Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/20

Resumé

Club Foam ApS klagede over artiklen ”Diskoteker blæser på bevillinger” i Vejle Amts Folkeblad.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkterne A.1 og A.3.

Efter det oplyste lægges det til grund, at Club Foam har en alkoholbevilling med tilladelse til en åbningstid til kl. 05.00. Klager blev sigtet den 31. oktober 2010 for at holde åbent kl. 05.50. Endelig fremgår det af Sydøstjyllands Politis skrivelse af 19. november 2010, at Vejle Kommune og Club Foam er uenige omkring fortolkningen af den nugældende alkoholbevilling.

Da [ejeren af et andet diskotek end Club Foam] er citeret for ”Vi føler os simpelthen presset til at holde åbent til den lyse morgen”, og d a klager endvidere er sigtet for at holde åbent kl. 05.50, finder nævnet, at overskriftens formulering ”Diskoteker blæser på bevillinger” og artiklens oplysning om, at klager ikke overholder sin åbningstid, er korrekt. Nævnet finder, at det fremgår, at der er en verserende tvist mellem de omtalte diskoteker, klager og Vejle Kommune, og da bestyreren af Club Foam ikke har ønsket at udtale sig, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af avisen for ikke at forelægge oplysningerne yderligere for klager.

Vicepolitiinspektør [Person A] er citeret for ”Vi har sigtet dem gentagne gange for det her. Men for at tage så drastiske skridt som at fratage dem deres bevilling, er de nødt til at lave flere overtrædelser, end de har nu.” Nævnet finder, at citatet, i den konkrete sammenhæng, giver indtryk af, at klager er sigtet flere gange. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til om, der er tale om flere sigtelser af klager. Da bestyreren af Club Foam som anført ikke har ønsket at udtale sig, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af avisen for ikke at kontrollere oplysningen yderligere.

Club Foam ApS har ved advokat Jens Hedegaard klaget til Pressenævnet over en artikel den 27. november 2010 i Vejle Amts Folkeblad, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Vejle Amts Folkeblad bragte den 27. november 2010 (på side 16) en artikel under overskriften ”Diskoteker blæser på bevillinger” og underoverskriften ”I nat har flere diskoteker på Dæmningen tænkt sig at overskride deres åbningstid. De føler sig tvunget til at bryde loven på grund af unfair konkurrence fra Club Foam”. Af artiklen fremgik følgende:

”I nat kan festglade vejlensere feste til den lyse morgen. De fire diskoteker Den Knæhøje, Seven Oaks, Charlies Pub og Krokowski overskrider nemlig deres lukketid, for at gøre opmærksom på, at det konkurrerende diskotek Bar Mix/Club Foam har gjort det samme i månedsvis.

Føler sig presset

- Vi føler os simpelthen presset til også at holde åbent til den lyse morgen. For alle vores gæster valfarter over til Bar Mix/Club Foam, når vi lukker. Og det mister vi penge på, fortæller Lars Berggreen, der ejer flere diskoteker på Dæmningen.

De skriger af grin

Sagens kerne er de alkoholbevillinger, som Vejles diskoteker har fået udstedt. Her fremgår det, at de alle skal lukke klokken fem. Det har dog ikke afholdt Bar Mix/Club Foam fra at holde åbent til ud på formiddagen hver eneste lørdag. Og det er konkurrenceforvridende, mener Lars Berggreen.

- De skriger jo af grin af os. Mange gæster vælger da også at gå derover fra start, fordi de ved, de kan sidde der hele natten, fortæller han.

Mister mange penge

De fem diskoteker har forsøgt sig med dialog med kommunen om problemet. De har fået svaret, at man ændrer situationen fra næste år. Men ifølge Lars Berggreen hjælper det ingenting.

- De har holdt åben til klokken 10 i flere måneder nu. Vi har mistet mange penge i forvejen. Og nu kommer december, hvor vores omsætning er firedobbelt. Så vi kommer til at miste et millionbeløb, hvis det ikke ændres nu, siger Lars Berggreen.

Tvist med kommunen

Diskotekerne er alle enige om, at deres tvist ikke er direkte med bestyreren af Bar Mix/Club Foam.

Det er nærmere Vejle Kommune, de er vrede på. Lars Berggreen er træt af, at kommunen opsætter en masse regler og krav for diskotekernes drift, når den ikke selv har styr på alkoholbevillingerne.

- Vores ansatte skal have kurser, vi skal have uddannede dørmænd, overvågningskameraer og en klar alkoholpolitik. Vi opfylder det hele. Når kommunen beder om så meget fra os, så må vi da også forvente, de selv har orden i sagerne, siger han.

Avisen har været i kontakt med bestyreren af Bar Mix/Club Foam. Han ønskede ikke at udtale sig til citat.”

I forlængelse af artiklen var indsat en tekstboks under titlen ”Bevillinger”, hvoraf følgende fremgik:

”Vejle Kommune har to forskellige typer af alkoholbevillinger.

En standard bevilling, der giver lov til at holde åben til klokken to om natten.

Og en såkaldt udvidet bevilling, hvor man må have åben til klokken fem.

Før man må åbne igen, skal man have lukket i minimum tre timer.

Charlies Pub har en normal bevilling, imens har alle de andre diskoteker har en udvidet alkoholbevilling.”

På samme side bragte avisen en artikel under overskriften ”Borgmesteren: Reglerne er ikke klare nok”, hvoraf følgende fremgik:

”Diskoteket Bar Mix/Club Foam overtræder hver eneste nat deres åbningstider. Det har fået konkurrerende diskoteker på barrikaderne. Men en konsekvent overtrædelse af lukketiderne er ifølge politiet ikke nok til at få frataget sin alkoholbevilling.

- Vi har sigtet dem gentagne gange for det her. Men for at tage så drastiske et skridt som at fratage dem deres bevilling, er de nødt tilat lave flere overtrædelser, end de har nu. For de har jo ellers styr på sagerne. Vi må huske på, det er deres levebrød, fortæller vicepolitiinspektør, [Person A].

Skæres ud i pap

Borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), er også formand for bevillingsnævnet, der uddeler alkoholbevillinger til diskotekerne. Han erkender, at reglerne på området ikke er gode nok.

- Den tilladelse, vi har lavet til Bar Mix/Club Foam, er desværre ikke formuleret klart nok. Derfor har politiet været i tvivl om, hvor vidt de reelt kunne gøre noget. Men jeg vil have, at det fremover bliver skåret ud i pap, at man skal lukke klokken fem, fortæller han.

Ændres 1. januar

De fire konkurrerende diskoteker Den Knæhøje, Seven Oaks, Krokowski og Charlies Pub, mener at de mister flere millioner i december, fordi deres kunder flygter over til konkurrenten, når de selv skal lukke klokken fem, og han bliver ved at have åbent.

Men de tal vil borgmesteren helst ikke forholde sig til.

- Jeg har forståelse for, at de er frustrerede. Jeg ved ikke, hvordan de gør tingene op rent økonomisk, eller om tallene er rigtige. Men vi kan først ændre bevillingerne fra 1. januar næste år, siger han.”

Yderligere oplysninger

Af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse af 24. november 2009 til advokat Jens Hedegaard fremgår bl.a. følgende:

”I brev af 12. november 2009 har du anmodet om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse af nogle forhold, som er reguleret i restaurationsloven.

Indledningsvis bemærkes, at de stillede spørgsmål formentlig vedrører konkrete sager. Vores svar er meget generelle, og der er på ingen måde tale om, at vi har udtalt os til nogen konkret sag.

3. Restaurationsloven § 28

Du har endvidere spurgt om vores opfattelse af mulighederne for indskrænkninger i den lovhjemlede åbningstid for restaurationer. Du ønsker således oplyst, hvorvidt der er vores opfattelse, at det i bevillings/nattillaldelsen kan besluttes, at restaurationer med natbevilling skal holde lukket fra kl. 05.30 til 08.00, eller en sådan beslutning skal afvente fornyelse af alkoholbevilling/nattillaldelse.

Højesteret har i en sag U 2009.977 H afgjort, at en kommune er berettiget til at betinge alkoholbevillinger og nattilladelser til restauratør af, at restauranterne holdes lukket i den almindelige åbningstid fra kl. 05 til kl.08. Vi kan henvise til denne sag fsv angår muligheden for at kræve lukning i den almindelige åbningstid i forbindelse med fornyelse af alkoholbevillinger og nattilladelser.

Restaurationsloven indeholder ikke en udtrykkelig bestemmelse om tilbagekaldelse af nattilladelser. Der er efter vores opfattelse dog næppe tvivl om, at en nattilladelse kan tilbagekaldes, hvis nattilladelsen eksempelvis giver anledning til væsentlig ulemper.”

Advokat Jens Hedegaard sendte en fax af 16. november 2010 til Sydøstjyllands Politi i forbindelse med politiets lukning af Club Foam ApS den 14. november 2010.

Sydøstjyllands Politi svarede ved e-mail af 19. november 2010 følgende:

”…

Det fremgår af Deres brev, at Club Foam blev lukket af Sydøstjyllands Politi søndag den 14. november 2010. Jeg [Politiassessor] er ikke i besiddelse af rapportmateriale vedrørende dette, hvorfor jeg ikke kan udtale mig om det konkrete grundlag for lukningen.

Dog er jeg bekendt med den verserende tvist omkring fortolkningen af den nugældende alkoholbevilling for Club Foam.

Deres klient fik den 20. oktober 2008 alkoholbevilling gældende fra den 1. januar 2009 og frem til den 1. januar 2011 med tilladelse til en åbningstid til kl. 05.00. Der er tale om en tilladelse til udvidet åbningstid med hjemmel i restaurationslovens § 28, stk. 4, der giver mulighed for at dispensere fra den almindelige regel om, at der skal være lukket fra kl. 02.00 til kl. 05.00.

Deres klient er af den opfattelse, at han – fordi det ikke er præciseret i den oprindelige bevilling, at der skal holdes lukket fra kl. 05.30 til kl. 08.00 – dermed har et retskrav på at holde åbent døgnet rundt.

Vejle kommune er derimod af den opfattelse – da Deres klient søgte om og fik tilladelse til at holde åbent indtil kl. 05.00, og fordi det efterfølgende flere gange er indskærpet skriftligt og mundtligt, at der skal holdes lukket fra kl. 05.30 til kl. 08.00 – at Deres klient ikke lovligt kan holde åbent døgnet rundt. Det bemærkes i øvrigt, at denne opfattelse følges af byens øvrige restauratører.

Deres klient er sigtet for den 31. oktober 2010 ved at holde åbent kl. 05.50 at have overtrådt vilkår i den gældende alkoholbevilling. Denne sigtelse opretholdes. Tvisten om fortolkningen af restaurationslovens § 28, sammenholdt med fortolkningen af Deres klients alkoholbevilling må underkastes en nærmere vurdering af anklagemyndigheden og evt. afklares af retten, såfremt Deres klient forsat nægter sig skyldig.

På baggrund af divergerende opfattelse af grundlaget for bevillingen, der ikke umiddelbart kan afklares, har jeg dog anmodet det patruljerende politi, om ikke at tage skridt til lukning af Club Foam med mindre ordensmæssige forhold tilsiger det. Det bemærkes, at overnævnte ikke er et udtryk for en stillingtagen til den verserende tvist.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Club Foam ApS’ synspunkter

Advokat Jens Hedegaard har anført, at Club Foam er blevet udhængt som lovovertræder i artiklen. Jens Hedegaard har henvist til artiklens overskrift ”Diskoteker blæser på bevillinger”, hvoraf det fejlagtigt fremgår, at Club Foam blæser på bevillinger.

Advokat Jens Hedegaard har henvist til Sydøstjyllands Politis skrivelse af 16. november 2010, hvoraf det fremgår, at Club Foam ikke kan anerkende, at de overtræder loven, idet man holder sig til sin bevilling.

I forbindelse med den oprindelige bevilling blev der ikke taget stilling til, at klager skulle holde lukket i den lovhjemlede åbningstid.

Efter en overordnet plan for diskoteker har kommunen, efter klagers opfattelse i strid med loven i bevillingsperioden indsat vilkår om, at klager skal holde lukket i den lovhjemlede åbningstid.

Der er således ikke tale om uklare bevillinger, men et spørgsmål om, hvorvidt en bevilling kan ændres i bevillingsperioden, når dette sker med baggrund i en overordnet plan. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en skrivelse den 29. november 2010 tilkendegivet, at en sådan ændring vil kræve noget særligt og ganske konkret.

Endvidere er det ikke korrekt, at Club Foam har modtaget sigtelser for overtrædelse af bevillingen. Af Sydøstjyllands Politis skrivelse den 19. november 2010 fremgår det, at der er sket én sigtelse af Club Foam.

Klager er ikke blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen.

2.2 Vejle Amts Folkeblads synspunkter

Vejle Amts Folkeblad har anført, at artiklens overskrift henviser til artiklens væsentligste indhold, at fire diskoteker i Vejle bevidst overtræder loven som en protest mod Club Foam og som en generel protest mod bevillingspolitikken.

Flere steder i artiklen er det oplyst, at der er tale om uklare bevillingsregler. Avisen har henvist til Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaards kommentar ”Men jeg vil have, at det fremover bliver skåret ud i pap, at man skal lukke klokken fem.”

Avisen har anført, at den har citeret [Person A, vicepolitiinspektør] for at sige ”Vi har sigtet dem gentagne gange for det her”. Endvidere fremgår det af skrivelsen fra Sydøstjyllands Politi, at Club Foam blev lukket af politiet søndag den 14. november 2010, og at der blev rejst sigtelse for en overtrædelse den 31. oktober 2010.

Avisen har givet klager mulighed for at komme med sine kommentarer og endvidere gjort det klart for klager, at avisen som lokal avis ikke kan undlade at kommentere, når fire kendte diskoteker åbent fortæller, at de vil bryde loven. Det fremgår af artiklen, at avisen har været i kontakt med bestyreren, men at han ikke ønskede at udtale sig.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og Karsten Kolding.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkterne A.1 og A.3.

Efter det oplyste lægges det til grund, at Club Foam har en alkoholbevilling med tilladelse til en åbningstid til kl. 05.00. Klager blev sigtet den 31. oktober 2010 for at holde åbent kl. 05.50. Endelig fremgår det af Sydøstjyllands Politis skrivelse af 19. november 2010, at Vejle Kommune og Club Foam er uenige omkring fortolkningen af den nugældende alkoholbevilling.

Da diskoteksejer Lars Berggreen er citeret for ”Vi føler os simpelthen presset til at holde åbent til den lyse morgen”, og da klager endvidere er sigtet for at holde åbent kl. 05.50, finder nævnet, at overskriftens formulering ”Diskoteker blæser på bevillinger” og artiklens oplysning om, at klager ikke overholder sin åbningstid, er korrekt. Nævnet finder, at det fremgår, at der er en verserende tvist mellem de omtalte diskoteker, klager og Vejle Kommune, og da bestyreren af Club Foam ikke har ønsket at udtale sig, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af avisen for ikke at forelægge oplysningerne yderligere for klager.

Vicepolitiinspektør [Person A] er citeret for ”Vi har sigtet dem gentagne gange for det her. Men for at tage så drastiske skridt som at fratage dem deres bevilling, er de nødt til at lave flere overtrædelser, end de har nu.” Nævnet finder, at citatet, i den konkrete sammenhæng, giver indtryk af, at klager er sigtet flere gange. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til om, der er tale om flere sigtelser af klager. Da bestyreren af Club Foam som anført ikke har ønsket at udtale sig, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af avisen for ikke at kontrollere oplysningen yderligere.

Afgjort den 23. februar 2011