Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. februar 2011)

Justitsministeren (Lars Barfoed)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. (Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

(Lovforslag nr. L 138)

Lovforslaget har primært til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, i dansk ret. Lovforslaget indeholder endvidere ændringer af dyreforsøgsloven som følge af beretningen afgivet af Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 15. april 2009 over forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til dyreforsøg (B 30). Herudover indeholder lovforslaget konsekvensændringer af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.

Med lovforslaget sættes der øget fokus på det såkaldte ”3R-princip”, der har til formål at fremme alternativer til dyreforsøg. Det foreslås endvidere, at dyreforsøgslovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte forsøg med blæksprutter og i et vist omfang forsøg med fostre af pattedyr. Endvidere indebærer forslaget, at juridiske personer vil kunne opnå tilladelse til dyreforsøg.

Det foreslås præciseret, at både forsøgets og produktets nytteværdi skal indgå, når forsøgets formål afvejes over for hensynet til beskyttelse af dyrene mod smerte m.v., ligesom det præciseres, at en ansøger skal godtgøre, at den viden, som kan opnås ved udførelse af forsøg, ikke helt eller delvis kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg, og at der ikke er tale om allerede kendt viden. Herudover foreslås der indført en forpligtelse til at klassificere forsøg i forhold til den grad af smerte, lidelse, angst eller varigt men, som det enkelte dyr må udsættes for under forsøget.

Der stilles endvidere krav om, at dyr som udgangspunkt både skal bedøves og smertebehandles, når de indgår i forsøg, og om, at der ikke må anvendes lægemidler, som forhindrer eller begrænser dyrs mulighed for at give udtryk for smerte, hvis dyrene ikke samtidig modtager passende bedøvelse eller smertelindring.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.