Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0852
 
32004R0853
 
32004R0854
 
32004R0882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Registrering

Kapitel 2   Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger samt jægeres og biavleres levering til detailvirksomheder

Kapitel 3   Autorisation

Kapitel 4   Registrering

Kapitel 5   Undtaget fra registrering eller autorisation

Kapitel 6   Registrering eller autorisation af særlige aktiviteter

Kapitel 7   Registrering af virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer

Kapitel 8   Generelt for fødevarevirksomheder

Kapitel 9   Procedure ved registrering og autorisation

Kapitel 10   Fornyelse eller fratagelse af registrering eller autorisation

   

   

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.1)

I medfør af §§ 28-30, § 31, stk. 1, § 34, stk. 2, § 35, § 37, stk. 3, §§ 48-49 og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Afsnit I

Område og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om registrering og autorisation af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, samt krav til egenkontrollaboratorier.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i følgende forordninger, jf. dog stk. 2:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, med senere ændringer (fødevareforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, med senere ændringer (hygiejneforordningen),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, med senere ændringer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, med senere ændringer (kontrolforordningen for animalske fødevarer), og

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, med senere ændringer (kontrolforordningen).

Stk. 2. I § 20 gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EF, med senere ændringer (forordningen om fødevarekontaktmaterialer) og definitionen af indførsel i stk. 3, nr. 3.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse gælder desuden følgende definitioner:

1) Definitionen af levnedsmidler til særlige medicinske formål i § 3 i bekendtgørelse nr. 268 af 13. april 2000 om levnedsmidler til særlige medicinske formål, med senere ændringer.

2) Definitionen af modermælkserstatninger i § 2, nr. 3, og tilskudsblandinger i § 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1504 af 13. december 2007 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

3) Definitionen af indførsel i § 2, stk. 3, samhandelsland i § 2, stk. 5, tredjelande i § 2, stk. 6, og samsending i § 37, stk. 5 og 6, i bekendtgørelse nr. 1165 af 8. oktober 2010 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

4) Definitionen af dyreenheder i § 21, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 947 af 28. juli 2010 om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Stk. 4. Ved behandling forstås i denne bekendtgørelse enhver form for håndtering, der indebærer en ændring af fødevaren, fx indfrysning, varmebehandling eller udskæring.

Stk. 5. Ved letfordærvelige fødevarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid vil:

1) udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller

2) kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt.

Stk. 6. Ved tjenestemodtager forstås i denne bekendtgørelse enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.

Afsnit II

Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion

Kapitel 1

Registrering

§ 3. Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen, eller virksomheden har ladet sig registrere som fødevarevirksomhed i Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen eller det Centrale Husdyrbrugsregister, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Følgende former for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen:

1) Produktion af spirede frø til konsum.

2) Konsumfiskefartøjer, hvor fisken køles ved et tankkølesystem.

3) Strygning af rogn til konsum fra fisk i akvakulturbrug beliggende ved ferske vande eller på søterritoriet.

Stk. 3. Primærproducenter af vegetabilske fødevarer er kun omfattet af kravet om registrering i stk. 1, når deres virksomhed indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation.

Kapitel 2

Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger samt jægeres og biavleres levering til detailvirksomheder

§ 4. Primærproducenters levering af mindre mængder af vegetabilske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger kan finde sted uden yderligere autorisation eller registrering end den, der følger af § 3, stk. 1 eller 2, eller uden registrering, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Hvis primærproduktionen foregår på en bedrift, skal overdragelsen af de vegetabilske fødevarer ske på bedriften.

§ 5. Primærproducenter må ikke levere animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Primærproducenters behandling og levering af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger kan i følgende tilfælde påbegyndes, når primærproducenten har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen:

1) Slagtning og levering årligt af et mindre antal stykker fjerkræ i uåbnet stand fra en bedrift, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

2) Slagtning og levering årligt af et mindre antal kaniner i uåbnet stand, når slagtning og eventuel afhudning sker på bedriften.

3) Slagtning og levering årligt af et mindre antal stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i uåbnet stand, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

4) Slagtning, rensning og levering årligt af mindre mængder af fisk eller krebsdyr, undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr eller havsnegle, når slagtning og rensning sker fra et fiskefartøj eller fra akvakulturbrug.

5) Levering af mindre mængder af mælk årligt, når den endelige forbruger selv medbringer emballage til mælken.

6) Levering af mindre mængder af æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser, og der ikke på bedriften findes et ægpakkeri.

Stk. 3. Ved levering efter stk. 2 skal overdragelsen til den endelige forbruger ske på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget.

Stk. 4. Hvis der på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget er en registreret eller autoriseret fødevarevirksomhed udover primærproduktionen, skal aktiviteter efter stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

Stk. 5. Jægere kan behandle og levere mindre mængder af vildt eller kød af vildt årligt direkte til den endelige forbruger uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1.

Stk. 6. Biavlere kan detailpakke og levere mindre mængder af honning og andre biprodukter beregnet til konsum årligt direkte til den endelige forbruger eller virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden at være registreret som primærproducent efter § 3, stk. 1.

§ 6. Levering fra jæger af et mindre antal stykker vildt årligt direkte til virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, kan ske uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1. Vildtet må ikke være flået eller plukket og for småvildts vedkommende ikke udtaget.

Afsnit III

Fødevarevirksomheder, der udfører et led i produktionen mv. efter primærproduktionen

Kapitel 3

Autorisation

§ 7. Virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer til en anden fødevarevirksomhed må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog §§ 9 og 11.

§ 8. Virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer i form af detailhandel må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog §§ 12-14.

Stk. 2. Røgning eller saltning af kød af tamhovdyr for private forbrugere til anvendelse i forbrugerens private husholdning må kun foretages, når fødevareregionen har meddelt autorisation hertil, jf. stk. 3.

Stk. 3. En virksomhed kan kun autoriseres til aktiviteter beskrevet i stk. 2 på betingelse af, at:

1) virksomheden kun modtager kød fra private forbrugere og ikke har andre fødevareaktiviteter på stedet,

2) hvert enkelt stykke kød ved modtagelsen mærkes, således at det entydigt fremgår, hvilken privatperson varen tilhører,

3) behandlingen kun omfatter røgning eller saltning samt de i tilslutning hertil fornødne behandlinger, såsom udskæring eller udbening, og således at det enkelte kødstykkes tilhørsforhold på intet tidspunkt kan drages i tvivl, og

4) varen tilbageleveres til den forbruger, der har indleveret varen.

§ 9. Virksomheder, som er autoriseret efter § 8, stk. 1, eller registreret efter § 12, kan behandle fødevarer med henblik på levering til andre virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger. Leveringen kan evt. finde sted via en virksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.

Stk. 2. Levering i henhold til stk. 1 kan finde sted på betingelse af, at:

1) værdien af de fødevarer, der leveres til andre virksomheder, ikke overstiger den dobbelte værdi af de fødevarer, der markedsføres direkte til den endelige forbruger,

2) virksomheden uanset leveringen til andre virksomheder fortsat har karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger,

3) leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder ikke overstiger 2,5 ton pr. uge, og

4) leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder udelukkende sker til virksomheder beliggende i Danmark.

§ 10. Behandling af fødevarer, som ikke foregår i det forretningssted, hvorfra virksomhedens markedsføring til den endelige forbruger sker, kan autoriseres efter § 8, stk. 1, hvis:

1) markedsføringen fra det sted, hvor behandlingen af fødevarerne foregår, sker til et enkelt fast eller mobilt salgssted, og

2) behandlingen af fødevarerne og markedsføringen til den endelige forbruger forestås af samme ejer.

Kapitel 4

Registrering

§ 11. Følgende former for virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer til andre virksomheder må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen:

1) Virksomhed, hvor der kun sker opbevaring, transport eller markedsføring af ikke-letfordærvelige fødevarer.

2) Virksomhed, hvor der kun sker markedsføring af fødevarer uden opbevaring i markedsføringsøjemed.

§ 12. Følgende former for virksomhed med henblik på markedsføring i form af detailhandel må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen:

1) Behandling såsom udskæring af brød, kager, frugt og grøntsager i mindre omfang, formaling af kaffebønner o.l., når behandlingen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

2) Behandling eller markedsføring af fødevarer, der ikke er letfordærvelige.

3) Opbevaring, transport eller markedsføring af letfordærvelige fødevarer, der er indpakkede.

4) Virksomhed hvor der kun sker markedsføring af fødevarer uden opbevaring i markedsføringsøjemed.

5) Markedsføring af fødevarer fra selvbetjeningsautomat, uanset om der foregå behandling i automaten, når behandlingen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

6) Behandling og markedsføring af fødevarer i tog, busser og fly samt til besætninger på skibe.

7) Behandling og markedsføring af fødevarer i

a) institutioner med dagtilbud til børn indtil skolestart,

b) fælleslokaler, hvor børn indtil skolestart fra dagtilbud i private hjem o.l. mødes, når der behandles og markedsføres fælles fødevarer, jf. dog § 14.

c) dagtilbud i form af fritidshjem, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn efter skolestart og unge, jf. dog § 14.

§ 13. Virksomhed i form af behandling og servering af fødevarer for en lukket kreds af højst 12 faste spisegæster, eksempelvis kantinevirksomhed, institutioner o.l. må, uanset § 8, stk. 1, påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registeret hos fødevareregionen.

Kapitel 5

Undtaget fra registrering eller autorisation

§ 14. Virksomheder er kun omfattet af kravet om registrering eller autorisation i henhold til §§ 8-13, når deres virksomhed indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, der markedsfører levnedsmidler til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger.

Stk. 3. En virksomhed omfattet af stk. 1 kan ansøge om at blive registreret eller autoriseret i henhold til §§ 8-13.

Kapitel 6

Registrering eller autorisation af særlige aktiviteter

§ 15. Indførsel af fødevarer fra andre samhandelslande eller tredjelande med henblik på markedsføring må kun foretages af virksomheder, der er registreret eller autoriseret i henhold til §§ 7-13, jf. dog § 16.

Stk. 2. Indførsel af fødevarer i henhold til stk. 1 må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Stk. 3. Modtagelse af animalske fødevarer direkte fra andre samhandelslande må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

§ 16. Indførsel, opbevaring, transport og formidling af animalske fødevarer fra Grønland eller Færøerne, der er sendt til Danmark som samsending til private via en forening må påbegyndes, når foreningen har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Stk. 2. Foreninger omfattet af stk. 1 er undtaget fra autorisation efter § 8, stk. 1, og registrering efter § 12, når foreningen:

1) ikke udfører andre aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen end de i stk. 1 nævnte aktiviteter, og

2) ikke ved denne aktivitet får mere karakter af virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer i form af detailhandel, end bistand til privat indførsel.

§ 17. Sortering, pakning, mærkning eller opbevaring med henblik på markedsføring til en anden fødevarevirksomhed af friske frugter og grøntsager, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), med senere ændringer, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen, eller hvis virksomheden er registreret til denne aktivitet i Plantedirektoratet, jf. § 3, stk. 1.

§ 18. Virksomheder, der markedsfører kød i form af detailhandel, må påbegynde modtagelse og håndtering af fersk kød af kvæg, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle, når virksomheden er autoriseret hertil af fødevareregionen.

§ 19. Virksomhed med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Afsnit IV

Fødevarekontaktmaterialer

Kapitel 7

Registrering af virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer

§ 20. Indførsel eller fremstilling af fødevarekontaktmaterialer, som defineret i bilag 1 i forordningen om fødevarekontaktmaterialer, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen eller Kødkontrollen.

Stk. 2. Registreringskravet, jf. stk. 1, gælder også markedsføring med henblik på levering til en anden virksomhed af de i stk. 1 nævnte fødevarekontaktmaterialer.

Stk. 3. En virksomhed, der er registreret eller autoriseret som fødevarevirksomhed i henhold til §§ 7-13, og som tillige indfører eller fremstiller de i stk. 1 nævnte fødevarekontaktmaterialer til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet særskilt registreret, jf. dog § 21.

Stk. 4. En virksomhed omfattet af stk. 1 eller 2 skal ikke lade aktiviteten registrere, hvis indførslen, fremstillingen eller markedsføringen af de i stk. 1 nævnte fødevarekontaktmaterialer årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

Afsnit V

Generelt for virksomheder omfattet af bekendtgørelsen

Kapitel 8

Generelt for fødevarevirksomheder

§ 21. I en fødevarevirksomhed må der ikke uden tilladelse fra fødevareregionen udøves andre aktiviteter end sådanne, hvortil virksomheden er registreret eller autoriseret.

§ 22. En fødevarevirksomhed, som ikke er omfattet af art. 4, stk. 1, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, må kun modtage fødevarer fra en registreret eller autoriseret fødevarevirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når:

1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland.

2) Virksomheden modtager vegetabilske fødevarer fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 3.

3) Virksomheden modtager honning og andre biprodukter beregnet til konsum fra biavlere omfattet af § 5, stk. 6.

4) Virksomheden er fritaget fra registrering eller autorisation i henhold til § 14, medmindre virksomheden fremstår som en egentlig butik.

5) Virksomheden bespiser en afgrænset kreds af personer, og der er tale om bidrag til madordningen.

§ 23. En virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger, må kun modtage et mindre antal stykker vildt årligt direkte fra jægere, jf. § 6.

Kapitel 9

Procedure ved registrering og autorisation

§ 24. Ansøgning om autorisation eller ændring af eksisterende autorisation fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende, eller til Kødkontrollen, såfremt det drejer sig om et slagteri, som forventer at slagte over 30.000 dyreenheder pr. år, eller såfremt virksomheden allerede kontrolleres af Kødkontrollen.

Stk. 2. Ved ansøgning efter stk. 1 skal ansøgeren beskrive de påtænkte aktiviteter i virksomheden. Sammen med ansøgningen skal fremsendes tegninger og beskrivelse af virksomheden. Virksomheder, der udfører et led i produktionen mv. efter primærproduktionen, skal desuden i de tilfælde, hvor virksomheden skal udarbejde et egenkontrolprogram, fremsende dette sammen med ansøgningen.

Stk. 3. Fødevareregionen eller Kødkontrollen meddeler afgørelse om autorisation senest 4 uger efter, at det på kontrolbesøg i henhold til artikel 31, stk. 2, litra b, i kontrolforordningen er konstateret, at virksomheden opfylder de indretnings- og driftsmæssige samt andre relevante krav i fødevarelovgivningen, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Fødevareregionen eller Kødkontrollen kan meddele betinget autorisation, jf. artikel 31, stk. 2, litra d, i kontrolforordningen.

Stk. 5. Fristen i stk. 3 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevareregionen eller Kødkontrollen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 3.

Stk. 6. Virksomheden må ikke påbegynde de ansøgte aktiviteter, før fødevareregionen eller Kødkontrollen har meddelt autorisation eller betinget autorisation.

§ 25. Virksomheder, der skal registreres i en fødevareregion, fremsender anmodning herom til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter. Virksomheder, der udfører et led i produktionen mv. efter primærproduktionen, skal desuden i de tilfælde, hvor virksomheden skal udarbejde et egenkontrolprogram, fremsende dette sammen med ansøgningen.

Stk. 2. Fødevareregionen meddeler skriftlig bekræftelse på registrering senest 4 uger efter modtagelse af fuldstændige oplysninger om den aktivitet, som skal registreres.

Stk. 3. Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevareregionen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 2.

Stk. 4. Virksomheden må ikke påbegynde de anmeldte aktiviteter, før fødevareregionen har meddelt bekræftelse på registreringen.

§ 26. Når fødevareregionen eller Kødkontrollen har modtaget en anmodning om registrering eller autorisation af en virksomhed, sender fødevareregionen eller Kødkontrollen senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) sagsbehandlingsfristen,

2) at virksomheden ikke må påbegynde den anmeldte eller ansøgte aktivitet, før fødevareregionen eller Kødkontrollen har meddelt bekræftelse på registrering eller meddelt autorisation eller betinget autorisation, og

3) klagemuligheder.

§ 27. Virksomheden skal oplyse tjenestemodtager om kontaktoplysninger til fødevareregionen eller Kødkontrollen.

Kapitel 10

Fornyelse eller fratagelse af registrering eller autorisation

§ 28. Autorisation skal indhentes på ny ved:

1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,

2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning, eller

3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.

§ 29. Ved ejerskifte i en registreret eller autoriseret virksomhed, skal den der overtager virksomheden senest på overtagelsestidspunktet meddele ejerskiftet til fødevareregionen eller Kødkontrollen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret i henhold til § 3, stk. 1.

Stk. 2. Det skal fremgå af meddelelsen, hvis der ønskes fornyet autorisation af virksomheden.

§ 30. Fødevareregionen eller Kødkontrollen kan tage en autorisation op til fornyet behandling, når der er forløbet 5 år siden sidste autorisation.

§ 31. Fødevareregionen eller Kødkontrollen kan fratage en autorisation eller registrering, hvis:

1) virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår,

2) forudsætningerne for autorisation eller registrering ændres væsentligt, eller

3) meddelte påbud eller forbud ikke efterleves, jf. fødevarelovens § 52, stk. 3.

Stk. 2. Fratagelsen har virkning fra det tidspunkt, den meddeles virksomheden, med mindre andet fremgår af afgørelsen, jf. fødevarelovens § 31, stk. 1, og § 52, stk. 3.

Stk. 3. Fødevareregionen eller Kødkontrollen kan ved fornyet registrering eller autorisation efter fratagelsen stille særlige vilkår på baggrund af den hidtidige drift mv. af virksomheden.

Afsnit VI

Krav til egenkontrollaboratorier

§ 32. Prøver, der udtages som led i virksomhedens egenkontrol, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier.

Afsnit VII

Straffebestemmelser

§ 33. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, stk. 1 eller 2, § 5, stk. 1, §§ 6-7, § 8, stk. 1 eller 2, §§ 11-13, § 15, § 16, stk. 1, §§ 17-19, § 20, stk. 1-2, § 21, § 22, stk. 1, § 23, § 24, stk. 6, § 25, stk. 4, §§ 27-28, § 29, stk. 1, eller § 32, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 31, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsnit VIII

Ikrafttræden mm.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 149 af 25. februar 2009 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 3. Den i § 30 nævnte frist løber fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev autoriseret eller godkendt, jf. fødevarelovens § 63, stk. 5.

Fødevarestyrelsen, den 2. februar 2011

P.D.V.
Annelise Fenger

/ Christian Guldborg

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 89/662/EØF af 11. december 1989 (EF-Tidende 1989, L 395, s. 13) om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF (EU-Tidende 2004, L 157, s. 33), samt bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006, L 376, s. 36).Bekendtgørelsen supplerer og indeholder bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EU-Tidende 2004, L 139, s. 1), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 3) og senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (EU-Tidende 2009, L 87, s. 109), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EU-Tidende 2004, L 139, s. 55), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende, L 226, s. 22) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 558/2010 af 24. juni 2010 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EU-Tidende 2010, L 159, s. 18) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (EU-Tidende 2004, L 139, s. 206), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 83) og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 505/2010 af 14. juni 2010 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EU-Tidende 2010, L 149, s. 1) samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til de nævnte forordninger. Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EU-Tidende 2004, L 165, s. 1) som berigtiget den 28. maj 2004 (EU-Tidende 2004, L 191, s. 1) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/2009 af 30. november 2009 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (EU-Tidende 2009, L 314, s. 10). Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.