgå driftsoverenskomst med andre typer uddannelsesinstitutioner m.v. end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Voksenuddannelsescentrene og driftsoverenskomst-parter samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om det skolesamarbejde, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 4

Afholdelse af skriftlige prøver ved forberedende voksenundervisning

§ 9. Prøver kan kun afholdes af voksenuddannelsescentre, jf. dog § 13.

Stk. 2. Prøver gennemføres lokalt på voksenuddannelsescentret eller ved den driftsoverenskomstpart, hvor undervisningen har været afholdt. Prøver kan gennemføres lokalt på virksomheder m.v., hvor undervisningen har været gennemført.

Kapitel 5

Koordinering m.v. af undervisningsudbuddet

§ 10. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne lov indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af undervisning efter denne lov skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 11. (Ophævet).

Kapitel 6

Undervisning og prøver uden for voksenuddannelsescentrenes tilbud

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Undervisning efter denne lov kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Disse institutioner kan tillige afholde prøver.

Stk. 2. Udgifterne i forbindelse med undervisning og prøver efter stk. 1 afholdes af Kriminalforsorgen.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 14. Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.

Stk. 2. Undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Undervisningsministeren fører tilsyn med prøver ved forberedende voksenundervisning.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indhold og udøvelse af tilsynet.

Kapitel 8

Finansiering af undervisningen m.v.

§ 15. Deltagelse i undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, samt deltagelse i prøver er vederlagsfri. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal stilles til rådighed for deltagerne uden betaling. Undervisningsministeren kan dog bestemme, at deltagerne i begrænset omfang anskaffer undervisningsmidler.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der skal opkræves gebyr for deltagelse i forberedende voksenundervisning samt for deltagelse i prøver som selvstuderende. Deltagelse i undervisning og prøver vil være betinget af, at gebyr i henhold til disse regler er betalt.

§ 16. (Ophævet).

§ 17. (Ophævet).

Kapitel 9

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler og kvalitetskontrol m.v.

§ 18. Undervisning efter denne lov skal forestås af en leder, der har de fornødne kvalifikationer.

Stk. 2. Lederen har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og træffer alle konkrete afgørelser om den enkelte deltager, herunder om deltagerens adgang til undervisningen.

Stk. 3. Hvor driftsoverenskomstparten er en daghøjskole eller en folkeoplysende forening, tages der i driftsoverens-komsten stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen. Tilsvarende gælder for eventuelle andre driftsoverenskomst-parter, for hvilke der ikke i lovgivningen er fastsat regler om en leder.

Stk. 4. Lærere, der varetager undervisning efter denne lov, skal have de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal herudover have de nødvendige faglige forudsætninger for at vejlede.

Stk. 5. Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 6. Driftsoverenskomstparter skal have et voksenpædagogisk skolemiljø.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, 4, 5 og 6 samt om kvalitetskontrol.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for deltagere.

Kapitel 10

Klage

§ 19. Afgørelser, som i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold til loven træffes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, kan indbringes for undervisningsministeren. Afgørelser skal indeholde vejledning om klageadgang til undervisningsministeren.

Stk. 2. Klage over prøver samt bedømmelse heraf kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 3. Klage over afgørelser, der i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold hertil er truffet af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, samt klage over prøver og bedømmelse heraf ved disse institutioner kan indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren. En deltagers klage kan dog altid indbringes for ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Kapitel 11

Andre bestemmelser

§ 20. Medmindre andet fremgår af denne lov, gælder de ledelses- og styrelsesregler, der er fastsat i henhold til lovgivningen for voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.

§ 21. Undervisningsministeren kan efter voksenuddannelsescenterets indstilling tillade undtagelser fra lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde.

§ 22. Voksenuddannelsescenteret afholder inden for driftsoverenskomstens rammer undervisningsudgifter til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere med ledelses- eller undervisningsopgaver efter denne lov.

§ 23. Undervisningsministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed inden for lovens område. Undervisningsministeren kan yde tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte, der varetager ledelses- og undervisningsopgaver i henhold til denne lov. Ministeren kan tilrettelægge efteruddannelseskurser og konferencer.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan iværksætte forsøg og yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder inden for forberedende voksenundervisning, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1 og 2, om regnskabsaflæggelse og revision m.v. samt om administration af tilskud, herunder om udbetaling af forskud og opsparing af ikke forbrugte tilskud til brug i følgende finansår.

§ 24. Undervisningsministeren kan fra voksenuddannelsescentre, driftsoverenskomstparter og uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kræve alle oplysninger om undervisning efter denne lov. Ministeren fastsætter regler herom og kan bestemme, at oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Kapitel 12

(Ophævet)

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Private institutioner m.v., som ved lovens ikrafttræden har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, kan indgå driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret om forberedende voksenundervisning inden for det eller de pågældende områder.

§ 27. (Udeladt).

§ 28. (Udeladt).

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 145 af 25. marts 2002, hvis § 61 ændrer § 20, stk. 1, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog § 79, stk. 1.1)

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 149 af 25. marts 2002, hvis § 3 nyaffatter § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 1. pkt., og § 11, stk. 4, 1. pkt., ændrer § 19, stk. 1, § 20, stk. 2, § 22, stk. 1, og § 24, 1. pkt., samt ophæver § 12 og § 14, stk. 1, 2. pkt., indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 7

Stk. 1. (1. pkt. udeladt). § 3 træder dog først i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2-4. (Udeladt).


Lov nr. 418 af 6. juni 2002, hvis § 49 nyaffatter § 7, stk. 1, nr. 1, ændrer § 8, stk. 1, samt ophæver § 7, stk. 1, nr. 2, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 39

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.2)

Stk. 2-9. (Udeladt).


Lov nr. 1456 af 22. december 2004, hvis § 2 indsætter § 16, stk. 3, 2. pkt., og § 16, stk. 5, 2. pkt., samt ændrer § 15, stk. 2, 2. pkt., og § 25, stk. 7, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2. (Udeladt).


Lov nr. 592 af 24. juni 2005, hvis § 5 indsætter §§ 1 a, 2 a, 4 a, 5 a, § 7, stk. 1, nr. 7-9, nye § 18, stk. 2 og 3, (hvorefter de hidtidige stk. 2-6 bliver stk. 4-8), nyaffatter lovens titel, overskriften til kapitel 3, § 5, § 7, stk. 2, overskriften til kapitel 4, § 9, stk. 1, overskriften til kapitel 5, § 10, overskriften til kapitel 6, § 14, stk. 1, overskriften til kapitel 8, § 18, stk. 1, § 22, stk. 1, § 24, 1. pkt., ændrer § 3, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 1 og 3, § 8, stk. 1, § 9, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 14, stk. 2 og 3, § 15, stk. 1, 1. pkt., § 15, stk. 2, 1. pkt., § 18, stk. 4, 1. pkt. (der med samme lov blev ændret fra § 18, stk. 2, 1. pkt.), § 18, stk. 6 og 7, (der med samme lov blev ændret fra stk. 4 og 5), § 19, stk. 1 og 2, § 20, stk. 1 (der med samme lov blev ændret fra § 20, stk. 2), § 21, § 23, stk. 1, 1. pkt., § 23, stk. 2, § 26, stk. 2, samt ophæver § 6, § 11, §§ 16 og 17, § 19, stk. 3, (hvorefter de hidtidige stk. 4 og 5 bliver stk. 3 og 4), § 20, stk. 1, (hvorefter det hidtidige stk. 2 bliver stk. 1), § 22, stk. 2, § 23, stk. 3, (hvorefter det hidtidige stk. 4 bliver stk. 3) og kapitel 12, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentrene tilbyder de driftsoverenskomstparter, som amtsrådet har indgået driftsoverenskomst med i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og § 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne, for så vidt angår ordblindeundervisning, og som er gældende den 31. december 2006, driftsoverenskomst på uændrede vilkår indtil den 31. december 2008.

Stk. 3. Voksenuddannelsescentrene tilbyder de amtskommunale og kommunale institutioner, som den 31. december 2006 har varetaget den i stk. 2 nævnte undervisning, driftsoverenskomst indtil den 31. december 2008.

Stk. 4. Efter indstilling fra voksenuddannelsescenteret kan regionsrådet i særlige tilfælde godkende fravigelser af stk. 2 og 3. Regionsrådets afgørelse træffes efter forhandling med de involverede parter.

Stk. 5. (Udeladt).


Lov nr. 1153 af 7. december 2005, hvis § 1 ændrer § 7, stk. 1, § 26, stk. 2, og § 26, stk. 3, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. (Udeladt).


Lov nr. 578 af 9. juni 2006, hvis § 18, nr. 5, ophæver § 5a, indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden:

§ 17

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. §§ 18 og 19 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 3. (Udeladt).

Stk. 4. (Udeladt).

Stk. 5. (Udeladt).


Lov nr. 557 af 6. juni 2007, hvis § 1 indsætter § 2, stk. 2, nyaffatter § 4, stk. 2, § 4, stk. 5, nr. 1, § 7, stk. 1, nr. 4, § 7, stk. 2, § 23, stk. 1, og § 23, stk. 2, 1. pkt., samt ophæver § 26, stk. 3, indeholder følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2007.


Lov nr. 140 af 9. februar 2010, hvis § 4 indsætter § 19, stk. 5, indeholder følgende bestemmelse om ikrafttræden:

§ 16

Loven træder i kraft den 1. september 2010.

Undervisningsministeriet, den 19. april 2011

Troels Lund Poulsen

/ Jørgen Petersen

Officielle noter

1) Henvisningen har ikke betydning for denne lov.

2) Henvisningen har ikke betydning for denne lov.