Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. februar 2011

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer

[af Liselott Blixt (DF) m.fl.]

1 Ændringsforslag

Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til beslutningsforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 1. december 2010 og var til 1. behandling den 14. januar 2011. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Udvalget er enigt om, at det er meget væsentligt til stadighed at fastholde fokus på donationsområdet for at sikre, at der ikke går egnede donororganer tabt. Udvalget er derfor enigt i grundtankerne bag forslaget.

Der er behov for at sætte ekstra fokus på organdonation og støtte op om det arbejde, som Dansk Center for Organdonation har igangsat.

Udvalget er enigt om, at det er vigtigt at identificere mulige organdonorer og sikre, at tabet af egnede organer minimeres. Udvalget er også enigt om, at det er vigtigt, at det sikres, at personalet kan tage hånd om de pårørende i de situationer, hvor en stillingtagen til organdonation er aktuel. Det kan i den forbindelse være nyttigt at fastsætte nogle klare mål for udnyttelsen af donorpotentialet.

Dansk Center for Organdonation er allerede i gang med at uddanne det personale, som skal hjælpe de pårørende til at tage beslutning. Centeret har også – sammen med det regionale sygehusvæsen – igangsat arbejdet med at optimere organiseringen af organdonation. Det har vi allerede set gode resultater af i Nordjylland. Resultater, som skal udbredes til hele landet.

Dansk Center for Organdonation har i 2010 oprettet en national klinisk kvalitetsdatabase, hvortil intensivafdelingerne indberetter data. Der er i den nationale kliniske kvalitetsdatabase fastsat standarder eller måltal for f.eks. afdelingernes opmærksomhed på organdonation, kontakt til transplantationscenter og afslag fra pårørende. Udvalget er enigt om, at sådanne måltal vil give alle parter, herunder ikke mindst afdelingerne, et redskab til at få indsigt i donorpotentialet og udnyttelsen heraf.

Udvalget er derfor enigt om at opfordre regeringen til sammen med Dansk Center for Organdonation og regionerne at fastsætte målsætninger om donationer i forhold til mulige donorer. Partierne opfordrer til, at målsætningen fastsættes med udgangspunkt i de standarder, der er fastsat i den nationale kliniske kvalitetsdatabase.

Ministeren har tilkendegivet, at udvalget vil blive orienteret om de mål, der således fastsættes.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til teksten

Af et mindretal (V, DF og KF), tiltrådt af et flertal (det øvrige udvalg):

1) I nr. 1 udgår 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Fastsættelse af nationale målsætninger for afdelingernes opmærksomhed på organdonation og for andel af tilfælde, hvor de pårørende siger nej til donation, vil opfylde disse kriterier. Målsætningerne fastsættes med udgangspunkt i de af Dansk Center for Organdonation fastsatte mål om, at det i højst 5 pct. af tilfældene accepteres, at afdelingerne overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød, og om, at 80 pct. af de pårørende giver tilladelse til organdonation.«

[Fastsættelse af måltal]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget indebærer, at der kan fastsættes måltal, som Dansk Center for Organdonation og afdelingerne kan gøre en indsats for at forbedre. Det foreslås, at der fastsættes måltal for afdelingernes opmærksomhed på donation og for andelen af tilfælde, hvor de pårørende siger nej til donation.

Dansk Center for Organdonation har i forbindelse med oprettelsen af en national klinisk database vedrørende organdonation fastsat en standard for, at det i højst 5 pct. af tilfældene accepteres, at afdelingerne overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød. Tilsvarende har man fastsat en standard for, at det er målet, at mindst 70 pct. af de pårørende giver tilladelse til organdonation. Det foreslås, at de af Dansk Center for Organdonation fastsatte standarder danner grundlag for fastsættelsen af måltallene, og at måltallene ikke ligger under de førnævnte standarder. Det foreslås derfor som udgangspunkt, at måltallene fastsættes til, at det i højst 5 pct. af tilfældene accepteres, at afdelingerne overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød, og til, at 80 pct. af de pårørende giver tilladelse til organdonation.

Måltal for afdelingernes opmærksomhed på donation og andelen af tilfælde, hvor de pårørende siger nej til donation, afspejler tilsammen udnyttelsen af det mulige donorpotentiale.

Louise Schack Elholm (V) Preben Rudiengaard (V) fmd. Birgitte Josefsen (V) Sophie Løhde (V) Flemming Møller (V) Liselott Blixt (DF) Karin Nødgaard (DF) Vivi Kier (KF) Pia Christmas-Møller (UFG) nfmd. Sophie Hæstorp Andersen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Karen J. Klint (S) Julie Skovsby (S) Karl H. Bornhøft (SF) Jonas Dahl (SF) Manu Sareen (RV) Per Clausen (EL)

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 32

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til betænkning