Den fulde tekst
L 143
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige
forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Opfølgning på evaluering af universitetsloven, internationale uddannelsessamarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelse i udlandet m.v.).
Af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen ()).
Fremsat skr 10/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/2 11 Tillæg A
1.beh 22/2 11 FF
Betænkning 5/5 11 Tillæg B
2.beh 17/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 17/5 11 Tillæg H
3.beh 19/5 11 FF
Lovf som vedt 19/5 11 Tillæg C
Lov nr 634 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Malou Aamund (V), Christine Antorini (S), Jesper Langballe (DF), Jonas Dahl (SF), Daniel Rugholm (KF), Marianne Jelved (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
På baggrund af en evaluering af universitetsloven fra 2003 udarbejdedes et lovudkast, der blev sendt i en tredelt høring. Loven fremmer internationaliseringen, herunder samarbejde med udenlandske universiteter, og giver det enkelte universitet lidt større frihed til at indrette sin ledelsesstruktur og dermed større muligheder for selv at styre og foretage strategiske valg. Der er dog fortsat en enstrenget ledelsesstruktur. Et ændringsforslag sikrede, at universiteterne ikke kunne pålægges pligtige mål eller konkrete mål, men at ministeren kan "fastsætte mål" i udviklingskontrakterne. Loven muliggør også en fusion mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus.
Afstemning:
Vedtaget
86 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, LA)
24 stemmer imod forslaget (SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget