Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31982L0475
 
32002L0032
 
32008L0038
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001R0999
 
32002R0178
 
32003R1829
 
32003R1830
 
32003R1831
 
32003R2160
 
32004R0882
 
32005R0183
 
32005R0396
 
32009R0669
 
32009R0767
 
32009R1069
 
32009R1135
 
32009R1151
 
32010R0258
 
32011R0142
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav

Kapitel 2   Fodermidler og foderblandinger

Kapitel 3   Fodertilsætningsstoffer og forblandinger

Kapitel 4   Uønskede stoffer og pesticidrester

Kapitel 5   Eksport og import

Kapitel 6   Pakning og mærkning

Kapitel 7   Foderstofvirksomheders registrering og godkendelse

Kapitel 8   Indberetning til Vetstat

Kapitel 9   Kontrol

Kapitel 10   Offentliggørelse

Kapitel 11   Straffebestemmelser

Kapitel 12   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 3, tabellen

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 5, tabellen

Bilag 6, tabel 1

Bilag 6, tabel 2

Bilag 6, tabel 3

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder1)

I medfør af § 1, § 2 og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og overordnede krav

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter foderstofvirksomheders aktiviteter, herunder fremstilling, transport, oplagring, markedsføring, import, eksport og anvendelse af foder.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse anvendes definitionerne i Den Europæiske Unions forordninger om foder. En fortegnelse over forordninger nævnt i denne bekendtgørelse fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

Stk. 3. Udover definitionerne nævnt i stk. 2, anvendes følgende definitioner i bekendtgørelsen:

1) Import: Indførsel fra tredjelande

2) Eksport: Udførsel til tredjelande

3) Uønsket stof: Ethvert stof eller produkt, bortset fra patogener, der forekommer i og/eller på produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt

4) Plantebeskyttelsesmidler: Aktivstoffer og præparater, som indeholder et eller flere aktive stoffer i den form, i hvilken de leveres til brugeren, og som er bestemt til at:

a) beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge angreb fra sådanne skadegørere,

b) påvirke planters livsprocesser på anden måde end som næringsstof,

c) konservere planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer,

d) ødelægge uønskede planter eller plantedele,

e) bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

§ 2. Foder skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat efter foderstoflovgivningen, herunder Den Europæiske Unions forordninger om foder, jf. bilag 2. Foder skal være sundt og uforfalsket og af sædvanlig handelskvalitet.

Stk. 2. Foder må ikke ved markedsføring og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende.

Stk. 3. Fodervirksomheder skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat i foderstoflovgivningen. Fodervirksomheder skal herunder opfylde kravene om registrering, godkendelse og udarbejdelse af kvalitetsstyringssystemer som fastsat i Fødevareforordningen, Biproduktforordningen og i Foderhygiejneforordningen, jf. henholdsvis bilag 2, nr. 2 og 3, og bilag 2, nr. 9, i denne bekendtgørelse.

§ 3. Den, der besidder eller ejer et parti foder, som udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, eller som ikke overholder bestemmelserne om uønskede stoffer, jf. § 6, skal straks underrette Plantedirektoratet herom, uanset om partier er tilintetgjort eller agtes tilintetgjort.

Stk. 2. Underretning skal ligeledes finde sted i det tilfælde, hvor ejer eller besidder antager eller har grund til at antage, at et foder vil kunne udgøre den i stk. 1 nævnte risiko, eller at et foder ikke overholder bestemmelserne om uønskede stoffer, jf. Fødevareforordningens artikel 20.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde oplysninger, som kan identificere foderpartiet og alle tilgængelige oplysninger til at spore partiet og skal beskrive den risiko, det eller de pågældende partier udgør eller må antages at udgøre. Underretningen skal desuden omfatte en beskrivelse af hvilke tiltag, der er iværksat for at modvirke risici for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

Kapitel 2

Fodermidler og foderblandinger

§ 4. Fodermidler og foderblandinger, herunder foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder), må kun fremstilles, markedsføres og anvendes efter bestemmelserne i bilag 3, fodermiddelfortegnelsen og markedsføringsforordningen.

Stk. 2. Fodermidler omfattet af TSE-forordningens artikel 7 og bilag IV må kun anvendes som anført i forordningen.

Stk. 3. Den, der er ansvarlig for at markedsføre foder til særlige ernæringsformål, skal kunne forelægge data og oplysninger, der godtgør, at foderet er i overensstemmelse med bilag 3. Hvis oplysningerne foreligger i en let tilgængelig publikation, er en henvisning til publikationen tilstrækkelig.

Kapitel 3

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger

§ 5. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger må kun markedsføres og anvendes efter bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen.

Stk. 2. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer, skal fremstilles, markedsføres og anvendes efter artikel 10 i Fodertilsætningsstofforordningen, og skal opfylde bestemmelserne såvel i bilag 4 i denne bekendtgørelse som i godkendelsen.

Stk. 3. Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, det vil sige ”aminosyrer, deres salte og analoger” og ”urinstof og derivater heraf”, skal fremstilles, markedsføres og anvendes efter artikel 10 i Fodertilsætningsstofforordningen og opfylde bestemmelserne i bilag 5 og bilag 5, tabellen, i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Uønskede stoffer og pesticidrester

§ 6. Foder, som indeholder uønskede stoffer i større mængder end de i bilag 6, tabel 1 og 2 nævnte størsteindhold, må ikke markedsføres eller anvendes til fodring. Er der i bilag 6, tabel 1 og 2, ikke fastsat noget tilladt størsteindhold af uønskede stoffer i tilskudsfoder, gælder det tilladte maksimumindhold af uønskede stoffer, som gælder for fuldfoder, under hensyn til den mængde, der foreskrives for anvendelsen af tilskudsfoderet.

Stk. 2. Produkter bestemt til fodring, som indeholder uønskede stoffer i større mængder end de i bilag 6, tabel 1 og 2 nævnte størsteindhold, må ikke blandes med det samme produkt eller et andet foderstof med henblik på fortynding.

§ 7. For pesticidrester i foder finder Forordningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester anvendelse.

Stk. 2. For stofferne aldrin, dieldrin, camphechlor, chlordan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorcyclohexan og hexachlorbenzen gælder maksimalgrænseværdierne i bilag 6, tabel 1.

Salmonella

§ 8. Foderstofvirksomheder, der er registreret efter § 14, har pligt til effektivt at forebygge og bekæmpe salmonellabakterier i foder, jf. kravene i foderhygiejneforordningen.

Stk. 2. Foder til avlsflokke incl. opdræt hertil, til konsumægslæggende flokke incl. opdræt hertil og til slagtekyllinger (af arten Gallus gallus) samt til kalkuner, skal varmebehandles, så foderet har opnået en temperatur på 81º C i procesforløbet. Dog er hele kerner af korn og hele kerner af frø undtaget fra kravet om varmebehandling, hvis det beskyttes mod krydskontamination under opbevaring, håndtering og transport.

Stk. 3. Hvis der i foderet påvises salmonellabakterier, som må antages at kunne udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, har virksomheden pligt til effektivt at behandle foderet for at minimere risikoen, anvende foderet til et andet formål end fodring eller tilintetgøre foderet.

Stk. 4. Hvis der påvises salmonellabakterier i produktion, lager eller transportudstyr, har virksomheden pligt til at bekæmpe disse.

Kapitel 5

Eksport og import

§ 9. Ved markedsføring af foder i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, gælder bestemmelserne i artikel 12 i Fødevareforordningen.

§ 10. Import af foder, der er omfattet af bilag I i forordning nr. 669/2009, eller hvortil der er i medfør af Den Europæiske Unions forordninger er knyttet særlige betingelser, jf. bilag 2, nr. 14-16, skal anmeldes til Plantedirektoratet mindst 24 timer før ankomst, jf. artikel 17, stk. 1, i kontrolforordningen.

Stk. 2. Import af produkter, som nævnt i stk. 1, skal ske over et godkendt kontrolsted.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af kontrolsted skal sendes til Plantedirektoratet og skal opfylde kravene i forordning 669/2009 artikel 4. Herudover er det en betingelse for godkendelsen, at:

1) virksomheden er godkendt til ”midlertidig oplæggelse” hos SKAT, og

2) at oplagslokalet eller oplagsområdet ikke samtidig anvendes til anden opbevaring af foder.

Kapitel 6

Pakning og mærkning

§ 11. Ved markedsføring skal foder være pakket og mærket efter bestemmelserne i markedsføringsforordningen.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder må ikke i forbindelse med markedsføringen af foder omtale, at foderet eller virksomheden er under Plantedirektoratets kontrol.

§ 12. Ved markedsføring af fodermidler og foderblandinger med indhold af fodertilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF om visse produkter, der anvendes i foderstoffer, det vil sige ”aminosyrer, deres salte og analoger” og ”urinstof og derivater heraf”, skal disse, udover hvad der følger af markedsføringsforordningen, tillige være mærket efter bestemmelserne i bilag 5 og bilag 5, tabellen, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved mærkning af fodermidler i foderblandinger til ikke-fødevareproducerede dyr undtagen pelsdyr kan de i bilag 7 anførte kategoribetegnelser anvendes.

Stk. 3. Indhold af foderlægemidler skal deklareres efter bestemmelserne i bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr eller bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk.

§ 13. Der er supplerende bestemmelser om mærkning efter bestemmelserne i TSE-forordningen, Biproduktforordningen, Forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer, Forordningen om GMO-sporbarhed og -mærkning og Fodertilsætningsstofforordningen.

Kapitel 7

Foderstofvirksomheders registrering og godkendelse

§ 14. Enhver foderstofvirksomhed skal være registreret eller godkendt af Plantedirektoratet, jf. henholdsvis artikel 9 og 10 i Foderhygiejneforordningen.

Stk. 2. Ved ændringer i foderstofvirksomhedens aktiviteter skal dette meddeles Plantedirektoratet med henblik på ændring af registreringen eller godkendelsen, jf. artikel 16 i Foderhygiejneforordningen.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder der beskæftiger sig med visse af de aktiviteter, der er nævnt i TSE-forordningen, jf. artikel 7 og bilag IV, skal registreres eller godkendes hertil af Plantedirektoratet.

Stk. 4. Foderstofvirksomheder, der beskæftiger sig med visse aktiviteter, der er omfattet af artikel 24 og 44 i biproduktforordningen, skal godkendes hertil af Plantedirektoratet.

Stk. 5. Foderstofvirksomhedens enkelte enheder identificeres ved CVR-registerets P-nr., hvis et sådant findes for enheden. Hvis P-nr. ikke findes, tildeler Plantedirektoratet den pågældende enhed en PD-ident.

§ 15. Landbrug, der kun beskæftiger sig med primærproduktion af fodermidler, og som leverer disse til andre landbrug til brug på disse, skal være registreret og overholde bestemmelserne i Foderhygiejneforordningen, hvis:

1) producenten leverer mere end 5 tons fodermidler i alt pr. kalenderår, eller

2) hvis en modtager af fodermidler ligger mere end 20 km fra producenten.

Stk. 2. Foderhygiejneforordningen gælder ikke for landbrug, der fodrer dyr, og som udelukkende sælger ved stalddøren, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra b).

Stk. 3. Uanset stk. 2 skal landbrug, som fodrer dyr, registreres og overholde Foderhygiejneforordningens krav, jf. forordningens artikel 2, stk. 3, hvis de

1) sælger uåbnede slagtekroppe af fjerkræ og kanin til den endelige forbruger ved stalddøren, eller

2) sælger jagtvildt, der er blevet fodret, rå mælk eller æg til den endelige forbruger ved stalddøren eller leverer disse produkter til detailhandel lokalt.

§ 16. Ansøgning om registrering eller godkendelse efter § 14 indsendes til Plantedirektoratet. Der benyttes et ansøgningsskema, som kan fås hos Plantedirektoratet, eventuelt på www.pdir.fvm.dk.

Stk. 2. Landbrug, der indsender ansøgning efter Enkeltbetalingsordningen, skal ikke indsende særskilt registreringsskema til Plantedirektoratet.

Stk. 3. Et landbrug, der har indberettet oplysninger til CHR (Centralt HusdyrbrugsRegister), eller som har indberettet oplysninger i GHI (Gødnings og HusdyrIndberetning) om, at landbruget anvender fodertilsætningsstoffer i ren form eller i form af forblandinger, skal ikke indsende særskilt registreringsskema til Plantedirektoratet.

§ 17. Plantedirektoratet kan tilbagekalde en foderstofvirksomheds registrering eller godkendelse efter § 14 for aktiviteter, som registreringen eller godkendelsen vedrører, hvis det konstateres, at foderstofvirksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at være registreret eller godkendt til de pågældende aktiviteter.

Kapitel 8

Indberetning til Vetstat

§ 18. Husdyrbrugere skal ved køb af forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika oplyse sælgeren om CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor de pågældende foderstoffer skal anvendes. Disse husdyrbrugere er slutbrugere af de nævnte fodertilsætningsstoffer.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, som til slutbrugere leverer forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika, skal for hvert af fodertilsætningsstofferne indberette de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, til Vetstat. Indberetning skal ske senest den 10. i hver måned. Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds leverancer til slutbrugerne, jf. stk. 1. Leverancerne skal indberettes på de oplyste CHR-numre. Leverancer uden CHR-nummer skal indberettes på det fiktive CHR-nummer 999999. Indberetningen skal i dette tilfælde ske samlet for samme fodertilsætningsstof i samme koncentration.

Stk. 3. Ved indberetninger efter stk. 2 skal indberetteren benytte eget CVR-nummer som indberetter-ident.

Stk. 4. For slutbrugere, der direkte fra andre EU-lande eller tredjelande indfører forblandinger eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika, gælder følgende:

1) For hvert af fodertilsætningsstofferne skal indberettes de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, til Vetstat.

2) Indberetningen skal ske senest den 10. i hver måned.

3) Indberetningen skal indeholde oplysninger om den forudgående måneds indkøb af forblandinger eller foderblandinger med indhold af coccidiostatika.

4) Leverancerne skal indberettes på CHR-nummeret på det husdyrbrug, hvor foderstofferne anvendes.

5) Som indberetter-ident skal slutbrugerne benytte eget CVR-nummer.

Stk. 5. Foderstofvirksomheder, som producerer forblandinger med indhold af coccidiostatika, og slutbrugere skal, jf. stk. 2 og 4, indberette følgende oplysninger om forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika:

1) fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer,

2) mængde foderstof angivet som kg forblanding eller foderblanding,

3) indhold af aktivt stof angivet i mg/kg,

4) udleveringsdato og

5) dyreart, som foderstoffet er beregnet til.

Kapitel 9

Kontrol

§ 19. Plantedirektoratet fører kontrol med, at foderstofvirksomhederne overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen, herunder Den Europæiske Unions forordninger om foder.

Stk. 2. Plantedirektoratet udtager prøver til kontrol med, at foderstofvirksomheder, herunder landbrug, overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. Foder, der fremstilles med henblik på markedsføring i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Unions, er omfattet af kontrollen.

Stk. 3. Efter § 2, stk. 4, i lov om foderstoffer kan Plantedirektoratet meddele de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af foderlovgivningen, herunder Den Europæiske Unions forordninger med virkning for foderog foderstofvirksomheder, jf. listen over disse forordninger i bilag 2. Plantedirektoratet kan herunder forbyde anvendelsen af et parti eller en sending foder, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger. Plantedirektoratet kan endvidere bestemme, at foder, der ikke overholder fastsatte forskrifter, skal bringes i overensstemmelse med disse, at de skal anvendes til andet formål end fodring, at de skal tilintetgøres, at foderet skal kaldes tilbage fra senere omsætningsled, at fremstilling m.v. eller salg af foder midlertidigt skal indstilles, eller foder, der er indført i landet, skal tilbagesendes.

Stk.4. Udgifterne til opfyldelse af påbud og forbud meddelt efter stk. 3 påhviler den, som foranstaltningerne er rettet imod.

Kapitel 10

Offentliggørelse

§ 20. Plantedirektoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 21. Overtrædelse af følgende bestemmelser straffes med bøde:

1) §§ 2-6, §§ 8-15 og § 18,

2) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, med senere ændringer,

3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed,

4) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter),

5) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer,

6) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF,

7) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer,

8) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser,

9) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne,

10) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF,

11) bestemmelserne i Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsførings og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF,

12) bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF,

13) bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF,

14) bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF, eller

15) bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv.

Stk. 2. Undladelse af at efterkomme påbud eller forbud meddelt efter § 19, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1023 af 27. august 2010 om foder og foderstofvirksomheder ophæves.

Stk. 3. Foder til selskabsdyr, mærket efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, kan markedsføres indtil 31. august 2011, og kan derefter forblive på markedet, indtil lagrene er tømte.

Plantedirektoratet, den 1. marts 2011

Ole P. Kristensen

/ Camilla Riesbeck


Bilag 1

Fortegnelse over bilag

Bilag 2:
 
Fortegnelse over forordninger
Bilag 3:
 
Foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder).
 
Tabel 1:
Liste over anvendelsesområder
Bilag 4:
 
Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer
Bilag 5:
 
Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf
 
Tabel 1:
Anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf
Bilag 6:
 
Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer
 
Tabel 1:
Tilladte maksimumindhold af uønskede stoffer
 
Tabel 2:
Indgrebstærskler for dioxiner og dioxinlignende PCB'er
 
Tabel 3:
Oversigt over WHO’s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF
Bilag 7:
 
Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til selskabsdyr


Bilag 2

Fortegnelse over forordninger nævnt i bekendtgørelsen

(§ 1, stk. 2)

 
I denne bekendtgørelse forstås ved:
   
 
1.
TSE-forordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT 2001, L 147, s. 1), med senere ændringer.
 
2.
Fødevareforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EUT 2002, L 31, s. 1), med senere ændringer.
 
3.
Biproduktforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordning om animalske biprodukter) (EUT 2009, L 300, s. 1)
 
4.
Forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT 2003, L 268, s. 1), med senere ændringer.
 
5.
Forordningen om GMO-sporbarhed og -mærkning:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT 2003, L 268, s. 24).
 
6.
Fodertilsætningsstofforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT 2003, L 268, s. 29), med senere ændringer.
 
7.
Zoonoseforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT 2003, L 325, s. 1), med senere ændringer.
 
8.
Kontrolforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT 2004, L 191, s. 1), med senere ændringer.
 
9.
Foderhygiejneforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT 2005, L 35, s. 1).
 
10.
Forordningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF.
 
11.
Markedsføringsforordningen:
Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsførings og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF
 
12.
Forordningen nr. 669/2009:
Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.
 
13.
Fodermiddelfortegnelsen:
Kommissionens forordning (EU) nr. 242/2010 af 19. marts 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over fodermidler.
 
14.
Forordningen om særlige betingelser for import af visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina:
Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF
 
15.
Forordningen om særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse eller afsendt fra Ukraine:
Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF.
 
16.
Forordningen om særlige betingelser for import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien
Kommissionens forordning (EU) Nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF.
 
17.
Forordning nr. 142/2011:
Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv.


Bilag 3

Foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder)

(Til kapitel 2)
 
1.
Foder til særlige ernæringsformål må kun markedsføres, hvis ernæringsformålet fremgår af nedenstående tabel, og det opfylder de øvrige bestemmelser i tabellen.
2.
Hvis en gruppe fodertilsætningsstoffer er angivet i tabellen, kolonne 2 eller 4, skal de være godkendt og have de væsentlige ernæringsegenskaber, der er angivet.
3.
Hvis et foderstof skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal det være i overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i tabellen.
4.
Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i tabellen, kolonne 2, angivet ved ”og/eller”, for samme ernæringsformål, kan producenten, for at opfylde de særlige ernæringsformål, der er angivet i tabellen, kolonne 1, enten vælge
 
-
at anvende den ene eller den anden gruppe væsentlige ernæringsegenskaber
 
-
eller begge grupper
 
For hver valgmulighed er der i tabellen, kolonne 4, fastsat de tilhørende mærkningsoplysninger.
5.
Skal oprindelsen af ingredienserne eller de analytiske bestanddele efter tabellen, kolonne 4, angives, skal der gives præcise oplysninger, der gør det muligt at vurdere, om ingredienser og bestanddele er i overensstemmelse med de tilsigtede væsentlige ernæringsegenskaber.
6.
Angivelserne efter tabellen, kolonne 4, vedrørende analytiske bestenddele og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.
7.
Hvis der i tabellen, kolonne 4, kræves angivelse af et stof, der også er godkendt som fodertilsætningsstof, og angivelsen er fulgt af ordene »i alt«, skal indholdet angives med henvisning til:
 
-
den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller,
 
-
den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som fodertilsætningsstof.
8.
Når angivelserne i tabellen, kolonne 4, er tilføjet ”hvis tilsat”, skal oplysningerne fremgå af mærkningen, hvis:
 
-
fodermidlet eller fodertilsætningsstoffet er blevet tilsat, eller
 
-
indholdet er forøget, for at foderet kan opfylde det særlige ernæringsformål.
9.
Den anbefalede brugsperiode, der er anført i tabellen, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt.
Der kan anføres mere præcise brugsperioder inden for disse fastsatte grænser.
10.
Ved tilskudsfoder med særlige ernæringsformål skal doseringen af den daglige ration angives i brugsanvisningen på etiketten.


Bilag 3, tabellen

Liste over anvendelsesområder

Særligt ernæringsformål

Væsentlige ernærings-egenskaber

Dyreart eller

–kategori

Mærknings-

oplysninger

Anbefalet

brugsperiode

Andre bestemmelser

1

2

3

4

5

6

Støtte af nyre-
Lavt fosforindhold og
Hunde og katte
-
Proteinkilde(r)
Indledningsvis i
På emballagen,
funktionen ved
begrænset indhold af
 
-
Calcium
indtil 6 måneder
beholderen eller
kronisk nyre
protein, der skal være
 
-
Fosfor
 
etiketten anføres:
insufficiens.
af høj kvalitet, eller
 
-
Kalium
 
”Det anbefales at
     
-
Natrium
 
tale med dyrlægen
     
-
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
 
inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden”.
Producenten kan eventuelt også anbefale anvendelse heraf i tilfælde af midlertidig nyreinsuffiens
       
Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens er den anbefalede brugsperiode 2-4 uger.
I brugsanvisningen anføres: ”Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand”.
 
Reduceret fosforab-
Voksne katte
-
Proteinkilde(r)
Indledningsvis i
På emballagen,
 
sorption ved tilsætning
 
-
Calcium
indtil 6 måneder
beholderen eller
 
af lanthancarbonatocta
 
-
Forfor
 
etiketten anføres:
 
hydrat
 
-
Kalium
 
”Det anbefales at
     
-
Natrium
 
tale med dyrlægen
     
-
Lanthancarbo-natoctahydrat
 
inden brug eller inden forlængelse af
     
-
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
 
brugsperioden”.
         
Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens er den anbefalede brugsperiode 2-4 uger.
I brugsanvisningen anføres: ”Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand”.
Opløsning af
Urinforsurende
Hunde
-
Proteinkilde(r)
5 til 12 uger
På emballagen,
struvitsten
egenskaber, lavt
 
-
Calcium
 
beholderen eller
 
magnesiumindhold og
 
-
Fosfor
 
etiketten anføres:
 
begrænset indhold af
 
-
Natrium
 
»Det anbefales at
 
protein, der skal være
 
-
Magnesium
 
indhente en
 
af høj kvalitet
 
-
Kalium
 
udtalelse fra en
     
-
Klorider
 
dyrlæge inden
     
-
Svovl
 
brug«.
     
-
Urinforsurende stoffer
 
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Opløsning af
Urinforsurende
Katte
-
Calcium
5 til 12 uger
På emballagen,
struvitsten
egenskaber og lavt
 
-
Fosfor
 
beholderen eller
 
magnesiumindhold
 
-
Natrium
 
etiketten anføres:
Der kan tilføjes:
   
-
Magnesium
 
»Det anbefales at
»Feline lower
   
-
Kalium
 
indhente en
urinary tract
   
-
Klorider
 
udtalelse fra en
disease« eller
   
-
Svovl-
 
dyrlæge inden
»Acute Feline
   
-
Taurin i alt
 
brug«.
Urological Syndrome – F.U.S.«.
   
-
Urinforsurende stoffer
 
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Mindskelse af
Urinforsurende
Hunde og katte
-
Calcium
I indtil 6 måneder
På emballagen,
risikoen for ny
egenskaber og moderat
 
-
Fosfor
 
beholderen eller
struvitstendannelse
magnesiumindhold
 
-
Natrium
 
etiketten anføres:
     
-
Magnesium
 
»Det anbefales at
Til katte kan der
   
-
Kalium
 
indhente en
Tilføjes: »Feline
   
-
Klorider
 
udtalelse fra en
lower urinary
   
-
Svovl
 
dyrlæge inden
tract disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome – F.U.S.«.
   
-
Urinforsurende stoffer
 
brug«.
Mindskelse af urinstendannelse
Lavt purinindhold, lavt indhold af protein, der skal være af høj kvalitet
Hunde og katte
Proteinkilde(r)
I indtil 6 måneder, men livslang brug ved irreversibel forstyrrelse af urinsyrestofskiftet
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af
Lavt calciumindhold,
Hunde og katte
-
Fosfor
Indtil 6 måneder
På emballagen,
oxalatstendannelse
lavt indhold af vitamin
 
-
Calcium
 
beholderen eller
 
D og stoffer, der gør
 
-
Natrium
 
etiketten anføres:
 
urinen alkalisk
 
-
Magnesium
 
»Det anbefales at
     
-
Kalium
 
indhente en
     
-
Klorid
 
udtalelse fra en
     
-
Svovl
 
dyrlæge inden
     
-
Vitamin D i alt
 
brug«.
     
-
Hydroxyprolin
   
     
-
Stoffer, der gør urinen alkalisk
   
Mindskelse af cystinstendannelse
Lavt proteinindhold, moderat indhold af
Hunde og katte
-
Svovlholdige aminosyrer i alt
Indledningsvis i indtil 1 år
På emballagen, beholderen eller
 
svovlholdige
 
-
Natrium
 
etiketten anføres:
 
aminosyrer og stoffer,
 
-
Kalium
 
»Det anbefales at
 
der gør urinen alkalisk
 
-
Klorider
 
indhente en
     
-
Svovl
 
udtalelse fra en
     
-
Stoffer, der gør urinen alkalisk
 
dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af
-
Udvalgte protein-
Hunde og katte
-
Proteinkilde(r)
3 til 8 uger. Hvis
 
intolerancer over for
 
kilde(r)
 
-
Indhold af essen-
tegn på intolerance
 
ingredienser og
og/eller
   
tielle fedtsyrer
forsvinder, kan dette
 
næringsstoffer
-
Udvalgte
   
(hvis tilsat)
foder anven des
 
   
kulhydratkilde(r)
 
-
Kulhydratkilde(r)
uden tidsbe grænsning
 
Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte »Ingredienser og næringsstoffer«
   
-
Indhold af essen-tielle fedtsyrer(hvis tilsat)
3 til 8 uger. Hvis tegn på intolerance forsvinder, kan dette foder anvendes uden tidsbegrænsning.
 
Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet
Højt indhold af elektrolytter og letfordøjelige ingredienser
Hunde og katte
-
Letfordøjelige ingredienser,herunder deres eventuelle behandling
1 til 2 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »I perioder med akut diarré og under
     
-
Natrium
 
efterfølgende
     
-
Kalium
 
rekonvalescens«
     
-
Kilder til slimstof(hvis tilsat)
 
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Afhjælpning af dårlig fordøjelse
Letfordøjelige ingredienser og lavt fedtindhold
Hunde og katte
- Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle
3 til 12 uger, men livslang brug ved kronisk pankreatisk
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
Producenten kan tilføje: »Exokrin pankreatisk insufficiens«
   
behandling
insufficiens
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Støtte af hjerte-
Lavt natriumindhold og
Hunde og katte
-
Natrium
Indledningsvis i
På emballagen,
funktionen ved
forhøjet K/Na-forhold
 
-
Kalium
indtil 6 måneder
beholderen eller
kronisk hjerte
   
-
Magnesium
 
etiketten anføres:
insufficiens
         
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Regulering af
Lavt indhold af
Hunde og katte
-
Kulhydratkilde(r)
Indledningsvis i
På emballagen,
glucosetildelingen (Diabetes mellitus)
kulhydrater, der hurtigt omdannes til glucose
 
-
Eventuel behandling af kulhydrat(er)
indtil 6 måneder
beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at
     
-
Stivelse
 
indhente en udtalel
     
-
Sukker i alt
 
se fra en dyrlæge
     
-
Fructose (hvis tilsat)
 
inden brug eller inden forlængelse af
     
-
Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat)
 
brugsperioden«.
     
-
Kilde(r) til fedtsyrer med kort og middellang kulstofkæde (hvis tilsat)
   
Støtte af
Protein af høj kvalitet,
Hunde
-
Proteinkilde(r)
Indledningsvis i
På emballagen,
leverfunktionen ved kronisk lever-
moderat proteinindhold, højt indhold af
 
-
Indhold af essentielle fedtsyrer
indtil 6 måneder
beholderen eller etiketten anføres:
insufficiens
essentielle fedtsyrer og højt indhold af letfordøjelige kulhydrater
 
-
Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling
 
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af
     
-
Natrium
 
brugsperioden«
     
-
Kobber i alt
 
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Støtte af leverfunk-
Protein af høj kvalitet,
Katte
-
Proteinkilde(r)
Indledningsvis i
På emballagen,
tionen ved kronisk
moderat proteinindhold,
 
-
Indhold af essentielle fedtsyrer
indtil 6 måneder
beholderen eller etiketten anføres:
leverinsufficiens
lavt fedtindhold,
 
-
Natrium
 
»Det anbefales at
 
højt indhold af
 
-
Kobber i alt
 
indhente en udtalelse
 
essentielle fedtsyrer
       
fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Regulering af lipidmetabolismen i tilfælde af
Lavt fedtindhold og højt indhold af essenti
Hunde og katte
-
Indhold af essentielle fedtsyrer
Indledningsvis i indtil 2 måneder
På emballagen, beholderen eller
hyperlipidæmi
elle fedtsyrer
 
-
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
 
etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en
           
udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af kobberophobning i leveren
Lavt kobberindhold
Hunde
-
Kobber i alt
Indledningsvis i indtil 6 måneder
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af overvægt
Lavt energiindhold
Hunde og katte
Energiindhold (oplyst efter EF-metoden)
Indtil den ønskede kropsvægt er nået
I brugsanvisningen anføres anbefalet daglig mængde.
Rekonvalescens
Højt energiindhold, høj koncentration af
Hunde og katte
-
Letfordøjelige ingredienser
Indtil dyret er kommet sig helt
Når foderet er specielt beregnet til at
Til katte kan tilføjes: »Leverlipidose hos kat«
væsentlige næringsmidler og letfordøjelige ingredienser
 
-
Energiindhold (oplyst efter EF-metoden)
 
blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på
     
-
Indhold af n-3- og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)
 
emballagen, beholderen eller etiketten: »Indgives under dyrlægetilsyn«.
Støtte af hudfunktionen ved dermatosis
Højt indhold af essentielle fedtsyrer
Hunde og katte
-
Indhold af essentielle fedtsyrer
I indtil 2 måneder
På emballagen, beholderen eller
og hårtab
         
etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af risikoen for
Lavt calciumindhold
Malkekøer
-
Calcium
I indtil 4 uger
I brugsanvisningen
mælkefeber
   
-
Fosfor
inden kælvningen
anføres: ”Ophør
     
-
Magnesium
 
med indgivelse efter kælvning”.
 
og/eller
         
 
Lavt kation/
 
-
Calcium
I indtil 4 uger in
I brugsanvisningen
 
Anionforhold
 
-
Fosfor
den kælvningen
anføres: ”Ophør
     
-
Natrium
 
med indgivelse efter
     
-
Kalium
 
kælvning”.
     
-
Klorider
   
     
-
Svovl
   
 
Eller
         
 
Højt indhold af zeolit (natriumaluminiumsili
 
-
Indhold af natrium-aluminium-
I 2 uger inden kælvningen
I brugsanvisningen anføres:
 
kat, syntetisk)
   
silikat, syntetisk
 
”Det sikres via begrænsningen af fodermængden at et dagligt indtag på 500g natriumaluminiumsilikat pr. dyr ikke overskrides.”
           
”Ophør med indgivelse efter kælvning.
 
Eller
         
 
Højt indhold af calcium i form af lettilgængeligt calciumsalte
 
-
Samlet calciumindhold samt kilder og
Indgives fra de første kælvningstegn til to dage
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:
       
respektive mængder calcium herfra
efter kælvning
Brugsanvisning, dvs. angivelse af antal indgivelser og tidspunkt herfor før og efter kælvning.
           
Teksten: ”Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert inden brug”.
Mindskelse af risikoen for ketosis
Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen
Malkekøer og moderfår
-
Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen
3 til 6 uger efter kælvning (Foder til malkekøer.)
 
I stedet for »ketosis« kan anføres »ace-tonæmi«
Producenten kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens efter ketosis
   
-
Propan-1,2-diol (hvis tilsat som glucoseforstadie)
De sidste 6 uger før og de første 3 uger efter læmning
 
     
-
Glycerol (hvis tilsat som glucoseforstadie)
(Foder til moderfår.)
 
Mindskelse af
Højt magnesium-
Drøvtyggere
-
Stivelse
3 til 10 uger i
Brugsanvisningen
risikoen for
indhold, let tilgænge-
 
-
Sukker i alt
perioden, hvor græs-
skal indeholde
tetani (hypo-
lige kulhydrater,
 
-
Magnesium
set vokser hurtigt
oplysninger om sam-
magnesæmi)
moderat protein-
 
-
Natrium
 
mensætningen af
 
indhold og lavt
 
-
Kalium
 
den daglige ration,
 
kaliumindhold
       
hvad angår tilførsel
           
af fibre og let til
           
gængelige energi
           
kilder.
             
           
For foder til får anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Anvendes navnlig til lakterende dyr«.
Mindskelse af risikoen for
Lavt indhold af let
Drøvtyggere
-
Stivelse
I indtil 2 måneder
Brugsanvisningen
acidose
(fordøjelige) forgær
 
-
Sukker i alt
 
skal indeholde op
 
bare kulhydrater og høj bufferkapacitet
     
Foder til malkekøer: »Højst 2 måneder fra begyndelsen af laktationen«
lysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel
           
af fibre og meget let forgærbare kulhydratkilder
           
For foder til malkekøer anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Især til højtydende køer«
           
For foder til fedekvæg anføres på emballagen, beholderen eller etiketten: »Især til intensivt fodret kvæg« (Kategorien af drøvtyggere anføres.).
Stabilisering af
Overvejende elektrolyt
Kalve
-
Kulhydratkilde
1 til 7 dage
På emballagen,
væske- og elektro-
ter og let optagelige
Smågrise
-
Natrium
1 til 3 dage, hvis
beholderen eller
lytbalancen
kulhydrater
Lam
-
Kalium
der ikke gives
etiketten anføres:
   
Kid
-
Klorider
andet foder
»Hvis der foreligger
   
Føl
     
risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder hermed (diarré)
           
Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug«.
Mindskelse af risikoen for
Lavt indhold af fosfor,
Drøvtyggere
-
Calcium
I indtil 6 uger
På emballagen,
urinvejssten
magnesium og urin
 
-
Fosfor
 
beholderen eller
 
forsurende stoffer
 
-
Natrium
 
etiketten anføres:
     
-
Magnesium
 
»Især til intensivt
     
-
Kalium
 
fodrede ungdyr«
     
-
Klorider
 
I brugsanvisningen
     
-
Svovl
 
anføres: »Der skal
     
-
Urinforsurende stoffer
 
til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Mindskelse af stressreaktioner
-
Højt magnesium-indhold
Svin
Magnesium
1 til 7 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på.
 
og/eller
         
 
-
Letfordøjeligeingredienser
Svin
-
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
1 til 7 dage
Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på.
     
-
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
   
Stabilisering af den fysiologiske fordøjelse
Lav bufferkapacitet og letfordøjelige ingredienser
Smågrise
-
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
2 til 4 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Hvis der i perioder foreligger risiko for
     
-
Bufferkapacitet
 
fordøjelsesforstyrrelser
     
-
Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)
 
eller rekonvalescens herfra«.
     
-
Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)
   
Stabilisering af den fysiologiske fordøjelse
Letfordøjelige ingredienser
Svin
-
Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
2 til 4 uger
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Hvis der i perioder foreligger risiko for
     
-
Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat)
 
fordøjelsesforstyrrelser eller rekonvalescens herfra«.
     
-
Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat)
   
Mindskelse af risikoen for forstoppelse
Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene
Søer
Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene
10 til 14 dage før og 10 til 14 dage efter faring
 
Mindskelse af risikoen for fedtleversyndrom
Lavt energiindhold og høj procentdel af omsættelig energi fra lipider med
Æglæggende høner
-
Energiværdi (beregnet efter EU-metoden)
I indtil 12 uger
 
 
stort indhold af flerumættede fedtsyrer
 
-
Procentdel omsættelig energi fra lipider
   
     
-
Indhold af flerumættede fedtsyrer
   
Kompensation for malabsorption
Lavt indhold af mættede fedtsyrer og stort indhold af fedtopløselige vitaminer
Fjerkræ, bortset fra gæs og duer
-
Procentdel mættede fedtsyrer i forhold til indholdet af fedtsyrer i alt
I de første 2 uger efter udklækning
 
     
-
Vitamin A i alt
   
     
-
Vitamin D i alt
   
     
-
Vitamin E i alt
   
     
-
Vitamin K i alt
   
Kompensation for kronisk insufficiens i
Kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, der stort
Hovdyr (Equines)
Letfordøjelige kulhydrat-, protein- og
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvilke situationer
tyndtarmsfunktionen
set fordøjes, før de når tyndtarmen
D.v.s. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
fedtstofkilder, herunder deres eventuelle behandling
 
brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives, herunder mange små rationer pr. dag.
   
Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget gamle dyrs særlige behov (let fortærbare ingredienser), tilføjes der »gamle dyr« i forbindelse med dyrearten eller -kategorien
     
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Kompensation for
Letfordøjelige fibre
Hovdyr (Equines)
-
Fiberkilde(r)
Indledningsvis i
Det bør oplyses,
kroniske fordøjelses
   
-
Indhold af n-3-
indtil 6 måneder
hvilke situationer
forstyrrelser i tyktarmen
 
D.v.s. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
 
fedtsyrer (hvis tilsat)
 
brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør
           
indgives.
             
           
På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Mindskelse af stress
Letfordøjelige ingredi-
Hovdyr (Equines)
-
Magnesium
2 til 4 uger
Det bør oplyses,
reaktioner
enser
 
-
Letfordøjelige
 
præcist hvilke situa-
   
D.v.s. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
 
ingredienser, herunder deres eventuelle behandling
 
tioner brugen af foderet er beregnet på.
     
-
Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat)
   
Kompensation for
Overvejende elektrolyt
Hovdyr (Equines)
-
Calcium
1 til 3 dage
Det bør oplyses,
elektrolyttab ved
ter og letoptagelige
 
-
Natrium
 
hvilke situationer
kraftig sved-
Kulhydrater
D.v.s. heste, æsler,
-
Magnesium
 
brugen af foderet er
afsondring
 
muldyr, mulæsler og
-
Kalium
 
beregnet på.
   
zebra
-
Klorider
 
Hvis foderet svarer
     
-
Glucose
 
til en stor del af
           
dagsrationen, bør det oplyses, at det er risikabelt at foretage bratte ændringer i fodersammensætningen.
             
           
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.
Rekonvalescens
Høj koncentration af væsentlige næringsstof
Hovdyr (Equines)
-
Let fordøjelige ingredienser,
Indtil dyret er kommet sig helt
Det bør oplyses, hvilke situationer
 
fer og letfordøjelige ingredienser
D.v.s. heste, æsler, muldyr, mulæsler og zebra
 
herunder deres eventuelle behandling
 
brugen af foderet er beregnet på.
     
-
Indhold af n-3-og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat)
 
Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten: »Indgives under dyrlægetilsyn«.
Støtte af leverfunktionen ved kronisk
Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet,
Hovdyr (Equines)
-
Protein- og fiberkilder
Indledningsvis i indtil 6 måneder
Det bør oplyses, hvordan foderet bør
leverinsufficiens
og letfordøjelige
D.v.s. heste, æsler,
-
Letfordøjelige kulhydrater, herunder
 
indgives, herunder mange
 
kulhydrater
muldyr, mulæsler og
 
deres eventuelle
 
små portioner pr. dag.
   
zebra
 
behandling
 
På emballagen,
     
-
Methionin
 
beholderen eller
     
-
Cholin
 
etiketten anføres:
     
-
Indhold af n-3- fedtsyrer (hvis tilsat)
 
»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge
           
inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«.
Støtte af nyrefunk-
Lavt indhold af protein,
Hovdyr (Equines)
-
Proteinkilde(r)
Indledningsvis i
På emballagen,
tion ved kronisk nyreinsufficiens
som er af høj kvalitet,
 
-
Calcium
indtil 6 måneder
beholderen eller
 
og lavt fosforindhold
 
-
Fosfor
 
etiketten anføres:
   
D.v.s. heste, æsler,
-
Kalium
 
»Det anbefales at
   
muldyr, mulæsler og
-
Magnesium
 
indhente en udtalelse
   
zebra.
-
Natrium
 
fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«
             
           
I brugsanvisningen anføres: »Der skal til enhver tid være adgang til drikkevand«.


Bilag 4

Overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer

(Til kapitel 3)

 
Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt efter Rådets direktiv 70/524/EØF, skal foruden at opfylde bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen også opfylde bestemmelserne i dette bilag og i godkendelsen.
 
I. Generelle bestemmelser om anvendelse af tilsætningsstoffer:
A.
Tilsætningsstoffer må kun anvendes til fremstilling af foder med de begrænsninger, der er anført i godkendelsen om dyreart eller dyrekategori, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderet og den kategori af foder, som tilsætningsstofferne må anvendes til. Hvis intet er anført om ”Dyreart eller dyrekategori” i godkendelsen, må tilsætningsstoffet anvendes til alle dyrearter eller dyrekategorier.
B.
Tilsætningsstoffer må kun anvendes til andet end foderblandinger, hvis der i godkendelsen af tilsætningsstoffet, er angivet ”Alle foderstoffer” i kolonnen ”Særlige bestemmelser”.
C.
De fastsatte mindste- og størsteindhold gælder for fuldfoder med et vandindhold på 12 %, medmindre andet er anført i godkendelsen.
D.
Tilsætningsstofferne skal anvendes efter betingelserne i bilag IV, nr. 1 og 2, i Fodertilsætningsstofforordningen.
   
II. Supplerende bestemmelser for coccidiostatika, vitamin A, vitamin D, kobber og selen:
A.
Ved fremstilling af foderblandinger med indhold af coccidiostatika, histomonostatika, kaliumdiformat, vitamin A, vitamin D, kobber og selen til fødevareproducerende dyr og pelsdyr, skal disse tilsætningsstoffer tilsættes i form af forblandinger med et bærestof.
B.
For forblandinger nævnt i A. skal forblandingernes andel af den endelige foderblanding udgøre mindst 0,2 % vægtprocent. Dog kan forblandingen indgå med ned til 0,05 vægtprocent af foderblandingen, hvis:
 
1.
den kvalitative og kvantitative sammensætning af forblandingen muliggør en ensartet fordeling og dermed sikrer det indhold af tilsætningsstoffer, der er fastsat for fuldfoder, og
 
2.
foderstofvirksomheden, der anvender disse forblandinger, er godkendt til denne produktion efter § 14 i denne bekendtgørelse.
C.
Coccidiostatika må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i godkendelsen.
D.
Coccidiostatika må ikke blandes med mikroorganismer, medmindre dette er tilladt ved godkendelsen af den pågældende mikroorganisme.
 
III. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoder med indhold af tilsætningsstoffer:
Indholdet af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, skal være så stort, at foderet ikke kan anvendes som fuldfoder, men skal anvendes sammen med andet foder.
   


Bilag 5

Overgangsbestemmelser om anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf

(Til kapitel 3)

 
Fodertilsætningsstoffer, der er godkendt efter Rådets direktiv 82/471/EØF, skal opfylde bestemmelserne i Fodertilsætningsstofforordningen og bestemmelserne i dette bilag, herunder tabellen.
   
1.
Tilsætningsstofferne nævnt i tabellen kan anvendes til dyrearter nævnt i tabellen, kolonne 7, hvis tilsætningsstofferne opfylder de betingelser, der er anført i samme tabels kolonne 4-6.
2.
Ved markedsføring af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf, eller foder hvori de indgår, skal de mærkes som angivet i kolonne 8, og de skal benævnes som angivet i tabellen, kolonne 3, medmindre andet fremgår af kolonne 8.
3.
Ved salg af foderblandinger, hvori tilsætningsstoffer indgår, skal det tilsatte indhold af fodertilsætningsstoffer anføres under ”Fodertilsætningsstoffer”.


Bilag 5, tabellen

Anvendelse og mærkning af aminosyrer, deres salte og analoger samt urinstof og derivater heraf

Numrene i kolonne 2 i denne tabel henviser til de numre, som stofferne har i EU’s register over fodertilsætningsstoffer. Stoffer, der er godkendt efter forordning, fremgår kun af EU’s register.

1

2

3

4

5

6

7

8

Benævnelse af tilsætningsstofgrupper

Nr.

Benævnelse

af tilsætningsstoffer

Den ernæringsfysiologisk aktive

substans

Kultursubstrat (eventuelle nærmere angivelser)

Karakteristika for produktets sammensætning

Dyreart

Særlige bestemmelser

2.1
Urinstof og derivater heraf
2.1.1
Urea, teknisk rent
CO(NH2)2
-
Urea: min. 97 %
2.1.1.-2.1.4. inkl.:
2.1.1.-2.1.4. inkl.:
   
2.1.2.
Biuret, teknisk
rent
(CONH2)2-NH
-
Biuret: min. 97 %
Drøvtyggere fra drøvtygningens
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
   
2.1.3.
Ureafosfat, teknisk rent
CO(NH2)2·H3PO4
-
Kvælstof: min. 16,5 %
Fosfor: min. 18 %
begyndelse
-
angivelsen: »Urea«, »Biuret«, »Ureafosfat«, »Isobutandiurinstof« alt efter tilfældet
   
2.1.4.
Isobutandiurinstof, teknisk rent
(CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2
-
Kvælstof: min. 30 %
Isobutyraldehyd: min. 35 %
 
-
indhold af kvælstof. Desuden indhold af fosfor for produkt 2.1.3
               
-
dyreart eller dyrekategori
               
Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:
               
-
angivelsen: »Urea«, »Biuret«, »Ureafosfat«, »Isobutandiurinstof« alt efter tilfældet
               
-
produktets andel af foderet;
               
-
indhold af ikke-proteinbundet kvælstof udtrykt i råprotein (% af den samlede mængde råprotein)
               
-
i brugsanvisningen angives det samlede indhold af ikke-proteinbundet kvælstof, der ikke må overstiges i dagsrationen efter dyreart eller dyrekategori
3.1
Methionin
3.1.1.
DL-methionin, teknisk rent
CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH
-
DL-methionin:min. 98 %
Alle dyrearter
3.1.1. og 3.1.3.:
   
3.1.3.
Zinkmethionin, teknisk rent
[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]2Zn
-
DL-methionin: min. 80 % Zink: maks.
Drøvtyggere fra drøvtygningens
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
           
18,5 %
begyndelse
-
angivelsen: »DL-methionin« for produkt 3.1.1.,, og »Zinkmethionin« for produkt 3.1.3.
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af DL-methionin og vand
               
-
dyreart eller dyrekategori for produkt 3.1.3.
   
3.1.4.
Flydende koncentrat af DL-
[CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COO]Na
-
DL-methionin: min. 40 %
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
     
methioninnatrium, teknisk rent
   
Natrium: min.6,2 %
 
-
angivelsen: »Flydende koncentrat af DL-methionin-natrium«
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af DL-methionin og vand
   
3.1.5.
DL-methionin, teknisk rent, beskyttet
CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH
-
DL-methionin: min. 65 %
Malkekøer
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
     
med copolymer vinylpyridin/styren
   
copolymer vinylpyridin/styren:
 
-
»Methionin beskyttet med copolymer vinylpyridin/styren«
           
maks. 3 %
 
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af DL-methionin og vand
               
-
dyreart
   
3.1.6.
Hydroxyanalog
CH3S-(CH2)2-
-
Totalsyre:
3.1.7.-3.1.8.
3.1.7.-3.1.8. inkl.:
     
af methionin
CH(OH)COOH
 
min.85 % Monomersyre: min 65 %
inkl.: Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
produktets benævnelse ifølge
                 
kolonne 3
   
3.1.7.
Calciumsalt af hydroxyanalog af
[CH3S-(CH2)2-CH(OH)COO]2Ca
-
Monomersyre: min. 83 %
 
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhy-
     
methionin
   
Calcium: min. 12 %
   
giejneforordningen
               
-
angivelse af totalsyreindholdet og monomersyreindholdet for 3.1.6. og monomersyreindholdet for 3.1.7.
               
-
indhold af vand
               
-
dyreart
               
Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:
               
-
produktets benævnelse ifølge kolonne 3
               
-
angivelse af totalsyreindholdet og monomersyreindholdet for 3.1.6. og monomersyreindholdet for 3.1.7.
               
-
produktets andel af foderet
   
3.1.8.
Isopropylester af hydroxyanalog af
CH3S-(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-
-
Monomerestere: min. 90%
Malkekøer
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
     
methionin
(CH3)2
 
Vandindhold: maks. 1%
 
-
Isopropylester af 2-hydroxy-4-methylthiobutansyre
               
Følgende oplyses på foderblandingens etiket eller emballage:
               
-
Hydroxyanalog af methionin: Isopropylester af 2-hydroxy-4-methylthiobutansyre
               
-
Iblandet andel (%) af hydroxyanalog af methionin i foderet
3.2.
Lysin
3.2.1.
L-lysin, teknisk rent
NH2-(CH2)4-
-
L-lysin: min. 98 %
3.2.1.-3.2.5.
3.2.1.-3.2.5. inkl.:
       
CH(NH2)-COOH
   
inkl.: Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
   
3.2.2.
Flydende koncentrat af L-lysin (base)
NH2(CH2)4-CH(NH2)-COOH
Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf
L-lysin: min. 50 %
 
-
angivelsen: »L-lysin« for produkt 3.2.1., »Flydende koncentrat af L-lysin« for produkt 3.2.2., »L-lysinhydro.
   
3.2.3.
L-lysinhydrochlorid, teknisk rent
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH·HCI
-
L-lysin: min. 78 %
   
chlorid« for produkt 3.2.3., flydende koncentrat af L-lysinhydrochlorid for produkt
   
3.2.4.
Flydende koncentrat af L-lysinhydrochlorid
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH·HCI
Saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater
L-lysin: min. 22,4 %
   
3.2.4. og »L-lysinsulfat og biprodukter heraf« for produkt 3.2.5
         
Heraf
   
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
   
3.2.5.
L-lysinsulfat og biprodukter heraf fremstillet ved fermentering med Corynebacterium glutamicum
[NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2·H2SO4
Sirup, melasse, korn, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf
L-lysin: min. 40 %
 
-
indhold af L-lysin og vand
   
3.2.7.
Blandinger med
           
   
a)
L-lysinmonochlorhydrat,
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-
-
L-lysin + DL-methionin:
Malkekøer
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
     
teknisk rent og
COOH·HCI
 
min. 50% (heraf DL-methionin min. 15%) copolymer
 
-
angivelsen »Blanding af L-lysin og DL-methionin beskyttet med copolymer vinylpyridin/styren«
   
b)
DL-methionin, teknisk rent beskyttet med copolymer
CH3S(CH2)2-CH(NH2)-COOH
 
vinylpyriden/styren:maks. 3%
 
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
     
vinylpyridin/styren
 
-
   
-
indhold af L-lysin, DL-methionin og vand;
               
-
dyreart
3.3.
Threonin
3.3.1.
L-threonin, teknisk rent
CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH
-
L-threonin: min. 98%
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
angivelsen »L-threonin«
               
-
indhold af L-threonin og vand
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
3.4.
Trypto-phan
3.4.1.
L-tryptophan, teknisk rent
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
-
L-tryptophan: min. 98 %
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
angivelsen: »L-tryptophan«;
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af L-trypthophan og vand
   
3.4.2.
DL-tryptophan, teknisk rent
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH
-
DL-tryptophan: min. 98 %
Alle dyrearter
Følgende oplyses på tilsætningsstoffets etiket eller emballage:
               
-
angivelsen »DL-tryptophan«
               
-
producentens godkendelsesnummer tildelt efter Foderhygiejneforordningen
               
-
indhold af DL-tryptophan og vand


Bilag 6, tabel 1

Tilladte maksimumindhold af uønskede stoffer

(§ 6)

Uønskede stoffer

Foderstoffer

Maksimumindhold mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

1

2

3

 
Nikkel
Fedt
10
 
         
1.
Arsen
Størsteindholdet henviser til det samlede arsenindhold
Fodermidler med undtagelse af:
2
 
   
-
mel af græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver, samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede, melasserede sukkerroesnitter
4
 
   
-
palmekage
4
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm.
   
-
fosfater og kulsur algekalk
10
 
   
-
calciumkarbonat
15
 
   
-
magnesiumoxid
20
 
   
-
foderstoffer fremstillet ved forarbejdning af fisk eller andre havdyr, herunder fisk
25
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm.
   
-
mel af tang og fodermidler fremstillet af tang
40
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med tangarten Hizikia fusiforme.
           
   
-
jernpartikler anvendt som sporstof
50
 
   
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe forbindelser af sporstoffer, med undtagelse af:
30
 
   
-
kobbersulfatpentahydrat og kobberkarbonat
50
 
   
-
zinkoxid, manganoxid og kobberoxid
100
 
   
Fuldfoder med undtagelse af:
2
 
   
-
fuldfoder til fisk og til pelsdyr
10
Det skal kunne godtgøres, at indholdet af uorganisk arsen er mindre end 2 ppm. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med tangarten Hizikia fusiforme.
   
Tilskudsfoder med undtagelse af:
4
 
   
-
mineralsk foder
12
 
           
2.
Bly
Størsteindholdet henviser til en analytisk bestemmelse af blyindholdet, hvor ekstraktion foretages i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter ved kogepunktet. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstraktionseffektivitet af samme omfang.
Fodermidler med undtagelse af:
10
 
   
-
grøntfoder (herved forstås produkter til foderbrug, som hø, ensilage, græs o.s.v.)
30
 
   
-
fosfater og kulsur algekalk
15
 
   
-
calciumkarbonat
20
 
   
-
gær
5
 
   
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”forbindelser af sporstoffer”, undtagen:
100
 
   
-
zinkoxid
400
 
   
-
mangan-(III)-oxid, jernkarbonat, kobberkarbonat
200
 
   
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”bindemidler og antiklumpningsmidler”, undtagen:
30
 
   
-
clinoptilolit af vulkansk oprindelse
60
 
   
Forblandinger
200
 
   
Fuldfoder
5
 
   
Tilskudsfoder med undtagelse af:
10
 
   
-
mineralsk foder
15
 
           
3.
Fluor
Maksimumindholdet henviser til en analytisk bestemmelse af fluorindholdet, hvor ekstraktion foretages med saltsyre 1 N i 20 minutter ved omgivelsestemperatur. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstraktionseffektivitet af samme omfang.
Fodermidler, undtagen:
150
 
   
-
animalske foderstoffer med undtagelse af marine krebsdyr, f.eks. krill
500
 
   
-
marine krebsdyr, f.eks. krill
3.000
 
   
-
fosfater
2.000
 
   
-
calciumkarbonat
350
 
   
-
magnesiumoxid
600
 
   
-
kulsur algekalk
1.000
 
   
-
vermiculit (E 561)
3.000
 
   
Tilskudsfoderblandinger,
   
   
-
der indeholder 4% fosfor eller derunder
500
 
   
-
der indeholder over 4% fosfor
125
pr. 1 % fosfor
   
Fuldfoder, undtagen:
150
 
   
-
fuldfoder til kvæg, -får og -geder
   
     
-
lakterende
30
 
     
-
andre
50
 
   
-
fuldfoder til svin
100
 
   
-
fuldfoder til fjerkræ
350
 
   
-
fuldfoder til daggamle kyllinger
250
 
   
-
fuldfoder til fisk
350
 
           
4.
Kviksølv
Maksimumindholdet henviser til det samlede kviksølvindhold.
Maksimumindholdet henviser til en analytisk bestemmelse af kviksølvindholdet, hvor ekstraktion foretaget i salpetersyre (5 % w/W) i 30 minutter ved kogepunktet. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstrationseffekt af samme omfang.
Fodermidler med undtagelse af:
0,1
 
   
-
foderstoffer fremstillet af fisk eller forarbejdet af fisk eller andre havdyr
0,5
 
   
-
calciumkarbonat
0,3
 
   
Foderblandinger (tilskudsfoder of fuldfoder) med undtagelse af:
0,1
 
   
-
mineralsk foder
0,2
 
   
-
foderblandinger til fisk
0,2
 
   
-
foderblandinger til hunde, kaniner, heste og pelsdyr
0,3
 
         
5.
Nitrit
Fodermidler med undtagelse af:
15
(udtrykt som natriumnitrit)
   
-
fiskemel
30
(udtrykt som natriumnitrit)
   
-
ensilage
-
 
         
   
Fuldfoder med undtagelse af
15
(udtrykt som natriumnitrit)
   
-
Fuldfoder til hunde og katte med et vandindhold på over 20 %
-
 
         
6.
Cadmium
Størsteindholdet henviser til en analytisk bestemmelse af cadmiumindholdet, hvor ekstraktion foretages i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter ved kogepunktet. Der kan anvendes tilsvarende ekstraktionsmetoder, for hvilke det kan dokumenteres, at den anvendte ekstraktionsmetode har en ekstraktionseffektivitet af samme omfang.
Vegetabilske fodermidler
1
 
   
Animalske fodermidler
2
 
   
Mineralske fodermidler, undtagen:
2
 
   
-
fosfater
10
 
   
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”forbindelser af sporstoffer”, undtagen:
10
 
   
-
kobberoxid, mangan-(II)-oxid, zinkoxid og mangan-(II)-sulfat, monohydrat
30
 
   
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”bindemidler og antiklumpningsmidler”
2
 
   
Forblandinger
15
 
   
Mineralsk foder
5
 
   
-
der indeholder under 7% fosfor
5
 
   
-
der indeholder 7 % fosfor eller derover.
0,75 % pr. 1% fosfor, dog højst 7,5
 
   
Tilskudsfoder til selskabsdyr
2
 
   
Andet tilskudsfoder
0,5
 
   
Fuldfoder til kvæg, får og geder og foder til fisk,
undtagen:
1
 
   
-
fuldfoder til selskabsdyr
2
 
   
-
fuldfoder til kalve, lam og gedekid og andet fuldfoder
0,5
 
           
7.
Aflatoxin B1
Alle fodermidler
0,02
 
   
Fuldfoder til kvæg, får og geder med undtagelse af:
0,02
 
   
-
fuldfoder til malkekvæg, -får og -geder
0,005
 
   
-
kalve og lam
0,01
 
   
Fuldfoder til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr)
0,02
 
   
Andet fuldfoder
0,01
 
   
Tilskudsfoder til kvæg, får og geder (med undtagelse af tilskudsfoder til mælkeproducerende dyr og til kalve og lam)
0,02
 
   
Tilskudsfoder til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr)
0,02
 
   
Andet tilskudsfoder
0,005
 
         
8.
Blåsyre
Fodermidler med undtagelse af:
50
 
   
-
hørfrø
250
 
   
-
hørfrøkager
350
 
   
-
maniokprodukter(Maniokmel kan også være betegnet tapiokastivelse)
100
 
   
-
mandelkager(Biprodukt fremkommet ved presning af olie fra mandler)
100
 
   
Fuldfoder med undtagelse af:
50
 
   
-
fuldfoder til kyllinger
10
 
         
9.
Fri gossypol
Fodermidler med undtagelse af:
20
 
   
-
bomuldsfrø
5.000
 
   
-
bomuldsfrøkager ogbomuldsfrømel
1.200
 
   
Fuldfoder med undtagelse af:
20
 
   
-
fuldfoder til fuldvoksent kvæg,
500
 
     
fuldfoder til får (med undtagelse af lam) og geder (med undtagelse af gedekid)
300
 
   
-
fuldfoder til fjerkræ (med undtagelse af æglæggende høner) og til kalve
100
 
   
-
fuldfoder til kaniner, lam, gedekid og svin (med undtagelse af smågrise)
60
 
         
10.
Theobromin
Fuldfoder med undtagelse af:
300
 
   
-
fuldfoder til svin
200
 
   
-
fuldfoder til hunde, kaniner, heste og pelsdyr
50
 
         
11.
Flygtig sennepsolie
Fodermidler med undtagelse af:
100
 
   
-
rapskager
4.000
(udtrykt som allylisothiocyanat)
   
Fuldfoder med undtagelse af:
150
(udtrykt som allylisothiocyanat)
   
-
fuldfoder til kvæg, får og geder (med undtagelse af unge dyr).
1.000
(udtrykt som allylisothiocyanat)
   
-
fuldfoder til fjerkræ og svin (undtagen smågrise).
500
(udtrykt som allylisothiocyanat)
         
12.
Vinylthiooxazolidon (Vinyloxazolidinthion)
Fuldfoder til fjerkræ med undtagelse af:
1.000
 
   
-
Fuldfoder til æglæggende høner
500
 
         
13.
Meldrøje (Claviceps purpurea)
Alle foderstoffer, som indeholder uformalede kornarter.
1.000
 
         
14.
Ukrudtsfrø og frugter, ikke malede eller knuste, der indeholder alkaloider, glycosider eller andre toksiske stoffer, enkeltvis eller sammen, herunder:
Alle foderstoffer
3.000
 
 
Datura sp.
 
1.000
 
         
15.
Ricinusolie – Frø og skaller af Ricinus communis L., Croton tiglium L. og Abrus precatorius L. samt derivater fra forarbejdningen1), enkeltvis eller sammen.
Alle foderstoffer
10
 
         
 
1) For så vidt indholdet kan bestemmes ved analytisk mikroskopi.
     
         
16.
Crotalaria spp.
Alle foderstoffer
100
 
         
17.
Aldrin
17. og 18.:
Enkeltvis eller sammen,
17. og 18.:
Alle foderstoffer,
undtagen:
0,01
Maksimalgrænseværdi for aldrin og dieldrin, isoleret eller sammen, udtrykt som dieldrin
18.
Dieldrin
udtrykt som dieldrin
-
fedtstoffer og olier
0,1
Maksimalgrænseværdi for aldrin og dieldrin,
     
-
fiskefoder
0,02
isoleret eller sammen, udtrykt som dieldrin
             
19.
Camphechlor
(Toxaphen)Summen af indikatorkongenerne
-
Fisk, andre akvatiske dyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie
0,02
 
 
CHB 26, 50 og 62
-
Fiskeolie
0,2
 
 
Nummerering i henhold til Parlar; foran nummeret skrives enten »CHB« eller »Parlar «.
-
Foderstoffer til fisk
0,05
 
 
CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8, 8, 10, 10-octachlorbornan.
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorbornan.
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorbornan.
       
         
20.
Chlordan
Alle foderstoffer,
0,02
 
 
Summen af cis- og
undtagen:
   
 
trans-isomererne og af oxichlordan, udtrykt som chlordan
-
fedtstoffer og olier
0,05
 
         
21.
DDT
(summen af DDT-,
Alle foderstoffer, undtagen:
0,05
 
 
DDD-, (eller TDE-) og DDE-isomerer, udtrykt som DDT)
-
fedtstoffer og olier
0,5
 
           
22.
Endosulfan
Summen af α- og
Alle foderstoffer,
0,1
 
 
β-isomererne og af endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan
undtagen:
   
   
-
majs og biprodukter fra fremstillingen heraf
0,2
 
   
-
olieholdige frø og biprodukter fra fremstillingen heraf, undtagen rå vegetabilsk olie
0,5
 
   
-
rå vegetabilsk olie
1,0
 
   
-
fuldfoder til fisk
0,005
 
         
23.
Endrin
Alle foderstoffer, undtagen:
0,01
 
 
Summen af endrin og af deltacetoendrin, udtrykt som endrin
-
fedtstoffer og olier
0,05
 
         
24.
Heptachlor
Summen af heptachlor og hepta-chlor-epoxid, udtrykt som heptachlor
Alle foderstoffer, undtagen:
0,01
 
   
-
fedtstoffer og olier
0,2
 
         
25.
Hexachlorbenzen (HCB)
Alle foderstoffer, undtagen:
0,01
 
   
-
fedtstoffer og olier
0,2
 
         
26.
Hexachlorcyclohexan (HCH)
     
 
26.1
α-isomerer
Alle foderstoffer, undtagen:
0,02
 
     
-
fedtstoffer og olier
0,2
 
 
26.2
β-isomerer
Alle fodermidler, undtagen:
0,01
 
     
-
fedtstoffer og olier
0,1
 
     
Alle foderblandinger, undtagen:
0,01
 
     
-
foderblandinger til malkekvæg
0,005
 
 
26.3
γ-isomerer
Alle foderstoffer, undtagen:
0,2
 
     
-
fedtstoffer og olier
2,0
 
           
27a.
Dioxiner
   
 
(Summen af polychlorede
a)
Vegetabilske fodermidler, undtagen
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
dibenzop-dioxiner (PCDD) og polychlorede
 
vegetabilske olier og biprodukter heraf
 
 
dibenzofuraner (PCDF),
   
 
udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter med
b)
Vegetabilske olier og biprodukter heraf
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
anvendelse af WHO-TEF
   
 
(toxic equivalency factors,
c)
Mineralske fodermidler
1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
1997), jf. tabel 3
   
   
d)
Animalsk fedt, herunder mælkefedt
2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
De øvre koncentrationer
 
og ægfedt
 
 
beregnes ud fra den antagelse,
   
 
at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelses-
e)
Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter samt æg og ægprodukter
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
grænsen, der er lig med
   
 
bestemmelsesgrænsen.
f)
Fiskeolie
6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
       
 
De grænseværdier der gælder specifikt for dioxiner
g)
Fisk, andre vanddyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen
1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
(PCDD/F), gælder fortsat i en tidsbegrænset periode. De
 
fiskeolie og fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20 % fedt
 
 
produkter bestemt til foder
   
 
omhandlet under dette punkt, skal en tidsbegrænset periode
h)
Fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20 % fedt
2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
overholde såvel grænseværdi-
   
 
erne for dioxiner som grænseværdierne for summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er.
i)
Tilsætningsstofferne kaolinler, calciumsulfatdihydrat, vermiculit, natrolitnatrolitphotolit, syntetisk calciumaluminat og clinoptilolit af sedimentær oprindelse, der tilhører de funktionelle grupper bindemidler og antiklumpningsmidler
0,75 ng WHO-PCCD/F_TEQ/kg
       
   
j)
Tilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle gruppe "forbindelser af sporstoffer"
1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
       
   
k)
Forblandinger
1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
       
   
l)
Foderblandinger, undtagen foder til pelsdyr, selskabsdyr og fisk
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
       
   
m)
Fiskefoder og foder til selskabsdyr
2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
       
27b.
Summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er
a)
Vegetabilske fodermidler, undtagen vegetabilske olier og biprodukter
1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
 
(Summen af polychlorerede
 
heraf
 
 
dibenzo-p-dioxiner (PCDD),
   
 
polychloredede dibenzofuraner (PCDF) og polychlorere-
b)
Vegetabilske olier og biprodukter heraf
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
 
de biphenyler (PCB), udtrykt
   
 
i WHO's toksicitetsækviva-
c)
Mineralske fodermidler
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
 
lenter med anvendelse af 3.
   
 
WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997), jf. tabel
d)
Animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt
3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
 
De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskelli-
e)
Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter samt æg og ægprodukter
1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
 
ge kongenere, som ligger
   
 
under bestemmelsesgrænsen,
f)
Fiskeolie
24,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
 
der er lig med bestemmelses-
   
 
grænsen
g)
Fisk, andre vanddyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie og fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20 % fedt
4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
   
h)
Fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20 % fedt
11,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
   
i)
Tilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper "bindemidler og antiklumpningsmidler"
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
   
j)
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe "forbindelser af sporstoffer"
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
   
k)
Forblandinger
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
   
l)
Foderblandinger, undtagen foder til pelsdyr, selskabsdyr og fisk
1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
   
m)
Fiskefoder og foder til selskabsdyr
7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg
       
28.
Udgået
   
29.
Udgået
   
       
30.
Bog, uafskalletFagus silvatica L.
30., 32. – 39. inkl.:
Alle foderstoffer
30., 32. – 39. inkl.:
Frø og frugter af disse plantearter samt derivater fra forarbejdningen må kun forekomme i foder i form af sporstoffer, som ikke lader sig bestemme kvantitativt.
       
31.
Udgået
   
       
32.
Udgået
   
       
33.
PurgérbuskJatropha curcas L.
   
       
34.
Udgået
   
       
35.
Indisk sennepBrassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Thell.
   
       
36.
Sareptasennep Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. Ssp. Juncea
   
       
37.
Kinesisk sennepBrassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
   
       
38.
Sort sennep – Brassica nigra (L.) Koch
   
       
39.
Etiopisk sennepBrassica carinata A. Braun
   
       
40.
Lasalocidnatrium
Fodermidler
1,25
 
   
Foderblandinger til
   
   
-
Hunde, kalve, kaniner, dyr af hestefamilien, dyr der anvendes i mælkeproduktionen, læggefugle, kalkuner (>12uger) og hønniker (> 16 uger)
1,25
 
   
-
Slagtekyllinger, hønniker (< 16 uger) og kalkuner (< 12 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af lasalocidnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
1,25
 
     
-
Andre dyrearter
3,75
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af lasalocidnatrium ikke er tilladt.
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
41.
Narasin
Fodermidler
0,7
 
   
Foderblandinger til
   
     
-
Kalkuner, kaniner, dyr af hestefamilien, læggefugle og hønniker (> 16 uger)
0,7
 
     
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af narasin er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,7
 
     
-
Andre dyrearter
2,1
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af narasin ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50% af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
42.
Salinomycinnatrium
Fodermidler
0,7
 
   
Foderblandinger til
   
     
-
Dyr at hestefamilien, klakuner, læggefugle og hønniker (>12 uger)
0,7
 
     
-
Slagtekyllinger, hønniker (<12 uger) og slagtekaniner i perioden inden slagtning, hvor brugen af salinomycinnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,7
 
     
-
Andre dyrearter
2,1
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af salinomycinnatrium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
43.
Monensinnatrium
Fodermidler
1,25
 
   
Foderblandinger til
   
     
-
Dyr at hestefamilien, hunde, mindre drøvtyggere (får og geder), ænder, kvæg, malkekvæg, læggefugle, hønniker (>16 uger) og kalkuner (> 16 uger)
1,25
 
     
-
Slagtekyllinger, hønniker (<16 uger) og kalkuner (<16 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af monensinnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
1,25
 
     
-
Andre dyrearter
3,75
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af monensinnatrium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
44.
Semduramicinnatrium
Fodermidler
0,25
 
   
Foderblandinger til
   
     
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,25
 
     
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af semduramicinnatrium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,25
 
       
Andre dyrearter
0,75
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af semduramicinnatrium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
45.
Alphamaduramicinammonium
Fodermidler
0,05
 
     
Foderblandinger til
   
     
-
Dyr af hestefamilien, kaniner, kalkuner (>16 uger), læggefugle og hønniker(>16 uger)
0,05
 
     
-
Slagtekyllinger og kalkuner (<16 uger) i perioden inden slagtning, hvor brugen af alphamaduramicinammonium er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,05
 
     
-
Andre dyrearter
0,15
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af alphamaduramicinammonium ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
46.
Robenidinhydrochlorid
Fodermidler
0,7
 
   
Foderblandinger til
   
     
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,7
 
     
-
Slagtekyllinger, slagte- og avlskaniner og kalkuner i perioden inden slagtning, hvor brugen af robenidinhydrochlorid er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,7
 
     
-
Andre dyrearter
2,1
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af robenidinhydrochlorid ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
47.
Decoquinat
Fodermidler
0,4
 
     
Foderblandinger til
   
     
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,4
 
     
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af decoquinat er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,4
 
     
-
Andre dyrearter
1,2
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af decoquniat ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
48.
Halofuginonhydrobromid
Fodermidler
0,03
 
     
Foderblandinger til
   
     
-
Læggefugle og hønniker (>16 uger) og kalkuner (>12 uger)
0,03
 
     
-
Slagtekyllinger og kalkuner (<12 uger)i perioden inden slagtning, hvor brugen af halofuginonhydrobromid er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,03
 
     
-
Andre dyrearter end hønniker (<16 uger)
0,09
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af halofuginonhydrobromid ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
49.
Nicarbazin
Fodermidler
0,5
 
   
Foderblandinger til
   
     
-
Dyr af hestefamilien, læggefugle og hønniker (>16 uger)
0,5
 
     
-
Slagtekyllinger i perioden inden slagtning, hvor brugen af nicarbazin (kombineret med narasin) er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,5
 
     
-
Andre dyrearter
1,5
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af nicarbazin ikke er tilladt
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges
         
50.
Diclazuril
Fodermidler
0,01
 
   
Foderblandinger
   
     
-
Læggefugle, hønniker (>16 uger) og slagtekalkuner (>12 uger)
0,01
 
     
-
Slagte- og avlskaniner i perioden inden slagtning hvor brugen af diclazuril er forbudt (tilbageholdelsesfoder)
0,01
 
     
-
Andre dyrearter end hønniker (<16 uger), slagtekyllinger og slagtekalkuner (<12 uger)
0,03
 
     
Forblandinger til brug i foder, hvor brugen af diclazuril ikke er tilladt.
Maksimalgrænseværdien for stoffet i forblandingen er den koncentration, som ikke medfører et indhold af stoffet på over 50 % af de fastsatte maksimalgrænseværdier i foderet, når brugsanvisningen for forblandingen følges


Bilag 6, tabel 2

Indgrebstærskler for dioxiner og dioxinlignende PCB'er

 
Overskridelse af indgrebstærskler er et udtryk for, at der er et forhøjet indhold af dioxiner eller dioxinlignende PCB’er i forhold til baggrundsværdierne, som medfører, at de tiltag, der er beskrevet i kolonne 4, skal udføres.
 
Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.

Uønskede stoffer

Foderstoffer

Indgrebstærskel for et foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

Bemærkninger og yderligere oplysninger (f.eks. arten af de undersøgelser, der skal gennemføres)

1

2

3

4

1.
Dioxiner
a)
Vegetabilske fodermidler, undtagen vegetabilske olier og biprodukter heraf.
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
Identifikationen af forureningskilden. Når kilden er identi ficeret, træffes relevante foranstaltninger med henblik på at mindske eller fjerne forureningskilden
(summen af polychlorerede
b)
Vegetabilske olier og biprodukter heraf
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
dibenzopdioxi-
c)
Mineralske fodermidler
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
ner (PCDD) og polychlorerede
d)
Animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt
1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
dibenzof uraner (PCDF) udtrykt i WHO's toksicitetsækvivalenter
e)
Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter samt æg og ægprodukter
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
med anvendelse afWHO-TEF (toxic equivalency factora, 1997, jf. tabel 3))
f)
Fiskeolie
5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
I mange tilfælde er det måske ikke nødvendigt at foretage en undersøgelse af forureningskilden, da baggrundsværdien i nogle områder ligger tæt på eller over indgrebsværdien. Hvis indgrebsværdien er overskredet, bør alle oplysninger om f.eks. prøveudtagningsmetode, geografisk oprindelse og fiskeart dog registreres med henblik på fremtidige foranstaltninger for at styre forekomsten af dioxiner og dioxinlignende forbindelser i sådanne fodermidler.
   
g)
Fisk, andre vanddyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie og fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20% fedt.*
1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
   
h)
Fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20% fedt.
1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
   
i)
Tilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper bindemidler og antiklumpningsmidler.
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
Identifikationen af forureningskilden. Når kilden er identificeret, træffes relevante foranstaltninger med henblik på at mindske eller fjerne forureningskilden.
   
j)
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”forbindelser af sporstoffer”
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
   
k)
Forblandinger
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
   
l)
Foderblandinger, undtagen foder til pelsdyr, selskabsdyr og fisk
0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
 
   
m)
Fiskefoder
Foder til selskabsdyr
1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
I mange tilfælde er det måske ikke nødvendigt at foretage en undersøgelse af forureningskilden, da baggrundsværdien i nogle områder ligger tæt på eller over indgrebsværdien. Hvis indgrebsværdien er overskredet, skal alle oplysninger om f.eks. prøveudtagningsperiode, geografisk oprindelse og fiskeart dog registreres med henblik på fremtidige foranstaltninger for at styre forekomsten af dioxiner og dioxinlignende forbindelser i sådanne fodermidler.
2.
Dioxin-lignende PCB’er
a)
Vegetabilske fodermidler, undtagen vegetabilske olier og biprodukter heraf.
0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg
Identifikationen af forureningskilden. Når kilden er identificeret, træffes relevante foranstaltninger med henblik på at mindske eller fjerne forureningskilden.
(summen af polychlorerede
b)
Vegetabilske olier og biprodukter heraf
0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
biphenyl er
c)
Mineralske fodermidler
0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
(PCB) udtrykt i WHO's toksici-
d)
Animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt
0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
tetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997, jf. tabel 3)
e)
Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter samt æg og ægprodukter
0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
   
f)
Fiskeolie
14,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg
I mange tilfælde er det måske ikke nødvendigt at foretage en undersøgelse af forureningskilden, da baggrundsværdien i nogle områder ligger tæt på eller over indgrebsværdien. Hvis indgrebsværdien er overskredet, bør alle oplysninger om f.eks. prøveudtagningsmetode, geografisk oprindelse og fiskeart dog registreres med henblik på fremtidige foranstaltninger for at styre forekomsten af dioxiner og dioxinlignende forbindelser i sådanne fodermidler.
   
g)
Fisk, andre vanddyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie og fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20% fedt.*
2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
   
h)
Fiskeproteinhydrolysater, der indeholder over 20% fedt.
7,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
   
i)
Tilsætningsstoffer tilhørende de funktionelle grupper ”bindemidler og antiklumpningsmidler”
0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg
Identifikationen af forureningskilden. Når kilden er identificeret, træffes relevante foranstaltninger med henblik på at mindske eller fjerne forureningskilden.
   
j)
Tilsætningsstoffer tilhørende den funktionelle gruppe ”forbindelser af sporstoffer”
0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg
Identifikationen af forureningskilden. Når kilden er identificeret, træffes relevante foranstaltninger med henblik på at mindske eller fjerne forureningskilden.
   
k)
Forblandinger
0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
   
l)
Foderblandinger, undtagen foder til pelsdyr, selskabsdyr og fisk
0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg
 
   
m)
Fiskefoder
Foder til selskabsdyr
3,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg
I mange tilfælde er det måske ikke nødvendigt at foretage en undersøgelse af forureningskilden, da baggrundsværdien i nogle områder ligger tæt på eller over indgrebsværdien. Hvis indgrebsværdien er overskredet, bør alle oplysninger om f.eks. prøveudtagningsmetode, geografisk oprindelse og fiskeart dog registreres med henblik på fremtidige foranstaltninger for at styre forekomsten af dioxiner og dioxinlignende forbindelser i sådanne fodermidler.
         
(*)
Fersk fisk, der leveres direkte og anvendes uden mellemliggende forarbejdning til fremstilling af foder til pelsdyr, er ikke omfattet af grænseværdierne, mens der gælder grænseværdier på 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt og 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg for fersk fisk, der anvendes til direkte fodring af selskabsdyr, dyr fra zoologiske haver og cirkusdyr. Produkterne, forarbejdede animalske proteiner fremstillet af disse dyr (pelsdyr, selskabsdyr, dyr fra zoologiske haver og cirkusdyr) må ikke komme ind i fødevarekæden, og de må ikke anvendes som foder til husdyr, der holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på produktion af fødevarer.


Bilag 6, tabel 3

Oversigt over WHO's toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF

WHO-TEF til vurdering af risikoen for mennesker baseret på konklusionerne fra Verdenssundhedsorganisationens møde i Stockholm, Sverige, den 15.- 18. juni 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

 
Dioxiner
Kongener
TEF-værdi
 
2,3,7,8-TCDD
1
 
1,2,3,7,8-PeCDD
1
Dibenzo-p-dioxiner
1,2,3,4,7,8-HxCDD
0,1
(“PCDD”)
1,2,3,6,7,8-HxCDD
0,1
 
1,2,3,7,8,9-HxCDD
0,1
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
 
OCDD
0,0001
 
2,3,7,8-TCDF
0,1
 
1,2,3,7,8-PeCDF
0,05
 
2,3,4,7,8-PeCDF
0,5
 
1,2,3,4,7,8-HxCDF
0,1
Dibenzofuraner
1,2,3,6,7,8-HxCDF
0,1
(”PCDF”)
1,2,3,7,8,9-HxCDF
0,1
 
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
0,01
 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01
 
OCDF
0,0001
     
Dioxinlignende PCB’er: non-ortho-PCB’er + mono-ortho-PCB’er
Kongener
TEF-værdi
 
PCB 77
0,0001
Non-ortho-PCB’er
PCB 81
0,0001
 
PCB 126
0,1
 
PCB 169
0,01
 
PCB 105
0,0001
 
PCB 114
0,0005
 
PCB 118
0,0001
Mono-ortho-PCB’er
PCB 123
0,0001
 
PCB 156
0,0005
 
PCB 157
0,0005
 
PCB 167
0,00001
 
PCB 189
0,0001
     
Anvendte forkortelser: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = hexa; »Hp« = hepta; »O« = octa; »CDD« = chlordibenzodioxin; »CDF« = chlordibenzofuran; »CB« = chlorbiphenyl


Bilag 7

Kategoribetegnelser for fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion, undtagen pelsdyr

(Til § 12, stk. 2)

 
Ved mærkning med indholdet af fodermidler i foderblandinger til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktionen, undtagen pelsdyr, kan fodermidlernes navn erstattes af navnet på den kategori, som fodermidlerne tilhører.
Betingelserne herfor er, at:
a.
der ikke benyttes andre kategorier end anført nedenfor, og
b.
hvis sammensætningen af en foderblanding anføres med angivelse af kategorier af fodermidler, må fodermidlerne kun angives med navn, hvis disse ikke er omfattet af nedenstående kategorier.
 
Fodermidler skal anføres i rækkefølge efter faldende vægt i forhold til kategorierne.
 
Betegnelse
Beskrivelse
1.
Kød og animalske biprodukter
Alle køddele af slagtede, varmblodede landdyr, friske eller konserverede ved en passende behandling samt alle produkter og biprodukter fra bearbejdning af dyrekroppe eller dele af dyrekroppe af varmblodede landdyr
2.
Mælk og mejeriprodukter
Alle mejeriprodukter, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
3.
Æg og ægprodukter
Alle ægprodukter, friske eller konserverede ved en passende behandling, samt biprodukter fra deres forarbejdning
4.
Olie og fedtstoffer
Alle animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer
5.
Gær
Al gær, hvor gærcellerne er dræbt og tørret