Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0676
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003R1882
 
32005D0294
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. som ændret ved bekendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 2007, bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008, bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, bekendtgørelse nr. 935 af 19. juli 2010, bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 2010 og bekendtgørelse nr. 100 af 9. februar 2011, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.«

2. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af §§ 7, 7 a, 13, 16, 19, stk. 5, 67, 73, 80, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010, og § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 3, § 63, § 78, § 92 og § 93, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, fastsættes:«

3. I § 1, stk. 1, indsættes efter »fra«: »erhvervsmæssigt dyrehold og«.

4. I § 1, stk. 2, indsættes efter »på«: »erhvervsmæssigt«.

5. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Undtaget fra bekendtgørelsens regler er butikker med almindelig dyrehandel, zoologisk haver, dyreparker, dyrehospitaler, forsøgsstalde, eksportisolationsstalde og dyrehold på politigårde.«

6. I § 1, stk. 5, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

7. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medfører et husdyrbrug eller erhvervsmæssigt dyrehold uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse meddele påbud efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse eller § 42 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.«

8. I § 2, stk. 3, ændres »Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders« til: »Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris«.

9. I § 3 indsættes som nr. 15:

»15) Erhvervsmæssigt dyrehold: Et dyrehold som i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter anses for erhvervsmæssigt.«

10. Efter § 3 indsættes:

»Kapitel 1 a

Lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder

§ 3 a. Etablering af anlæg, samt udvidelser og ændringer af eksisterende erhvervsmæssige dyrehold til og med 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,

2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende,

3) i en afstand mindre end 50 meter fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller

4) i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse.

Stk. 2. Dispensation til rideskoler og hestepensioner kan dog meddeles af kommunalbestyrelsen. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v.

§ 3 b. Etablering, udvidelse og ændring af hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger er ikke tilladt i en afstand nærmere end

1) 100 meter til nabobeboelse og

2) 200 meter til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzoneområde eller sommerhusområde samt områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

Stk. 2. Etablering, udvidelser og ændring af hundepensioner er dog ikke tilladt i en afstand nærmere end

1) 200 meter til nabobeboelse og

2) 300 meter til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzoneområde eller sommerhusområde samt områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

Stk. 3. Hvor overholdelse af de i stk. 1 og 2, nævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra. Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

§ 3 c. Etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning, er ikke tilladt i en afstand nærmere end

1) 50 meter til almene vandindvindingsanlæg,

2) 25 meter til andre vandindvindingsanlæg,

3) 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer,

4) 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej,

5) 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed,

6) 15 meter til beboelse på samme ejendom, og

7) 30 meter til naboskel

Stk. 2. Ensilageoplag, ensilagebeholdere og lukkede beholdere til husdyrgødning samt beholdere til spildevand må ikke etableres indenfor de i stk. 1, nr. 1-5 og 7, nævnte afstande.

Stk. 3. Hvor overholdelse af de i stk. 1 og 2, nævnte afstande ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra. Dispensationen skal være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan herved påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt for at hindre nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.«

11. § 5, stk. 1, affattes således:

»Etablering, udvidelse og ændring af et dyrehold til afgræsning er ikke tilladt i de i § 3 a, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte områder samt inden for de i § 3 a, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte afstande. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra til naturplejeprojekter.«

12. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) kan undlade at opfylde kravet om fast overdækning, jf. stk. 1, såfremt der i stedet etableres tæt overdækning, for eksempel i form af naturligt flydelag eller anden tæt overdækning på beholderen, og at driftsherren som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden fører optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelaget eller anden tæt overdækning på hver enkelt beholder til dokumentation af, at der er et tilstrækkeligt tæt flydelag eller anden tæt overdækning. Logbogen skal føres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. For erhvervsmæssigt dyrehold til og med 3 dyreenheder stilles der dog ikke krav om førelse af logbog.«

13. I § 24, stk. 3, indsættes efter »nedfældning«: » eller ved anvendelse af en teknik eller teknologi, hvorved husdyrgødningen behandles inden eller i forbindelse med udbringning, som er opført på Miljøstyrelsen teknologiliste med samme effekt på ammoniakfordampning ved udbringning som nedfældning. Udbringning kan dog også ske ved anden udbringningsteknik end nedfældning, såfremt husdyrgødningen inden udbringning er behandlet ved en teknik eller teknologi opført på Miljøstyrelsens teknologiliste med samme effekt på ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning, som nedfældning. Anvendes anden teknik eller teknologi end nedfældning, som ifølge teknologilisten ikke har samme lugtreducerende effekt som nedfældning, må udbringning ikke ske nærmere end 200 meter til eksisterende byzone- eller sommerhusområde, eller områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål«.

14. I § 24 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Udbringning af flydende husdyrgødning på bedrifter, som er autoriserede som økologiske i henhold til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, er dog undtaget fra stk. 3, i perioden fra 1. februar til 1. maj.«

15. § 29, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det afsatte antal dyreenheder, jf. stk. 1-3, beregnes ud fra den afsatte kvælstofmængde, jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, således at forholdet mellem dyreenheder og kvælstofindholdet svarer til den pågældende gødningsproduktion. For gødning fra fælles gødningsanlæg (fælles biogasanlæg og lignende) skal der dog foretages omregning til dyreenheder ud fra en omregningsfaktor, hvor en dyreenhed svarer til 100 kg N ab lager.«

16. I § 29 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. For husdyrgødning, som må udbringes med 1,4 dyreenhed per ha., kan forholdet dog øges op til 120 kg N ab lager per dyreenhed under følgende forudsætninger:

1) husdyrgødningen forarbejdes ved gylleseparering,

2) det samlede antal dyreenheder i de dannede fraktioner må ikke ændres i forhold til antal dyreenhed før forarbejdningen,

3) antal kg N per dyreenhed må kun øges i de dannede fraktioner, som har en lavere koncentration af organisk kvælstof end husdyrgødningen havde inden forarbejdningen, og

4) ingen fraktion må have et forhold på mindre end 40 kg N per dyreenhed.«

17. I § 31, stk. 1 og 2, og § 32, stk. 1 og 2, ændres »kapitel 2-7« til »§§ 3 a-20«.

18. § 35 affattes således:

»§ 35. Miljøstyrelsen kan dispensere fra kravene i §§ 3 a-30 og i den forbindelse fastsætte nærmere angivne driftsforskrifter for:

1) anlæg, herunder staldsystemer, beskrevet i landbrugets byggeblade, og

2) forsøgs-, test- udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi til husdyrbrug.«

19. § 37, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) overtræder bestemmelserne i §§ 4-6, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, § 10, § 11, stk. 1 og 3, §§ 12-13, § 14, stk. 1, 1. pkt., § 15, stk. 1 og 3, og §§ 16-30.«

20. Bilag 1, nr. 1, affattes som anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

21. Bilag 1 A, nr. 1, affattes som anført i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. februar 2011, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 3, 4, 7 og 9-12, træder i kraft den 1. september 2011.

Stk. 3. § 1, nr. 20 og 21, træder i kraft den 1. august 2011.

Stk. 4. § 1, nr. 14, ophæves den 1. maj 2014.

Miljøministeriet, den 11. februar 2011

Karen Ellemann

/ Claus Torp


Bilag 1

»1) Ved en mælkeydelse, som afviger fra 9234 kg (tung race) og 6555 kg (jersey), skal der korrigeres på følgende måde :

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,56414+0,0000833*kg mælk)

Jersey :

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,43498+0,000107*kg mælk)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvor der kun indgår en race, skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07.

Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvori der indgår både jersey og tung race, skal anvende en mælkeydelse på henholdsvis 6555 og 9234 kg mælk korrigeret med følgende faktor:

(total leveret mælk * 1,07)/(antal årskøer af jersey * 6555 + antal årskøer af stor race * 9234) «


Bilag 2

»2) Ved en mælkeydelse, som afviger fra 9234 kg (tung race) og 6555 kg (jersey), skal der korrigeres på følgende måde :

Tung race:

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,56414+0,0000833*kg mælk)

Jersey :

Omregningsfaktoren korrigeres, således at antal årskøer per DE er 1/(0,43498+0,000107*kg mælk)

Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvor der kun indgår en race, skal anvende leveret mælk per årsko * 1,07.

Besætninger uden for den officielle ydelseskontrol, hvori der indgår både jersey og tung race, skal anvende en mælkeydelse på henholdsvis 6555 og 9234 kg mælk korrigeret med følgende faktor:

(total leveret mælk * 1,07)/(antal årskøer af jersey * 6555 + antal årskøer af stor race * 9234) «

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1882/2003/EF af 29. september 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 284, side 1, samt Kommissionens beslutning 2005/294/EF af 5. april 2005 om anmodning om undtagelse i henhold til bilag III punkt 2, litra b) og artikel 9 i Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EU-Tidende 2005, nr. L 94, side 34.