Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

[af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen)]

1. Ændringsforslag

Videnskabsministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 17. november 2011 og var til 1. behandling den 23. november 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 17. november 2011 sendte videnskabsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra interessegruppen under Munklindes-Stubkærs Venner.

Videnskabsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Deputationer

Endvidere har interessegruppen under Munklindes-Stubkærs Venner mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til videnskabsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, SF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre konstaterer, at formålet med L 59 er fastlagt med udgangspunkt i de telepolitiske målsætninger i principaftalen fra 1999.

Målene for telepolitikken, som aftalt i 1999-aftalen, er at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, og at sikre alle danskere adgang til de moderne kommunikationsteknologier.

Den markedsbaserede tilgang har ført til, at Danmark er et af de lande, hvor udrulning af infrastruktur er længst fremme, og hvor flest har mulighed for at udnytte mulighederne for moderne kommunikation.

Målene skal nås ved bl.a. at lovgive på en måde, som sikrer, at teknologiske landvindinger uden videre kan finde vej til forbrugerne, og at forbrugerne kan gennemskue markedets tilbud.

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at selv om udviklingen inden for telemarkedet som udgangspunkt skal være markedsdrevet og teknologineutralt, er dette ikke til hinder for, at rammevilkårene på området indrettes med henblik på at understøtte, at alle i landet får adgang til højhastighedssamfundet. Eksempelvis har forligskredsen ved en tidligere auktion over en frekvens stillet krav til dækning i udvalgte dele af landet for at sikre bedre bredbåndsdækning.

Kan markedet ikke sikre eksempelvis hurtige bredbåndsforbindelser eller mobildækning til hele landet, kan der tages målrettede initiativer, som kan stimulere efterspørgslen efter bredbåndsforbindelser og øget mobildækning og dermed bidrage til at skabe adgang for alle. Det kan være eksempelvis lokale myndigheder, foreninger, virksomheder og ildsjæle, der for at skabe en efterspørgsel kan udnytte deres købekraft til at stille betingelser el.lign.

V, S, SF, KF og RV finder således, at loven således skal sikre klare regulatoriske rammevilkår for aktørerne på telemarkedet, samtidig med at den giver politisk manøvrerum for at fremme udviklingen på markedet.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer for de stillede ændringsforslag.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 32

Af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 2 indsættes efter »uanset om brugen af de pågældende numre, nummerserier«: », koder«.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 63

2) I stk. 3 udgår »for disse«.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 73

3) Stk. 1 affattes således:

»IT- og Telestyrelsen kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som IT- og Telestyrelsen skønner relevant i forbindelse med tilsyn med overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf og i forbindelse med administration, undersøgelser og konkrete afgørelser, der gennemføres og træffes efter lovens bestemmelser herom, af

1) udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester,

2) ejere af elektroniske kommunikationsnet,

3) udbydere af informations- eller indholdstjenester,

4) udbydere af nummeroplysningsdatabaser og -registre,

5) fysiske og juridiske personer som nævnt i § 9 og i regler fastsat i medfør heraf,

6) tredjemænd som nævnt i § 30, stk. 4,

7) udbydere af betalingstelefoner,

8) udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester,

9) udbydere af adgangsstyringstjenester,

10) indehavere af ejendomsretten til adgangsstyringsprodukter og -systemer og

11) slutbrugere.«

[Lovteknisk korrektion]

Til § 81

4) I stk. 1, nr. 1, ændres »§ 31, stk. 3-6« til: »§ 31, stk. 4-7«.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 82

5) I stk. 1 ændres »1. maj« til: »25. maj«.

[Ændring af lovens ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1-4

Der er tale om sproglige og redaktionelle ændringer uden betydning for indholdet af det fremsatte lovforslag.

Til nr. 5

Lovforslagets nye regler om nummerportering har stor betydning for slutbrugernes rettigheder over for teleselskaberne og i særlig grad for slutbrugernes oplevelse af teleselskabernes serviceniveau. Det er derfor vigtigt, at teleselskaberne på tidspunktet for lovens ikrafttræden har foretaget de nødvendige tekniske ændringer, der muliggør overholdelse af reglerne.

På denne baggrund foreslås det, at loven skal træde i kraft den 25. maj 2011.

Helge Sander (V) Mads Rørvig (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Malou Aamund (V) Jesper Langballe (DF) Mikkel Dencker (DF) Daniel Rugholm (KF) Charlotte Dyremose (KF) Rasmus Prehn (S) Benny Engelbrecht (S) Per Husted (S) Hüseyin Arac (S) Jonas Dahl (SF) Hanne Agersnap (SF) Marianne Jelved (RV) fmd. Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 59

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra videnskabsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Orientering om høring over udkast til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven), fra videnskabsministeren
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag, fra videnskabsministeren
7
Henvendelse af 3/2-11 fra interessegruppen under Munklindes-Stubkærs Venner
8
2. udkast til betænkning
9
Farvelagte kort over mobildækningen modtaget på udvalgsmødet 10/2-11 fra interessegruppen under Munklindes-Stubkærs Venner

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 59

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om ministeren vil redegøre for, hvilke krav der er til implementeringen af de EU-direktiver, som ministeren i lovforslagets bemærkninger anfører, at lovforslaget er en implementering af, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. , om ministeren vil udskyde lovens ikrafttræden fra 1/5-11 til 25/5-11, som er sidste frist for implementering af EU-reglerne på området, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om lovforslaget indeholder mulighed for, at der kan fastsættes bestemmelser om etablering af betalingstelefoner, til videnskabsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/2-11 fra interessegruppen under Munklindes-Stubkærs Venner, til videnskabsministeren, og ministerens var herpå