Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og begreber

Kapitel 2   Opfyldelse af beskæftigelseskravet

Kapitel 2   Dagpengeperioden

Kapitel 3   Medlemmer, der er 55-59 år

Kapitel 4   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

I medfør af § 52, § 53, stk. 9, § 55, stk. 5, § 74 d, stk. 2, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret ved lov nr. 1540 af 21. december 2010 fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Kapitel 1

Område og begreber

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de krav til beskæftigelse for lønmodtagere, som et medlem skal opfylde for at få ret til dagpenge, jf. lovens § 53, samt længden af den periode, hvori der er ret til dagpenge, jf. lovens § 55.

§ 2. »Beskæftigelseskravet« er det krav til beskæftigelsens omfang, der skal være opfyldt for at få ret til dagpenge som lønmodtager.

Stk. 2. Ved »løntimer« forstås timer, der er udbetalt løn for i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår (lønarbejde).

Stk. 3. »Optjeningsperioden« er den periode, inden for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt.

Stk. 4. »Dagpengeperioden« er den periode, hvori der er ret til dagpenge mv. Dagpengeperioden består af en ydelsesperiode, jf. stk. 5, og en referenceperiode, jf. stk. 6.

Stk. 5. »Ydelsesperioden« er den periode, hvori medlemmet sammenlagt kan modtage dagpenge mv.

Stk. 6. »Referenceperioden« er den periode, inden for hvilken medlemmet længst kan modtage dagpenge mv.

Stk. 7. »Indplaceringstidspunktet« er det tidspunkt, hvor et medlem begynder at bruge af dagpengeperioden.

Stk. 8. Ved »indberetningsperiode« forstås den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. denne lovs § 4.

Kapitel 2

Opfyldelse af beskæftigelseskravet

§ 3. Indplacering i dagpengeperioden er betinget af, at medlemmet i optjeningsperioden, jf. § 4,

1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 1.924 løntimer, eller

2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst 1.258 løntimer.

Stk. 2. Et medlem, der er i en dagpengeperiode, får ret til at påbegynde en ny dagpengeperiode, når medlemmet i optjeningsperioden, jf. § 4,

1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 1.924 løntimer, eller

2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst 1.258 løntimer.

Stk. 3. Opgørelse efter stk. 2 skal ske løbende. Der skal dog ikke ske opgørelse i forbindelse med, at et medlem får udbetalt feriedagpenge.

Stk. 4. Et medlem, der har opbrugt sin dagpengeret efter § 10, kan begynde i en ny dagpengeperiode, når medlemmet i optjeningsperioden, jf. § 4,

1) som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 962 løntimer, eller

2) som deltidsforsikret har fået indberettet mindst 629 løntimer.

Stk. 5. Indberettede løntimer, der ligger forud for en tidligere indplacering, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1-4, jf. dog stk. 6, 2. pkt.

Stk. 6. Et medlem, som har meldt sig ud af arbejdsløshedskassen, som er slettet på grund af svig eller kontingentrestance, eller hvis medlemskab er annulleret, kan efter genoptagelse i en arbejdsløshedskasse indplaceres i dagpengeperioden, hvis medlemmet opfylder kravet i stk. 1. Løntimer i en medlemsperiode, der ligger forud for udmeldelsen eller slettelsen, herunder løntimer, der ligger forud for en tidligere indplacering, kan indgå i opgørelsen.

§ 4. Optjeningsperioden er de seneste 3 år forud for indplaceringstidspunktet, jf. § 11, jf. dog § 5, stk. 7 og 8.

Stk. 2. Optjeningsperioden kan forlænges med sammenlagt op til 2 år, hvis der forekommer følgende forhold:

1) Sygdom eller uarbejdsdygtighed af mere end 4 ugers varighed,

2) perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,

3) perioder med ansættelse i seniorjob efter lov om seniorjob,

4) perioder med støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service,

5) perioder med støtte til pasning af alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel,

6) perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service,

7) perioder med orlov, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for beskæftigede lønmodtagere i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte,

8) perioder, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller

9) perioder med orlov til børnepasning efter den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov eller efter lov om børnepasningsorlov.

Stk. 3. Optjeningsperioden kan forlænges ud over 2 år, jf. stk. 2, nr. 4, med den del af en periode, hvor der ydes støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter lov om social service, der overstiger 2 år.

Stk. 4. Optjeningsperioden kan forlænges, hvis der under ophold i et andet EØS-land eller Schweiz forekommer forhold som nævnt i stk. 2 og 3 efter tilsvarende regler som de danske. Forlængelsen kan højst svare til de perioder, som de i stk. 2 og 3 nævnte forhold giver ret til.

Stk. 5. Optjeningsperioden kan kun forlænges med perioder, der ligger i en medlemsperiode.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer

§ 5. Opgørelse af beskæftigelseskravet foretages på baggrund af indberettede løntimer, jf. § 2, stk. 2, i henhold til lov om et indkomstregister, jf. dog stk. 3-9, § 3, stk. 5, og §§ 7-9.

Stk. 2. Arbejdstiden anses som kontrollabel, når der foreligger oplysning fra arbejdsgiveren om antallet af timer, for hvilke der ydes løn (løntimer) i beskæftigelsesforholdet, jf. stk. 1. Ved vurderingen lægges oplysningerne om løntimer i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister, til grund.

Stk. 3. Foreligger der ikke oplysninger om løntimer, jf. stk. 2, eller er beskæftigelsesforholdet af en sådan karakter, at lønnen ikke ydes for et bestemt antal timer, betragtes arbejdstiden som ukontrollabel.

Stk. 4. I tilfælde, hvor arbejdstiden er ukontrollabel, jf. stk. 3, beregnes et timetal ved at omregne indtægten fra arbejde, jf. § 7 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, med den til enhver tid gældende omregningssats. Dokumenterede nødvendige udgifter, der efter skattereglerne kan fratrækkes indtægten før beregning af skat, trækkes fra. Det beregnede timetal lægges til grund ved opgørelsen af beskæftigelsen.

Stk. 5. Beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcenteret skal indberette til arbejdsløshedskassen, og efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved beregningen af beskæftigelseskravet.

Stk. 6. Perioder, hvor beskæftigelsen er midlertidigt afbrudt på grund af perioder med orlov til børnepasning efter lov om børnepasningsorlov, kan ikke medregnes ved beregningen af beskæftigelseskravet, selvom arbejdsgiveren udbetaler løn under orloven.

Stk. 7. Der kan kun medregnes indberettede løntimer, der ligger i en medlemsperiode. Løntimer i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Det samme gør sig gældende, hvis der foreligger andre forhold, som kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. §§ 7-9, og hvor det ikke kan fastslås, på hvilke dage beskæftigelsen mv. er udført.

Stk. 8. Der kan kun medregnes løntimer, der er indberettet på tidspunktet for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes løntimer, der ligger i den indberetningsperiode, hvor ledigheden indtræder, hvis timerne har betydning for opfyldelse af beskæftigelseskravet, jf. § 3. I disse tilfælde kan der tidligst ske indplacering fra første ledighedsdag efter seneste arbejdsforhold i seneste indberetningsperiode, som det er nødvendigt at medregne for at opfylde beskæftigelseskravet.

Stk. 9. Et medlem, der arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og hvor dagpengeretten indtræder i en indberetningsperiode, kan medregne løntimer i indberetningsperioden forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i måneden. Der kan tidligst ske indplacering fra første ledighedsdag, efter at beskæftigelseskravet er opfyldt.

§ 6. Perioder, hvor der ifølge overenskomst arbejdes mindre end det for faget gældende normaltimetal, men hvor der udbetales fuld normal løn, opgøres som 37 løntimer pr. uge.

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af andre forhold

Beskæftigelse i udlandet

§ 7. Beskæftigelse i udlandet, hvor der ikke sker indberetning af løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet efter § 3, hvis medlemmet fremlægger dokumentation herfor, fx lønsedler. Beskæftigelsen skal være udført på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår i ansættelseslandet.

Stk. 2. Det er tidspunktet for beskæftigelsens udførelse, der er afgørende for, om beskæftigelsen kan indgå i opgørelsen af beskæftigelseskravet efter § 3.

Andre forhold

§ 8. Til beskæftigelseskravet kan uanset § 5, stk. 1, medregnes:

1) Beskæftigelse, der udføres af ulandsfrivillige i forbindelse med frivilligprogrammer, hvortil der ydes bistand i henhold til lov om Internationalt Udviklingssamarbejde, eller private frivilligprogrammer udført for humanitære organisationer, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3.

2) Beskæftigelse, som ikke kan anses for selvstændig virksomhed, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed og for hvilken, der ikke er indberettet oplysninger om indtægt og løntimer til indkomstregistret, jf. § 3 i lov om et indkomstregister. Det er en betingelse, at indtægten indgår i medlemmets årsopgørelse.

3) Afholdt ferie med feriegodtgørelse samt supplerende feriedage i henhold til § 8 i ferieloven, medmindre der er udbetalt dagpenge eller feriedagpenge.

4) Søgnehelligdage i et beskæftigelsesforhold, medmindre der er udbetalt dagpenge eller feriedagpenge.

5) Overenskomstmæssige fridage i et beskæftigelsesforhold, medmindre der er udbetalt dagpenge eller feriedagpenge.

6) Timer, hvor der er udbetalt sikring i henhold til lov om Lønmodtagernes Garantifond, hvis sikringen udbetales i stedet for løn, herunder løn i en opsigelsesperiode.

7) Perioder med forskning ved højere læreanstalter, hvis der er ydet midler, der svarer til overenskomstmæssig løn.

8) Perioder, hvori en afskediget tjenestemand modtager rådighedsløn.

Stk. 2. Fratrædelsesordninger på det private arbejdsmarked, der kan sidestilles med rådighedsløn for tjenestemænd, jf. stk. 1, nr. 8, kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Stk. 3. Det en betingelse for medregning af forhold omfattet af stk. 1 og 2, at medlemmet fremlægger den fornødne dokumentation.

Stk. 4. Opgørelsen, jf. stk. 1, nr. 3-5, sker efter reglerne om belægning for egen optjent ferie i bekendtgørelse om supplerende dagpenge.

Uddannelse i beskæftigelsesforhold

§ 9. Uddannelse kan i sin helhed medregnes til beskæftigelseskravet, hvis den uddannelsessøgende under hele uddannelsesforløbet er ansat af en arbejdsgiver og får udbetalt overenskomstmæssig løn.

Stk. 2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte kan den del af en uddannelse, der anses som praktik, medregnes til beskæftigelseskravet, hvis der under praktikken udbetales overenskomstmæssig løn.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor

1) uddannelsen indgår som et tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) der til uddannelsen, jf. stk. 1, er bevilliget voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller uddannelsesydelse efter arbejdsløshedsforsikringslovens kapitel 9 b,

3) praktikken, jf. stk. 2, indgår i en uddannelse, hvortil der er bevilliget voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte eller uddannelsesydelse efter arbejdsløshedsforsikringslovens kapitel 9 b, eller

4) jobcenteret har indberettet til arbejdsløshedskassen, at der ydes offentligt tilskud til lønnen, jf. § 5, stk. 5.

Kapitel 2

Dagpengeperioden

§ 10. Dagpengeperioden er den periode på sammenlagt 104 uger (ydelsesperiode) inden for 156 uger (referenceperiode), hvor et medlem kan modtage dagpenge i henhold til lovens § 55, stk. 1.

Indplacering i dagpengeperioden

§ 11. Indplacering i dagpengeperioden sker såvel for ydelses- som for referenceperioden fra det tidspunkt, hvor medlemmet

1) har ret til og får udbetalt dagpenge,

2) har ret til og får udbetalt dagpenge i henhold til artikel 64 i Forordning (EF) nr. 883/04 (PD U2),

3) har ret til og får udbetalt uddannelsesydelse efter lovens kapitel 9 b, eller

4) deltager i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Et medlem, der er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, indplaceres fra det tidspunkt, hvor medlemmet ville have været berettiget til ydelse, jf. stk. 1, hvis medlemmet ikke havde været udelukket fra ret til dagpenge.

Stk. 3. Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen og anmoder om dagpenge, kan fortsætte i den indplacering, som medlemmet havde forud for sin overgang til efterløn. Hvis medlemmet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode forud for sin overgang til efterløn, indplaceres medlemmet med virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet er overgået til efterløn.

Stk. 4. Et medlem, der opsiger eller tager orlov fra sit job, fordi pågældende følger en udsendt ægtefælle eller samlever til udlandet, kan indplaceres i dagpengeperioden med virkning fra det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet i det opsagte job er ophørt, eller hvor orloven begynder. Det er en betingelse for indplacering,

1) at ophøret i det opsagte job eller orlovens start ligger i perioden fra og med 25. juli 2009 til og med 1. august 2013,

2) at medlemmets ægtefælle eller samlever er udsendt eller udstationeret af sin arbejdsgiver,

3) at medlemmets ægtefælle eller samlever har en egentlig forflyttelsespligt, som fremgår af vedkommendes ansættelsesaftale,

4) at medlemmets ægtefælle eller samlever er omfattet af reglerne om skattepligt for udsendte og deres samlevende ægtefæller i Danmark,

5) at medlemmet over for a-kassen dokumenterer, at ønsket om indplacering skyldes ægtefællens eller samleverens udsendelse, og at betingelserne i nr. 1 - 4 er opfyldt, fx i form af en udsendelsesaftale mellem arbejdsgiver og medarbejder samt ansættelsesaftalen,

6) at medlemmet opfylder betingelserne i § 1 og i lovens § 53, stk. 1, for ret til dagpenge, og

7) at medlemmet har helbred til at klare et arbejde på fuld tid som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Stk. 5. A-kassen skal særskilt registrere medlemmer, der indplaceres i henhold til stk. 4.

Fastlæggelse af ydelsesperioder for personer, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne

§ 12. Indplacering af en person, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne i henhold til reglerne herom, sker efter § 11, stk. 1.

Stk. 2. Indplacering efter stk. 1 sker med en ledighedsanciennitet svarende til forskellen mellem den periode i EØS-landet, Schweiz eller på Færøerne, som ligger til grund for beregningen af beskæftigelseskravet, og medlemmets beskæftigelse i den pågældende periode. Hvis medlemmet fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i EØS-landet, Schweiz eller på Færøerne for, at der kun er udbetalt arbejdsløshedsydelser for en mindre del af den periode, hvor beskæftigelseskravet er optjent, lægges denne dokumentation til grund ved indplaceringen.

Stk. 3. Reglen i stk. 2 finder anvendelse på personer, der medregner forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, og som ikke er indplaceret i en dagpengeperiode.

Forbrug af ydelsesperioderne

§ 13. Ved opgørelse af ydelsesperioden, jf. § 10, indgår

1) perioder, hvor der er udbetalt dagpenge, herunder dagpenge i henhold til artikel 64 i Forordning (EF) nr. 883/04 (PD U2),

2) perioder, hvor der er udbetalt feriedagpenge, medmindre medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie med feriedagpenge ikke var indplaceret i en dagpengeperiode, og medlemmet efterfølgende har optjent beskæftigelseskravet, jf. § 3,

3) perioder, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre medlemmet deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er syg eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven,

4) perioder, hvor medlemmet har modtaget aktiveringsydelse under deltagelse i tilbud efter kapitel l0-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) perioder, hvor medlemmet får udbetalt uddannelsesydelse efter lovens kapitel 9 b,

6) perioder, hvor medlemmet har fået voksenuddannelsesstøtte efter reglerne for ledige i henhold til den før 1. august 2009 gældende lov om statens voksenuddannelsesstøtte,

7) perioder, hvor medlemmet har fået godtgørelse for tab af arbejdsmulighed efter reglerne for ledige i henhold til den før 1. august 2009 gældende lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,

8) perioder, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, herunder deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, med den del af perioden, der er på 6 uger eller derunder, jf. dog stk. 3,

9) perioder, hvor medlemmet helt eller delvist er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne,

10) perioder, hvor medlemmet har modtaget efterløn,

11) perioder, hvor medlemmet har deltaget i tilbud efter kapitel 3, kapitel 5-10 eller kapitel 11 a i den før 1. juli 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, medmindre medlemmet var syg eller på barsel, og der blev udbetalt fuld løn under sygdommen eller barselorloven, jf. dog nr. 12,

