Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af 29. november 2000 til den europæiske patentkonvention af 5. oktober 1973

Efter indhentelse af Folketingets samtykke, jf. lov nr. 546 af 8. juni 2006, Lovtidende A, har Danmark i henhold til kongelig resolution af 7. november 2006 ratificeret ændring af 29. november 2000 til den europæiske patentkonvention, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 15. marts 1990, Lovtidende C, med senere ændringer.

Ændringens hovedformål er yderligere at simplificere og billiggøre udstedelse af patenter. Med ændringerne er Den Europæiske Patentorganisation blandt andet givet beføjelser til efter patentets udstedelse at begrænse dette centralt med virkning for samtlige medlemslande, patentet er gyldigt i, efter patenthaverens anmodning.

Ændringen til den europæiske patentkonvention trådte iht. dennes artikel 8 i kraft den 13. december 2007.

Yderligere oplysninger om konventionen kan fås ved henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Udenrigsministeriet, den 25. februar 2011

Lene Espersen