Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Kildeartsbegrænsede tab ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 252 af 28. april 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere indkomstår, kan dette tab uanset reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 5, ikke fremføres til fradrag i det modtagende selskab.«

2. I § 14 a, stk. 2, indsættes efter »ligningslovens § 15,«: »og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab,«.

3. I § 14 b, stk. 2, indsættes efter »ligningslovens § 15,«: »og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab,«.

4. I § 14 d, stk. 4, indsættes efter »ligningslovens § 15,«: »og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab,«.

5. I § 14 f, stk. 2, indsættes efter »ligningslovens § 15,«: »og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab,«.

6. I § 14 g, stk. 2, indsættes efter »ligningslovens § 15,«: »og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab,«.

7. I § 14 h, stk. 2, indsættes efter »ligningslovens § 15,«: »og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab,«.

§ 2

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, indsættes efter »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2,«: » og § 4, stk. 3,«.

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 13 a, stk. 1, indsættes efter »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2,«: » og § 4, stk. 3,«.

§ 4

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 4. september 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 285 af 12. maj 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, indsættes efter »aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2,«: » og § 4, stk. 3,«.

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1 har virkning for fusioner, spaltning henholdsvis tilførsel af aktiver, der vedtages den 7. oktober 1999 eller senere.

    Stk. 3. §§ 2-4 har virkning fra og med indkomståret 2000.

 

Givet på Amalienborg, den 3. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad