Den fulde tekst
L 153
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel
og lov om buskørsel. (Lovgivning i tilknytning til
EU's vejtransportpakke).
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 23/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 23/2 11 Tillæg A
1.beh 3/3 11 FF
Betænkning 12/4 11 Tillæg B
2.beh 28/4 11 FF
3.beh 3/5 11 FF
Lovf som vedt 3/5 11 Tillæg C
Lov nr 471 af 18. maj 2011
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Poul Andersen (S), Kim Christiansen (DF), Jonas Dahl (SF), Henriette Kjær (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven tilretter betingelserne for at udøve godskørsel og buskørsel som følge af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF. Forordningen er en del af EU’s såkaldte vejtransportpakke, og dens adgangskrav ligger tæt op ad de danske adgangskrav, der allerede fandtes. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er der derfor hovedsagelig tale om en teknisk tilretning af de to love.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget