Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager

I medfør af § 33, stk. 1, i børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001, som ændret ved lov nr. 542 af 24. juni 2005, fastsættes:

Statsforvaltningen

§ 1. Samtykker moderen og de mænd, der er parter i sagen, til at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, jf. børnelovens § 11, stk. 1, træffer statsforvaltningen bestemmelse om, hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige prøver udtages.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis andre end moderen og den eller de mænd, der er parter i sagen, samtykker til at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, jf. børnelovens § 11, stk. 2.

Retten

§ 2. Retten træffer efter reglerne i børnelovens § 18, 1. pkt., bestemmelse om gennemførelse af retsgenetiske undersøgelser af sagens parter, herunder hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige prøver udtages.

Stk. 2. Hvis andre end sagens parter efter børnelovens § 18, 2. pkt., jf. § 11, stk. 2, samtykker til at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, træffer retten bestemmelse om, hvordan undersøgelserne foretages, og hvor de nødvendige prøver udtages.

Fælles regler for prøveudtagning m.v.

§ 3. Til brug ved retsgenetiske undersøgelser udtages normalt to prøver fra moderen, barnet samt den eller de mænd, der er parter i sagen. Prøverne udtages i almindelighed med en uges mellemrum.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan prøver i særlige tilfælde udtages samme dag, hvis prøverne udtages af forskelligt personale. Forud for hver enkelt prøveudtagning skal identiteten på den person, som afgiver prøven, kontrolleres, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved prøveudtagning fra personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2.

§ 4. Personer, der efter bestemmelserne i §§ 1 og 2 er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, skal i forbindelse med prøveudtagningen forevise billedlegitimation, jf. dog stk. 2. Dette gælder dog ikke barnet.

Stk. 2. Hvis personen, der er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, ikke har billedlegitimation, kan der i stedet forevises sundhedskort.

Stk. 3. Mænd, der er parter i sagen, skal endvidere fotograferes i forbindelse med prøveudtagningen. Udtages flere prøver samme dag, jf. § 3, stk. 2, skal manden kun fotograferes en gang.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der efter bestemmelserne i §§ 1 og 2 er inddraget i retsgenetiske undersøgelser, hvis det på grund af sagens omstændigheder skønnes nødvendigt.

§ 5. Når resultatet af de retsgenetiske undersøgelser foreligger, gør statsforvaltningen eller retten parterne bekendt hermed.

Stk. 2. De fotografier, der er nævnt i § 4, stk. 3 og 4, indgår sammen med resultatet af de retsgenetiske undersøgelser i sagen og kan under den videre sagsbehandling foreholdes sagens parter.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på behandling af faderskabssager der vedrører børn, som er født den 1. juli 2002 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 453 af 13. juni 2002 om retsgenetiske undersøgelser i faderskabssager ophæves.

Justitsministeriet, den 16. marts 2011

Lars Barfoed

/ Trine Hede