Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)«

2. I § 1, stk. 3, indsættes efter »kapitel 2-13«: », indtil de midlertidige bestemmelser ophæves ved bekendtgørelse«.

3. De midlertidige bestemmelser i §§ 2-6 og 9-51 ophæves den 1. marts 2011, jf. dog § 2, stk. 2.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis beslutning om nedsættelse af selskabskapitalen er truffet før den 1. marts 2011, finder de midlertidige bestemmelser i §§ 20 og 21 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse på gennemførelsen af kapitalnedsættelsen, uanset at kapitalnedsættelsen gennemføres efter den 1. marts 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 22. februar 2011

Brian Mikkelsen

/ Victor Kjær