Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2008 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 692 af 2. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Af de i stk. 1 nævnte redskaber må højst 3 være garn. Den samlede garnlængde må maksimalt være 135 m.«

2. § 24, stk. 1, affattes således:

»Bundsatte garn må ikke have en dybde af over 1,5 m. Flydende garn må ikke have en dybde af over 3 m. Den samlede længde af garn må maksimalt være 135 m, uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn. Garn skal være forankrede eller på anden måde fastgjort til havbunden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. februar 2011.

Fiskeridirektoratet, den 21. februar 2011

Anders Munk Jensen

/ Lene Jensen Scheel-Bech