12) perioder, hvor unge har deltaget i tilbud om uddannelse efter kapitel 11 a i den før 1. juli 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvis arbejdsløshedskassen har udbetalt ydelse under uddannelsen,

13) perioder, hvor medlemmet har deltaget i uddannelsesforløb oprettet ved aftale mellem Arbejdsmarkedsrådet og uddannelsesinstitutionen, efter den før 1. januar 2003 gældende § 29 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

14) perioder, hvor et ledigt og dagpengeberettiget medlem har fået godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed eller elevstøtte efter den før 1. januar 2001 gældende lov om arbejdsmarkedsuddannelser,

15) perioder med orlov til sabbat efter tidligere gældende lov om orlov,

16) perioder, hvor et medlem har haft orlov til uddannelse efter reglerne for ledige i henhold til den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov,

17) perioder, hvor medlemmet har deltaget i tilbud efter det før 1. januar 1998 gældende kapitel 8 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller i tilbud efter det før 1. januar 2000 gældende kapitel 9 a i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

18) perioder, hvor medlemmet har modtaget aktivitetsydelse efter den før 1. januar 1998 gældende § 97 g i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

19) perioder, hvor der er udbetalt ydelser i henhold til lovens før 1. januar 1996 gældende § 55, stk. 6, eller i henhold til lovens før 1. april 1995 gældende § 55, stk. 3.

Stk. 2. Uger med ydelser efter stk. 1, som er udbetalt med urette, men som ikke skal tilbagebetales af medlemmet, indgår i de i § 10 nævnte ydelsesperioder.

Stk. 3. Følgende forbruger ikke af ydelsesperioderne:

1) Perioder med sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som ikke er under ledighed.

2) Perioder, hvor et medlem under ledighed modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

3) Perioder med sygedagpenge efter afsnit IV i den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

4) Sygdomsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 1998.

§ 14. Ved opgørelse af ydelsesperioden, jf. § 10, indgår uger, for hvilke medlemmet for hele eller en del af ugen har modtaget ydelser fra arbejdsløshedskassen eller sygedagpenge, har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har afviklet karantæne mm., jf. § 13.

Stk. 2. For medlemmer ansat i servicejob, jf. den før 1. april 2002 gældende lov om servicejob, opgøres perioder med nedsatte dagpenge forud for den 1. januar 2001 dog i timer, der omregnes til uger.

Forlængelse af referenceperioden

§ 15. Referenceperioden, jf. § 10, forlænges, hvis der i perioden forekommer følgende forhold, og der ikke udbetales løn:

1) Sammenhængende perioder ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge efter den før 3. juli 2006 gældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, herunder deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge. For perioder før 1. januar 2006 dog kun hvis der er perioder under ledighed.

2) Sygdomsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 1998.

3) Perioder med fravær på grund af barsel eller adoption efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

4) Perioder med dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

5) Perioder med sygedagpenge efter afsnit IV i den før 3. juli 2006 gældende lov om sygdom eller fødsel.

6) Perioder med støtte til pasning af handicappet barn efter lov om social service.

7) Perioder med støtte til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, efter lov om social service.

Stk. 2. Referenceperioden forlænges endvidere, hvis der forekommer følgende forhold:

1) Perioder med orlov til uddannelse efter reglerne for beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende i henhold til den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov.

2) Perioder, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for beskæftigede lønmodtagere i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

3) Perioder, hvor der modtages voksenuddannelsesstøtte til heltidsuddannelse efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

4) Perioder med orlov til børnepasning efter den før 1. januar 2001 gældende lov om orlov eller efter lov om børnepasningsorlov.

5) Perioder, hvor et medlem under deltagelse i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er syg eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven.

6) Perioder, hvor et medlem under deltagelse i tilbud efter kapitel 5 eller 7 i den før 1. juli 2003 gældende lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik er syg eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven.

7) Perioder, hvor et medlem efter eget valg deltager i studie- eller kompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår, og som ligger forud for, at medlemmet fylder 25 år, jf. dog stk. 4.

8) Perioder, hvor et medlem på baggrund af et udannelsespålæg deltager i studie- eller kompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår, og som ligger forud for, at medlemmet fylder 30 år, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Referenceperioden forlænges også med perioder som nævnt i stk. 1 og 2 efter tilsvarende regler som de danske i et andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 4. Det er en betingelse for at forlænge referenceperioden i henhold til stk. 2, nr. 7 og 8, at medlemmet har været studieaktiv under uddannelsen. Perioder af uddannelsen, hvor medlemmet har modtaget dagpenge, uddannelsesydelse eller andre forsørgelsesydelser fra a-kassen, eller som er givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan ikke forlænge referenceperioden.

Stk. 5. Forlængelse af referenceperioden sker med hele uger.

Stk. 6. Afgørelse af, om der skal ske forlængelse af referenceperioden, sker løbende eller senest forud for det forventede udløb af en tidligere opgjort referenceperiode.

Kapitel 3

Medlemmer, der er 55-59 år

§ 16. Et medlem, som senest den 31. december 2006 er fyldt 54 år, og som ved udløbet af dagpengeperioden er fyldt 55 år, kan bevare retten til dagpenge til det fyldte 60. år, hvis medlemmet ved fortsat medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for at gå på efterløn ved det fyldte 60. år, jf. § 6, stk. 1, i lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 20111) og finder anvendelse på opgørelse af indberetningsperioder fra 1. januar 2008.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der i perioden, jf. stk. 1, ikke foreligger tilstrækkelig beskæftigelse, og pågældende kan medregne beskæftigelse fra før 1. januar 2008, som følge af forlængelse af optjeningsperioden, jf. § 4, opgøres denne beskæftigelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Ved opgørelsen af beskæftigelse efter stk. 2, kan beskæftigelse kun medregnes én gang efter henholdsvis opgørelse på grundlag af indberetning til indkomstregistret eller opgørelse efter hidtil gældende regler.

Stk. 4. Ved afgørelsen af, om arbejdstiden i perioden før bekendtgørelsens ikrafttrædelse er ukontrollabel, finder de før 1. maj 2011 gældende regler i § 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 19. juni 2008 om supplerende dagpenge, anvendelse.

Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2006 om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode ophæves. Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1408/71 forbliver i kraft, og anvendelsen af denne forordning bevares i forhold til det enkelte EØS-land og Schweiz, så længe det enkelte EØS-land eller Schweiz ikke har tilsluttet sig forordning (EF) nr. 883/04.

§ 18. Medlemmer, som er fyldt 60 år inden den 1. januar 2007, som er indplaceret inden den 1. januar 2007, jf. § 7, eller § 12 i de før 1. januar 2007 gældende regler, og som ikke har mistet retten til dagpenge senest den 31. december 2006, er fra den 1. januar 2007 omfattet af dagpengeperioden, jf. § 10.

Stk. 2. Medlemmer, der er omfattet af stk. 1, anses pr. 1. januar 2007 for at have haft et forbrug af dagpengeperioden, jf. § 10, der svarer til det forbrug, som medlemmet havde forud for den 1. januar 2007 efter de dagældende regler.

Stk. 3. For medlemmer, der er omfattet af stk. 1, anses referenceperioden, jf. § 10, for at løbe fra tidspunktet fra den seneste indplacering forud for den 1. januar 2007. Referenceperioden kan forlænges efter reglerne i § 11, herunder med perioder, der ligger forud for den 1. januar 2007.

Stk. 4. Nærværende § 18 bortfalder med udgangen af 2011.

§ 19. § 4, stk. 3, finder anvendelse på medlemmer, der den 1. august 2007 eller senere får støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn efter § 42 i lov om social service.

§ 20. For personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode før den 1. juli 2010, og hvis resterende ydelsesperiode bliver begrænset, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., til sammenlagt højst 104 uger efter 1. juli 2010, medregnes perioden fra den 28. juni 2010 til og med den 4. juli 2010 ikke i opgørelsen af forbruget af ydelsesperioden efter lovens ikrafttræden den 1. juli 2010. Det samme gælder for personer, der er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. eller den 2. juli 2010.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 27. april 2011

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro

Officielle noter

1) Der udarbejdes en vejleding til bekendtgørelsen.