Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

(Aflæggelse af halvårsregnskab)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 36 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1. januar til den 30. juni.«

2. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. Kommunens halvårsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

Stk. 3. Det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres.«

3. I § 46, stk. 1, ændres »årsregnskabet« til: »årsregnskabet og halvårsregnskabet«.

4. I § 57, stk. 1, ændres »og regnskab« til: », årsregnskab og halvårsregnskab«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2011.

Stk. 2. Halvårsregnskab aflægges første gang for 2011.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. februar 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.