Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/24

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Isolering færdig men fortsat problemer i afdelingen” i Samsø Posten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggende for den de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkt A.1 og A.3.

Efter det oplyste har beboerklagenævnet udstedt et påbud om efterisolering af nogle lejligheder. Samsø Ældreboligselskabet har afvist at ville betale den omtalte isolering.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen om manglende betaling for udført efterisolering og afdelingens øvrige problemer kan være krænkende over for Samsø Ældreboligselskab, hvorfor det havde været i overensstemmelse med god presseskik at forelægge oplysningerne for klager eller andre, der kan udtale sig på vegne af boligselskabet inden offentliggørelse. Da rigtigheden af oplysningerne om påbuddet og de øvrige faktiske forhold imidlertid ikke er bestridt, og det af artiklen fremgår, at selskabet mener, at Skanska som entreprenør på den tidligere udførte entreprise skal holdes ansvarlig, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at kritisere Samsø Posten ikke at indhente yderligere kommentarer fra formand [Klager] eller ældreboligselskabet i øvrigt.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Samsø Posten.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Samsø Posten den 11. december 2010, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Samsø Posten bragte den 11. december 2010 på forsiden en artikel under overskriften ”Isolering færdig men fortsat problemer i afdelingen” og underoverskriften ”Der er udført efterisolering i fire lejligheder i Skoleparken efter påbud fra beboerklagenævnet”, hvoraf følgende fremgik:

”Arbejdet er udført på Samsø Ældreboligselskabs regning, men afdelingen nægter at betale. Formand [Klager] henviser fortsat til den mulighed, at entreprenøren betaler, skønt Skanska for længst har klaret frisag i spørgsmålet. Samsø Kommune kan for tredje gang sætte afdelingen under administration for [rettelig: ikke] at betale regningen.

Flere problemer

Kommunen skal godkende de reviderede regnskaber for afdelingen, men det viser sig, at der ingen revisorpåtegning er, og regnskaberne fra 2008 kan derfor ikke godkendes. Endelig er der igen flere ledige lejligheder, hvilket på sigt giver et underskud som kun kan indhentes ved huslejeforhøjelser, en ond cirkel som truer afdelingens eksistens. Går afdelingen ned bliver der brug for de fire millioner kroner Samsø Kommune har stillet i kommunegaranti.

Aktuelt

Kommunalbestyrelsen fik vejledning fra specialkonsulent Jørn Hedeby Nielsen fra Århus Kommune på en temadag indkaldt for at drøfte besejling og næste færgeudbud i tirsdags.

Borgmester Jørn C. Nissen ville ikke gennemgå de enkelte problemer eller den rådgivning kommunalbestyrelsen har fået, men han fortæller at kommunalbestyrelsen har haft mange spørgsmål og han betegner Jørn Hedeby som en dygtig rådgiver. Helt aktuelt er kommunen i dialog med statsforvaltningen vedrørende efterisoleringen af de fire lejligheder, samt køreplanen for genindføring af beboerdemokratiet efter den seneste periode under administration. I et brev til statsforvaltningen meddeler kommunen at beboerdemokratiet bliver genindført når statsforvaltningen tilkendegiver, at kommunalbestyrelsen i denne sag har opfyldt sin tilsynsforpligtelse efter almenboliglovens § 164 og § 166.”

Yderligere oplysninger

Samsø Posten omtalte den 7. april 2010 påbuddet fra beboerklagenævnet i artiklen ”Skoleparken igen under administration” og underoverskriften ”Uoverensstemmelse om isoleringsarbejder påbudt af beboerklagenævnet fører til udpegning af midlertidig administrator”. Af artiklen fremgik følgende:

”…

Samsø Ældreboligselskab skal selv betale

Uenighederne drejer sig ikke om behovet for efterisolering.

Men om hvem som skal betale og hvor mange lejligheder som skal efterisoleres.

Påbuddet fra beboerklagenævnet drejer sig om fire lejligheder. Disse fire lejligheder skal efterisoleres, m en beboerformanden [Klager] fastholder, at problemet er generelt, samt at forholdet skyldes fejl begået under byggeprocessen.

Den planlagte isolering af bestemte gavle blev opgivet og Skanska fik lov til at færdiggøre byggeriet uden at isolere enkelte steder. [Klager] ønsker denne efterisolering gennemført på den ansvarliges bekostning, men ansvaret kan kun føres tilbage til Samsø Ældreboligselskabs bestyrelse. Samsø Ældreboligselskab har nægtet at efterleve påbuddet fra beboerklagenævnet så længe de selv skal betale og det er derfor kommunens pligt at sikre, at påbuddet bliver overholdt.”

[Klager] sendte et brev af 4. december 2010 med overskriften ”Samsø Kommunes forsøg på at gennemtvinge betaling af regning som der er gjort indsigelse overfor” til Samsø Kommunes kommunalbestyrelse, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Kommunens instruks til den midlertidige administrator om at udføre arbejde som anført i kendelserne fra maj 2007 indeholder absolut intet om udskiftning af vinduer og denne indsigelse fastholdes.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at artiklen er ensidig og ukritisk over for Samsø Kommune. En lokalavis, der udgives i et lille samfund som Samsø, bør lade alle parter komme til orde. Samsø Posten forsøger at bidrage til kommunalbestyrelsens forsøg på at belaste klagers person over for øens befolkning. Overskriften ”Isolering færdig men fortsat problemer i afdelingen” understøtter kommunens ønske om at give indtryk af, at der er problemer i Samsø Ældreboligselskabs afdeling.

Artiklen fremlægger kun kommunens synspunkter, og klager er som modpart ikke blevet spurgt om sine synspunkter, før artiklen blev offentliggjort på forsiden. Dette til trods for, at klager altid svarer på kommunens synspunkter i sagen.

[Klager] har endvidere anført, at det fejlagtigt fremgår af artiklen, at beboerdemokratiet skulle være sat ud af funktion. Bestyrelsen for Samsø Ældreboligselskab er fuldtallig og funktionsdygtig.

2.2 Samsø Postens synspunkter

Samsø Posten har anført, at der som følge af ombygningen har været en række klagesager. Mange af sagerne er udførligt blevet omtalt i Samsø Posten.

Artiklen refererer og opsummerer den behandling, sagen har fået på den åbne del af kommunalbestyrelsesmødet, og gengiver således ikke avisens egne meninger.

Som noget nyt oplyses det i artiklen, at efterisolering ikke har løst problemerne, idet der er kommet nye til. Dels viser en underskriftsindsamling foretaget af beboerne, at over 50 procent af beboerne ønsker at afsætte hele hovedbestyrelsen samt formanden, da klager er utilfreds med arbejdets udførelse, og afdelingen nægter at betale regningen for udført isolering på 200.000 kroner. Dels har Samsø Ældreboligselskab ingen revisor, hvorfor regnskabet fra 2008 endnu ikke er godkendt, og dels står ud af 23 lejemål fem ledige, og yderligere to bliver snart ledige.

Nyhedsværdien i klagers holdninger til disse spørgsmål kan ligge på et meget lille sted.

Avisen og klager har korresponderet om sagen pr. e-mail. Avisen har fået sendt flere vedhæftede filer om sagen samt klagers synspunkter. I korrespondancen om sagen har avisen svaret på klagers henvendelse ved at stille opklarende spørgsmål. Klager gentog påstanden, som tidligere har været omtalt i avisen, samt henviste avisen til nye muligheder for at udforske sagen. Dette har avisen ikke tid til, navnlig fordi hver omtale af sagen medfører flere henvendelser. Som dokumentation har avisen fremlagt e-mail-korrespondance af 26. og 27. september samt 4. oktober 2010 vedrørende isoleringsarbejderne i ældreboligerne.

Samsø Posten har endvidere anført, at afdelingen har været under administration to gange inden for det sidste år og er netop den 19. december sat under administration for tredje gang i 2010. Om beboerdemokratiet mere generelt kan siges at være sat ud af funktion er en smagssag.

Endelig opfordrer avisen klager til at sende et læserbrev, når klager mener, at sagen ikke er ordentlig belyst.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Karsten Kolding.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggende for den de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkt A.1 og A.3.

Efter det oplyste har beboerklagenævnet udstedt et påbud om efterisolering af nogle lejligheder. Samsø Ældreboligselskabet har afvist at ville betale den omtalte isolering.

Pressenævnet finder, at oplysningerne i artiklen om manglende betaling for udført efterisolering og afdelingens øvrige problemer kan være krænkende over for Samsø Ældreboligselskab, hvorfor det havde været i overensstemmelse med god presseskik at forelægge oplysningerne for klager eller andre, der kan udtale sig på vegne af boligselskabet inden offentliggørelse. Da rigtigheden af oplysningerne om påbuddet og de øvrige faktiske forhold imidlertid ikke er bestridt, og det af artiklen fremgår, at selskabet mener, at Skanska som entreprenør på den tidligere udførte entreprise skal holdes ansvarlig, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at kritisere Samsø Posten ikke at indhente yderligere kommentarer fra formand [Klager] eller ældreboligselskabet i øvrigt.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af Samsø Posten.

Afgjort den 23. februar 2010