Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31976L0768
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter

(Ændring af bilag 5)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 877 af 17. august 2006, bekendtgørelse nr. 214 af 11. marts 2007, bekendtgørelse nr. 980 af 8. juli 2007, bekendtgørelse nr. 1455 af 11. december 2007, bekendtgørelse nr. 229 af 12. marts 2008, bekendtgørelse nr. 826 af 10. august 2008, bekendtgørelse nr. 1060 af 23. oktober 2008, bekendtgørelse nr. 229 af 21. marts 2009, bekendtgørelse nr. 612 af 13. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1066 af 12. november 2009, bekendtgørelse nr. 155 af 5. februar 2010, bekendtgørelse nr. 383 af 13. april 2010, bekendtgørelse nr. 426 af 13. april 2010 og bekendtgørelse nr. 859 af 30. juni 2010, foretages følgende ændring:

           
1. Bilag 5, løbenummer 30, affattes således:
           
»
         
Løbenummer
Stof
Højest tilladte koncentration
Begrænsninger og krav
Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten
Tilladt indtil
a
b
c
d
e
f
30
VI,1,12
4-Hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxybenzoesyre samt salte og estere heraf med undtagelse af benzylester
CAS-nr. 99-96-7
0,4 % (syre) for én ester, 0,8 % (syre) for esterblandinger
Propylparaben, butylparaben, isopropylparaben, isobutylparaben og salte heraf må ikke anvendes i produkter til børn under 3 år1)
   
           
           
     
1) Begrænsningen er meddelt EU- Kommissionen samt EU’s medlemsstater i henhold til artikel 12 i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om kosmetiske midler.
   
         
«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2011.

Miljøministeriet, den 24. februar 2011

Karen Ellemann

/ Lars Hindkjær