Den fulde tekst
L 146
Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 23/2 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 23/2 11 Tillæg A
1.beh 1/3 11 FF
Betænkning 7/4 11 Tillæg B
2.beh 26/4 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 26/4 11 Tillæg H
3.beh 28/4 11 FF
Lovf som vedt 28/4 11 Tillæg C
Lov nr 456 af 18. maj 2011.
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Orla Hav (S), Colette L. Brix (DF), Karsten Hønge (SF), Tage Leegaard (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren.
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget (ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører et nyt direktiv på investeringsforeningsområdet. Desuden indeholder loven en generel revision af lovgivningen om kollektive investeringsordninger m.v.
Der skal indføres nye regler om information til investorerne, og det forenklede prospekt skal erstattes af et nyt dokument med central investorinformation.
Loven indfører desuden en ny og hurtigere notifikationsprocedure for investeringsforeninger, der ønsker at markedsføre deres andele i en anden medlemsstat.
Loven giver også investeringsforvaltningsselskaber mulighed for at samle administrationen af formuerne i større enheder for at opnå stordriftsfordele.
Ved ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren blev pligten til opdatering af central investorinformation understreget og Finanstilsynet fik bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om indsendelse af dokumenter med central investorinformation.
Direktivet – også kaldet UCITS-direktivet - er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA)
2 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget