Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

§ 1

I bekendtgørelse nr. 186 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 3, og §§ 2-33 ophæves den 1. marts 2011.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 22. februar 2011

Brian Mikkelsen

/ Victor Kjær