Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. februar 2011)

Beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år)

(Lovforslag nr. L 130)

Lovforslaget er en del af udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget indeholder den udmøntning af aftalen, som kræver ændring af lov om aktiv socialpolitik.

Det drejer sig om ændret revalideringsydelse for personer under 30 år. Det foreslås, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp.

Der foreslås to undtagelser:

Den første omfatter unge under 30 år, som forsørger eget barn i hjemmet.

For disse unge forsørgere bør der tages hensyn til, at revalidering er en foranstaltning, der typisk har en vis varighed. Disse unge forsørgere skal efter forslaget uændret have den højeste sats for revalideringsydelse, som er 16.597 kr.

Den anden undtagelse omfatter unge, der i en periode før overgangen til revalidering har haft et sådan indtægtsniveau, at det er rimeligt, at de under revalidering kan modtage den højeste revalideringssats. Det drejer sig om unge, der i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, har haft indtægter, der gennemsnitligt overstiger 16.597 kr. pr. måned.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er mindre udgifter på -24 mio. kr. i 2011, -56 mio. kr. i 2012, -88 mio. kr. i 2013 og -96 mio. kr. i 2014.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. april 2011.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.