Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ikrafttræden af bestemmelser i årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
Kapitel 2 Midlertidig bestemmelse vedrørende årsregnskabsloven
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, ikrafttræden af § 5, nr. 1 og 2, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love og ikrafttræden af § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love

I medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 159 af 16. februar 2010, i medfør af § 11, stk. 3, i lov nr. 1273 af 16. december 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love, og § 21, stk. 6, i lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love, som ændret ved lov nr. 1556 af 21. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Ikrafttræden af bestemmelser i årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love træder i kraft den 1. marts 2011:

1) § 1, nr. 9, vedrørende årsregnskabsloven.

2) § 2, nr. 7 og 10-13, vedrørende lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

3) § 5, nr. 5-10, vedrørende lov om erhvervsdrivende fonde.

4) § 8, nr. 10, 16, 31, 32, 40, 41, 43, 44, 46-48 og 51, vedrørende lov om finansiel virksomhed.

5) § 10, nr. 13, vedrørende lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

6) § 11, nr. 5-17 og 20, vedrørende lov om tilsyn med firmapensionskasser.

7) § 12, nr. 2-4, vedrørende lov om et skibsfinansieringsinstitut.

8) § 17 vedrørende lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven).

9) § 20 vedrørende lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

10) § 21 vedrørende lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

11) § 22 vedrørende lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

12) § 23 vedrørende lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

13) § 24 vedrørende lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

§ 2. § 5, nr. 1 og 2, i lov nr. 1273 af 16. december 2009 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love træder i kraft den 1. marts 2011.

§ 3. § 1, nr. 6, 19 og 61, og § 8, nr. 7, i lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love træder i kraft den 1. marts 2011.

Kapitel 2

Midlertidig bestemmelse vedrørende årsregnskabsloven

§ 4. Ved afgivelse af oplysninger i et aktieselskab efter årsregnskabslovens § 74 finder §§ 55 og 56 i selskabsloven og § 8 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) anvendelse.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2011.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for regnskabsår, der slutter den 1. marts 2011 eller senere.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 22. februar 2011

Brian Mikkelsen

/ Victor Kjær