Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 99 af 8. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, udgår », jf. dog stk. 3«, og stk. 3 ophæves.

2. § 5, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Et dokument, der anmeldes til tinglysning, skal være oprettet i format A4 og skal øverst på dokumentets første side være forsynet med oplysning om afgift samt anmelderens navn, adresse og telefonnummer.«

3. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved påtegning på et tidligere tinglyst dokument skal oplysning om afgift og om anmelderen, jf. stk. 1, være angivet ved påtegningens begyndelse.«

4. § 12, stk. 2, nr. 9, ophæves.

5. § 37, stk. 1, affattes således:

»Vurdering i henhold til tinglysningslovens § 23, stk. 3, foretages af et medlem af vedkommende vurderingsankenævn og en landinspektør med beskikkelse, der i forening afgiver erklæring til dommeren.«

6. § 40, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmodning om oplysninger fra tingbogen, dagbogen og akter skal angive den pågældende ejendoms matrikelbetegnelse, postadresse eller ejendomsstamnummer.«

7. § 41, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan tillige gives telefonisk.«

8. § 42, stk. 3, ophæves.

9. § 43 affattes således:

»§ 43. Ansøgning om tilladelse i medfør af tinglysningslovens § 50 c, stk. 3, til at etablere ekstern terminaladgang til oplysningerne i tingbogen og dagbogen indgives til retten i Århus.

    Stk. 2. Oplysninger videregives ved ekstern terminaladgang på hverdage, hvor tinglysningskontoret er åbent, i tiden kl. 8-24 og på andre dage i tiden kl. 10-22. Anmodningen skal indeholde oplysning som nævnt i § 40, stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Justitsministeriet, den 21. juni 2002

Lene Espersen

/Henrik Øe